Make your own free website on Tripod.com

                          tiRpfp<kzf 

                             pakmf 11 
                      (pakfkqf 370- 385)

370.                    tiRtft]iAk

          t[tft[ t[tftnf t[tft[ t[tftnf
         t[tft[ t[tftnf                     t[ta[


        krikfKzlf viritfTmf p<bkfkylf vizitfTgf
           krikfKv FA]kfKnf                     t[parkf
        krtftiD vAqcfcgf kilicfcr emalitfTgf
           kAltfTkilf mi{kfy<mf                p]ivaArtf
        tritfTq mzikfKgf kvdfdrfk qi]kfknf
          tvirftfT[ Tcitftgf                      kqiPrtf
        tvkfkdlf Kqitftigf K[kfkF Amy<bfB[f
          tltft[i liRkfKmf                        pFparayf
        p<rtfAty< emritftgf kytfAty< Mritfeta]f
           epaFpfp]i ey[pfp[f                  KRnata
        p<ypfp]i kdpfpnf etaAdcfcik rMbfbi[f
           p<kzfcfciy Mttfti]f                   p<lEvaE[
        tirdfpri krikfKmf epaFpfpd v<]rfkfKnf
           etbipfp<b viDkfKgf                   ktirfEvla
        cibpfepaD Kbpfep]f kqikfKmfvi cytfet[f
           tiRtft]i yiRkfKmf                 epRmaEq.


ptmf piritftlf

kri Kzlf viritfTmf p<b kylf vizitfTmf
kri KvD ;A]kfKmf t[ par

krtfT ;D vAq cgfkili crmf olitfTmf
kAl Tkilf mi{kf(ki)y<mf p]iEvaAr

tritfT uqmf `zikfKmf kvdfdrfkqf ;]kfkmf
tvirftfT u[T citftmf kqi Pr

tv kdlf KqitfT ;gfK u[kfK `FAm ubfB u[f
tltfti[ilf ;RkfKmfpF parayf

p<rtfAty<mf 'ritfT `mf kytfAty<mf uritfT o]f
epaF p]i '[f `pfp[f KRnata

p<y p]i kdpfpmf etaAd cikrmf ubfB ;[f
p<kzfcfci `Mt ti]f p<lEvaE[

tirqf pri krikfKmf epaFpfpd `v<]rfkfKmf
etbipfp< ub viDkfKmf ktirf Evla

cibpfepaD Kb ep]f kqikfKmf vicy et[f
tiRtft]i ;RkfKmf epRmaEq.

pt uAr

krikf Kzlf viritfTmf = kriy nibmf uqfq PnftAl viritfTmf. p<bkf kylf vizitfTmf = evqitf Eta[fBmf kylf mIA[ otft k]fkAq vizitfTmf. krikf KvD = yaA[ Epa[fBmf mAl Epa[fBmf uqfq. ;A]kfKmf t[ parmf = ;R ekagfAkkAq uAdyvrak.

krtfT ;Dmf vAq = Akkqilf `]infTqfq vAqylfkQmf. cgfkilicf crmf = (epa[f) cgfkili maAlkQmf. olitfTmf = oli ecyfTmf. kAltf Tkilf = EmkAl `]infTqfq p<dAvAy. mi{kfkiy<mf = pq pqpfp<d[f uDtfTmf. p]ivaAr = (tmfAmpf) p]infT oZKmf ~dvrfkAq.

tritfT = "bfB. uqmf `zikfKmf = m[tfAt `zikfKmf. kvdfdrfkqf = vwfckrfkqakiy viAl matrfkqi[f. ;]kfkmf = etadrfAp. tvirftfT = vilkfki. u[T citftmf kqi Pr = u[T m[mf mkizfcfci `Ady. 

tvkfkdlf = tvkf kdlilf. KqitfT = mikkf ekaqfQmfpF. ;gfK = ;pfepaZT. u[kfK `FAm ubfB = u[kfK `FAm p>]fD. u[f tltfti[ilf ;RkfKmf pF = u[f tlmakiy tiRtft]iAkyilf ;RkfKmf pFya[ pakfkiytfAt. parayf = (k]f) parftfT `RQk.

p<rtfAty<mf 'ritfT = tiri p<rgfkAqy<mf 'ritfT. `mf = `zkiy. kytfAty<mf uritfT = yaA[Ayy<mf uritfT. o]f = oqi vICmf. epaF = tiRnIbfAb. p]i '[ = ~pr]makkf eka]fd. '[f `pfp[f KR natE[ = '[f tnfAtyakiy civ epRma[i[f KR natE[.


p<ypf p]i = p<ytftilf ~pr]mak. kdpfpnf etaAd = kdpfp maAlAy (`]inft p<lvE[). cikrmf ubfB = Emla[ t[fAmAy ubfB. ;[f = ;[iy. p<kzfcfci `Mttfti[f = p<kzf `MttfAtkf eka]fd. ti]f = ti]f]iy. p<lEvaE[ = p<lvE[.


tirqf = Pdfdma[. pri krikfKmf = KtiArkQmf, yaA[kQmf. epaFpfpd = epaF pdv<mf. `v<]rfkfKmf etbipfp< ub = `Crrfkqf citB]f]v<mf. viDkfKmf ktirf Evla = EvAlcf ecLtftiy oqi EvlE[.

cibpfepaD = cibpfp<dE[. Kbpf ep]f = Kbpf ep]f]akiy vqfqi. kqikfKmf = mkiZmf. vicytf et[f = evbfbiy<mf `zKmf eka]fd. tiRtft]i ;RkfKmf epRmaEq = tiRtft]iAkyilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq.

CRkfk uAr

kriy PnftlaLmf, `zkiy k]fkqaLmf, olitftiDmf vAqkqaLmf, epa[f cgfkilikqaLmf ~dvrfkAq mykfKmf viAl matrfkqf ndfAptf tvirftfT, u[T m[mf mkizfcfci mikfktf tvkf kdlilf KqitfT, u[f tlmakiy tiRtf t]iAkyilf ;RkfKmf pakfkiytfAt '[kfK `Rqfvayak.

tirip<rtfAt 'ritfT, yaA[yi[f EtaAl uritfT, tiRnIbfAb ~pr]makkf eka]fd'[f `pfp[f civ epRma[i[f KR natEr. kdpfp maAl `]inftvEr. Emla[ t[fAmAy `AdnfT ;[iy p<kzf `MttfAtkf eka]fd p<lvE[. KtiAr, yaA[pfpAdkQmf `CrrfkQmf citbi Od EvAlcf ecLtftiyvE[. vqfqi nayki mkiZmf epRmaEq. tiRtft]iAkyilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. cikrmf ubfB ;[f....
cikrmf uyrfcfciAy u]rftfTmf.
(civayev {namema RkaLni A[yatti
mirakrA[ vaev[f      bRqfvaEy
tiEratm lmaBm Fyarfkq Rmatvrf
tiya[MB patnf         tRvaEy) --- tiRpfp<kzf (`vamRvi[a)
sfT\l pwfcaXrmf = nmcivay. VXfm pwfcaXrmf = civay nm. kar] pwfcaXrmf = civay civ. mha pwfcaXrmf = civ.
civay nm = ci = civmf. v = `Rdf ckfti. y = ~[fma. n = tiErata[mf. m = ~]v mlmf.
ci, v = pti. y = pC. n, m = pacmf.
~. p<lEvaE[.....
MRkE[ wa[cmfpnftrak `vtritftarf '[fpT `R]kiri natrf kRtfT. '[Ev ;T cmfpnftAry<mf Kbikfklamf.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = k]fd `qv<. ly `Ampfp< = 5-5. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (370)

viAl matrf (`gfkmf, mylf) `FAm tvmf civ[f KR natrf p<lv[f cmfpnftrf `Crrf Evlf vqfqi t]iAk

371.                           tiRcfecnfT\rf
   

                    t[tftnftnf  t[tftnftnf 
                    t[tftnftnf  t[tftnft[f
                    t[tftnftnf  t[tftnftnf         t[ta[

                krikfekamfpnf t[itftgfkgf
           Kdtfti[fpnf t[tfti[fk]f
           kBpfp<nft[f civpfp<wfecmf             epabiEtaqfEcrf
        kA]kfKmfp]f DAzkfKmfpgf
           kqikfKmfp]f epazikfKgfk]f
           kZtfTwfcgf ekaqikfKmfepa[f          KAzyadcf
        crkfKwfcmf p<AdkfKmfepa[f
           Bkibfbnftnf trikfKnft[f
           cdtfTmfp]f pilikfKwfcmf                  pqmatrf
        clitfTmfpi[f ciritfTgfeka]f
           dAztfTwfc]f pcpfp<mfep]f
           t[tfT[fpnf tvipfp<]fFgf             KzlfEvE[a
        Crrfcfcgfknf Ttitftnftwf
           ecZtfti[fpgf kqitfT]fp]f
           CktfTyfnfti[f plrfcfcinftgf               kCraArtf
        TAvtfTmfpnf tFtfTwfcgf
           ekalitfTgfK[f biFtfTmfp]f
           CktfTgfk]f kqipfp<gfeka]f            FDmfEvla
        cirpfp]fp<gf krpfp]fp<gf
           kdpfpnfetagf klibfp]fp<wf
           civpfp]fp<nf tvpfp]fp<nf              tREvaE[
        tiA[tfetanftgf Kbpfep]fp]f
           ccipfep]fekagf AkyibfBwfCwf
           eczikfKwfecnf tilibfbgfKmf            epRmaEq.


ptmf piritftlf

kri ekamfpmf t[i tgfkmf
KdtfT ;[fpmf t[tfti[f k]f
kBpfp<mf t[f civpfp<mf ecmf epabi Etaqf Ecrf

kA]kfKmf p]fD uAzkfKmf pgfK
`qikfKmf p]fp< ozikfKmf k]f
kZtfTmf cgfK oqikfKmf epa[f KAz ~d

cr Kwfcmf p<AdkfKmf epa[f
Tkilf tnftmf trikfKmf t[f
cdtfTmf p]f piLkfKmf cmfpq matrf

clitfTmf pi[f ciritfTmf eka]fD
`AztfTmf c]f pcpfp<mf ep]f
t[ T[fpmf tvipfp<]fD ;gfK uzlfEvaE[a

Crrf cgfkmf TtitfT `nft `wfC
'ZtfT ;[fpmf kqitfT u]f p]f
Ckmf TyfnfT ;[fp< `lrf cinft `gfK `CraAr

TAvtfTmf pnfT `FtfTmf cgfK
olitfTmf K[fB ;FtfTmf p]f
CkitfTmf k]f kqipfp< eka]fFDmf Evla

cir p]fp<mf kr p]fp<mf
kdpfpmf etagfklilf p]fp<mf
civ p]fp<mf tv p]fp<mf tREvaE[

tiA[ etanftmf Kb ep]f p]f
cci ep]f ekagfAkyilf TwfCmf
eczikfKmf ecnftililf tgfKmf epRmaEq.

pt uAr

krikf ekamfpmf = yaA[yi[f ekamfp< Epalv<mf. t[i = opfpbfb. tgfkmf KdtfT = tgfkkf Kdmf Epalv<mf. (Eta[fbi). ;[fpmf t[tfti[f k]f - ;[fpmf tRmf ekagfAkyi[f ;dtfEt. kBpfp<mf t[f civpfp<mf = kR nibtfAty<mf ecnfnibtfAty<mf. ecmf epabi = ecvfvriAy uAdytayf. Etaqf Ecrf = EtaAq 'dfDmf `qvi[tak nI]fdtayf.

kA]kfKmf = `mfp<mf. p]fD = M[f[tak. uAzkfKmf = ma{mf. pgfK `qikfKmf = Epa[fbtayf. p]fp< ozikfKmf k]f = (parftftvrffkqi[f) nbf K]tfAt `zikfk vlfltakiy k]f. cgfK oqikfKmf kZtfT = (evdfki) oqikfKmfpFya[ kZtfT. epa[f = epa[f[alakiy. KAz ~D ` = kat]ikqf UclaDmf `nft.

crkf Kwfcmf p<AdkfKmf = maAlcf crmf Epaltf etagfk vidfDqfq (ekayfckmf) Kwfcmf evqipfpd. epa[f Tkilf = epa[f ~Adyalf. tnftmf trikfKmf = yaA[f tnftmf (Epa[fb ekagfAkAy YMDmfpF) tritfTqfq. t[f cdtfTmf = tmT udlf. p]f piLkfKmf = tKtiya[pf epaRdfkAqkf eka]fD ~dmfprmak `lgfkritfTqfq. cmfpq matrf = viAl matrfkqf.

clitfTmf pi[f ciritfTmf = Mtlilf clitfTmf pibK ciritfTmf. eka]fD `AztfTmf = `AztfTcf ec[fBmf. c]f pcpfp<mf = carfnfT pcpfp<ki[fb. ep]f t[tf T[fpmf = epaT mkqiri[f ekagfAkyalf vRmf T[fptftalf. tvipfp<]fD = tvitfT. ;gfK uzlfEvE[a = ;nft ulkilf tiriEvE[a?

Crrfcf cgfkmf = Etvrfkqi[f Pdfdmf. Ttitft = Tti ecyft. `nft `wfC 'ZtfT = `nft _nfetZtftalf vRmf. ;[fpmf kqitfT = ;[fptftilf mkizfnfT. u]f = u]f}tlf. p]f CktfT uyfnfT = ;Ac paDtlf ~kiy Cktftilf tiAqtfT. ;[fp< `lrf cinft = ;[fpmf PDtAl `ziy<mfpF ecyft kar]tftalf. `gfK `CraAr = `gfK `CrrfkAq.

TAvtfTmf = mititfTkf kckfki. pnfT `FtfTmf = pnftFpfpT Epalf `FtfTmf. cgfK olitfTmf = evbfbicf cgfAk olitfTmf. K[fB ;FtfTmf = kierqwfc mAlAypf epaF ecyfTmf. p]f CkitfTmf = ;AcEyaD mkizfnfTmf. k]f kqipfp< eka]fFDmf Evla = k]f kqipfp<kf eka]fd EvlE[.

cirpf p]fp<mf = u[fA[ v]gfKvtalf tAl py[f epBtAly<mf. krpf p]fp<mf = u[fA[kf AkPpfpitf etaZtlalf Akkqf py[f `AdvAty<mf, kdpfptf etagfklilf p]fp<mf = kdpfp maAl VdfDtAly<mf. civpf p]fp<mf = civmaKmf t[fAm epBtAly<mf. tvpf p]fp<mf = tv niAl epBtAly<mf. tREvaE[ = ekaDpfpvE[.

tiA[tf etanftmf = tiA[pf p<[tfTtf etadrfp<Ady. Kbpf ep]f = Kbpf ep]f]akiy vqfqi. p]f = cIrf niAbnft. ccipf ep]f = ;nftira]iyi[f mkqa[ EtvEcA[ ~kiy ;Rvrfkqi[f. ekagfAkyilf TwfCmf = t[gfkqilf Tyilf ekaqfQmf. epRmaEq = epRmaEq.

CRkfk uAr

viAl matrfkqf `zkiLmf, ~dmfprgfkqiLmf mygfkitf T[fp<bfBtf tvipfp<]fD ;nft ulkilf uzlfEvE[a? EtvrfkAqtf T[fp<Btftiytalf `CrrfkAq `zitfTkf kqipfpAdy<mf EvlE[.

u[fA[ v]gfKvtalf '[f tAly<mf, AkPpfpitf etaZtlalf '[f AkkQmf py[f epBtAly<mf, kdpfp maAl VdfDvtalf tv niAl epBtAly<mf tRpvE[. Kb mkqf vqfqi, ;nftira]iyi[f mkqf EtvEcA[ ~kiy ;RvRd[f ;[fpmf epBpvE[. tiRcf ecnfT\rilf uAby<mf epRmaEq. na[f kam mykfkmf ubfBtf tiriEvE[a?

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. cirpf p]fp<....
(caDnf t[iEvlf MRk[f cr]wf
VDmfpF tnftT ecalfLmEta
vIDwf Crrf maMF EvtMmf evgf
kaDmf p<[Mgf kmZgf kzEl) ---knftrf `{p>ti 44.
(;pMkv {kfK knft ;Aqyv mRkfk dmfp
'[TtAl yibfp tgfk [RqfEvaE[) ----tiRpfp<kzf (kqpMAlAy)
~. krpf p]fp<mf.........
(prm ni[f tiRM[f[rf Kviyat vwfcrfAk
pliEybfk nIqf ekaDgfAk) --- ;ramligfk Cvamikqf.
;. civpfp]fp<mf........
(...citftmf mlmf `BvitfTcf
civmf ~kfki 'A[ ~]fd
`tft[f '[kfK `Rqiy ~B
~rf epBvarf `cfEcaEv)--- ma]ikfk vackrf (tiRvackmf - `cfEcapf ptikmf 51-1)
:. tiA[tfetanftgf......
vqfqi, EtvEcA[ ;RvRmf ;pfpadlilf KbipfpidpfpdfDqfq[rf.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = misfr cnftmf. 14 `Xrgfkqf. ly `Ampfp< = 7-7. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (371)

viAl matrf (`gfkmf, mylf) `mrrf `Crrf Evlf cir, kr, civpf p]fp<kqf ttfTvmf vqfqi EtvEcA[ ecalflakfkmf (emlfli[mf)
 

372.                               viralimAl

                 t[[ ta[ ta[a[ t[[ ta[ ta[a[
                 t[[ ta[ ta[a[                          t[ta[


       krip< rari kamari tirip< rari tIyaF
            kyiAl yaqi kapali                  kAzEya[i
              krv< tac [acari prC pa]i pa[aqi
            k]ema daF kaEyaki                  civEyaki

             prm Eyaki maEyaki priy raj daVF
            pkera ]at mawa[i                    pCEvbi
            prt maF ka[aF prv Eyati katIt
           prm wa[ v>rfp>t                        `RqaEya
           CRti yaF tatavi evRvi Eyad YMEtvi
           Trk Ekap mIEtaF                        vdEmR
           Czl EvAl tIYMq `Zt qavi vayfpabi
           Crti E[aD Vrfmaq                     v<lEkZmf
           tikiri mati ravar tikiri cay Evtaq
           tirqi E[aD paEbaD                    kZkadcf
           ecRvi [aD va[Ip kRA] EmR Evpar
            tiRvi rali y>rfEmv<                    epRmaEq.

ptmf piritftlf

kri p<rmf ~ri kam ~ri tiri p<rmf ~ri tI ~F
kyiAlyaqi kapali kAz Eya[i

kr utac[ ~cari prC pa]i pa[aqi
k]emaD ~F ka Eyaki civ Eyaki

prm Eyaki ma Eyaki pri `ra jda VF
pkrf o]at ma wa[i pC "bi

prtmf ~F ka[f ~F pr(m) vEyatik `tIt
prm wa[ Urf p>t `RqaEya

CRti ~F tatavi evRvi Od YMEtvi
Trk Ekap mIT OF vd EmR

Czl EvAl tI YMq `ZT `qavi vayf pabi
Cr(tf)tiE[aD Vrf maq ulK "Zmf

tikiri matir ~var tikiri cay Evtaq
tirqiE[aD paEbaD kZK ~d

ecRvilf naD va[f nIp kRA] EmREv par
tiR viraliy>rf Emv< epRmaEq.


pt uAr

kri p<r(mf) `ri = yaA[yi[f udAl `zitftvrf. kam `ri = m[fmtA[ `zitftvrf. tiri p<rari = YM[fB p<rgfkAq `zitftvrf. tI ~F = enRpfp< `piExkmf ekaqfpvrf. kyiAlyaqi = kyiAl mAl ;Abvrf. kapali = pirm kpaltfAtkf Akyilf eka]fdvrf. kAz Eya[i = YMgfkilf `Fyilf Eta[fbiyvrf.

kr utac[ = Akyilf enRpfAp "nftiy. ~cari = tAlvrf. prC = mZAv. pa]i = Akyilf uAdyvrf. pa[aqi = nqfqiRAq uknftvrf. k]EmaD ~F = Epy<d[f ~Dpvrf. ka Eyaki = EyaktfAt udlakkf eka]fdvrf. civ Eyaki = civ Eyaki.

prm Eyaki = prm Eyaki. ma Eyaki = mka Eyaki. pri `ra jda MF = epriy pamfApcf cAdyilf VFyvrf. pkrf o]at = ecalfLtbfK `riy. ma wa[i = mka wa[i. pC "bi = ;dp vakmf uAdyvrf.

prtmf ~F = PtfT ~Dpvrf. ka[f ~F = CD kadfFlf ~Dpvrf. pr = Emla[vrf. vEyatik `tIt=  YMpfApkf kdnftvrf. (~kiy) prm = prm civepRma[T. wa[ Urf = wa[ niAlyilf. p>t (p<Kt) = p<KmfpF. `RqaEya = `Rqf ecyfy madfdaEya?

CRti ~F = Evtgfkqilf UdaFy<qfq. tata = tnfAtyakiy pirm[f. vi = mikv<mf. evRvi Od = pynfT Odv<mf. YMEtvi Trk = YMEtvi `k[fB Odv<mf. Ekapmf mIEtaF = Ekapmf mikv<mf eka]fD. vd EmR = vdkfEk uqfq EmRmAl. 

Czl = Cz[fB klgfkv<mf. EvAl tI YMq = kdlf tIkf ekaQtftv<mf. `ZT `qavi = `ZAk klnfT. vayf pabi = vayf kiziy<mfpF. CR(tf)tiE[aD = Eperaliy<d[f. Vrf maq = Vr[f ;bkfkv<mf. ulK "Zmf = "Z ulkgfkQmf.

tikiri matir ~var tikiri = vdfdmakiy tikfKkAq mAbkfki[fb ckfrvaqkiri. cay = cayfnfT `ziyv<mf. Evtaq tirqiE[aD = Epyfkf PdfdgfkEqaD. paEbaD = pRnfTmf. kZK ~d = kZKmf ~d. 
ecRvilf naD = EpaAr naFcf ec[fb. va[f nIp = priCtftma[ kdpfp maAlAy `]inftvE[. kRA] EmREv = kRA] mAlya[ EmREv. par = epRAm vayfnft. tiR virali Urf Emv< epRmaEq = `zkiy viraliy>rilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq.

CRkfk uAr

yaA[yi[f udAl `zitftvRmf, tirip<rmf 'ritft kyiAl mAltf tAlvRmf, epriy Eyakiy<mf, CD kadfFlf nqfqiRqilf ~DpvRmf ~kiy civ epRma[i[f wa[ niAlyilf na[f p<KmfpF `Rq madfdaEya?

EmR mAl klgfkv<mf, kdlf tIkf ekaQtftv<mf, Vr[f ;bkfkv<mf, Epyfkqf, pRnfTkqf, kZKkqf ~d EpaAr naFcf ec[fB priCtftma[ kdpfp maAlAy `]inftvE[. kRA] EmREv. epRAm vayfnft tiRvirali '[f{mf Urilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq. na[f prm wa[ ;dtftilf p<KmfpF `Rq madfdaEya?

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. prtmaF............
(prttfAt ydkfki nFpfpvrf
tfrip<rtfAt eyrikfk nAkpfpvrf
prAvkfKqf vidtfAt midbfbiD pvrf) --- tiRpfp<kzf (p<RvtfAt)
~. ka[aF........
(EtaD Orf kati[[f paD mAbyi[[f
kaD Ep]i ni[fB ~Dmf mRtE[) --- cmfpnftrf Etvartf tiRMAb 1-95-1.
;. CRti ~F tata.....
(CRtiya[f tAly<mf namkqf YMkfKmf Cdrv[f krMmf M[f ;ygfK
pRtiya[f plfLmf ;BtfT `vrfkfK `RQmf prm[arf...) --- cmfpnftrf Etvartf tiRMAb 3-118-5.
:. vdEmR Czl EvAl tIYMq.....
(kaLkfK `]iklmf vaE[arf
MFy<mf kdmfp<mfEkyilf
EvLkfK `]iklmf EvAly<mf
Vr{mf EmRv<Em)---knftrf `lgfkarmf 62.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. 11 `Xrgfkqf ( 2 tisfrmf, 1 k]fdmf). ly `Ampfp< = 3-3-5.

tAlpfp<cf ecabfkqf (372)

wa[mf Eyakmf civ[f Vr[f `Rqf pirm[f Evtmf Eparf Evlf viralimAl


373.                                           tiRvRA]

                t[t[tf t[t[tf t[t[tf t[t[tf
                t[t[tf t[t[tf                       t[ta[


        kriMkkf kdkqibf btikkbf pkmtkf
           kjMktf tv<]A[kf                      kFyaA[
        kdAleydf pyBnbf ktliyibf k[iplkf
           k[ivyibf bi[ildkf                       kiyEvzmf
        `riMktf ti[e[tirftf tiDkqtf ti[i[fmiKtf
           tmrfp<rikf k]ptikf                     kiAqEyaE[
        `yielDtf tCrrfevbf pAlv<bpf epaRTevbf
            biAymiKtf tBMkkf                       KmErca
        nrimiKkf kiAqkAqpf priey[kf kFvqkf
            AkyilfpiFtf ettirfndtf                 tiDmIc[f
        nd[mipf pFyidtf ti{miActf tAryi[ibf
            kriy<ritf t]ipvbf                      ekaREcEy
        Triepbcf criepazibf k[vybf kzKqtf
            Triyemyftf trqemayftf                 tidvIbicf
        CrrfTtitf tidmiKtf tiylftAztf tRA]yibf
            Cdryibf crv]pf                        epRmaEq.


ptmf piritftlf

kri Mk kdmf kqiB `tik kbfpk mt
kj MktfT `v<]A[ kF yaA[

kdAl 'qf pyB nlf ktliyi[f k[i pl
k[i vyibfbi[ilf `dkfkiy Evzmf

`ri Mktfti[[f 'tirftftiD kqtfti[i[f miKtft
`mrf p<ri k]ptikfK ;AqEyaE[

`yilf 'DtfT `Crrf evbfp< `Alv< ub epaRT
evbfbiAy miKtft `BMk KmErca

nri miK kiAqkAq pri '[ kFvqmf
Akyilf piFtfT 'tirf ndtftiDmf :c[f

nd[mf ; pF ;dtfT ;([f){mf ;Ac tAryi[ilf
kri uritfT `]ipvrfkfK oR EcEy

Tri epb cri epazilf k[ vylf `zK uq
Triy emyf trqmf emayftftid vIbi

Crrf Ttitftid miKtfT ;ylf tAztfT `RA]yilf
Cdrf `yilf crv] epRmaEq.

pt uAr

kri Mkkf kdmf = yaA[ MktfAty<mf mttfAty<mf uAdy. kqiB = yaA[. `tik = cibnft. kbfpk = vinaykrf. mtkf kj MktfT `v<][f = yaA[ MkMAdy kjMka VrA[. kF yaA[ = `dkfkiy yaA[.

kdAl, 'qf, pyB = kdAl, 'qf, pyB. nlf ktliyi[f k[i = nlfl vaAzyi[f pzgfkqf. plkf k[i = plapf pzgfkqf (~kiyvbfAb). vyibfbi[ilf `dkfkiy = t[T vyibfbilf `dkfkiy. Evzmf = yaA[. 

`ri = `zkiy. Mktfti[[f = Mkmf eka]fdvrf. 'tirftftiD = 'tirftfT vnfT. kqtfti[ilf = Eparfkf kqtftilf. miKtft = epriy. `mrf p<ri = Eparf ecyfy<mf. k]ptikfK ;AqEyaE[ = k]ptikfKtf tmfpiEy.

`yilf 'DtfT = EvAlcf ecLtfti. `Crrf evbfp< = `Crrfkqi[f mAl Epa[fb Pdfdmf. `Alv<b = `Alcfclf uBmfpF. epRT = c]fAd ecyfT. evbfbiAy miKtft = evbfbi mikkf eka]fd. `BMkkf KmErca = ~BMktfTkf KmErcE[.

nri miKkf kiAqkAq = nriyi[f epriy PdfdgfkAq. pri '[ = KtiAr '[fB. kFvqkf Akyilf piFtfT = kFvaqtfAtkf Akyilf "nfti. 'tirf ndtftiDmf :c[f = (pa]fFy[f) 'tiEr ndtftiy ecakfEkcrf (tmT).

nd[mf = tiRviAqyadAl. ;pfpF ;dtfT = ;nftpf p>miyilf (ndtfti[vrf). ;([f){mf = pi[f{mf. ;Ac tAryi[ilf = ecalflpfpDmf ;nftpf p>miyilf. kri uritfT `]ipvbfK = yaA[yi[f EtaAl uritfT `]inftvrakiy civ epRma[i[f. oR = opfbfb. EcEy = KznfAtEy.

Tri epb = (kayf k[ikqf ~kiy) CAmAypf epBvtalf. cri epazilf = criy<mf EcaAlkqiLmf. k[ vybfK = epRAm vayfnft vyliLmf. `zK uq = `zK uqfqtakv<mf. Triy emyftf trqmf = T\yfAmya[ MtfTkfkqf. emayftftid vIbi = enRgfkikf kidkfk mikfekZnfT.  

Crrf Ttitftid = Etvrfkqf Tti ecyfy. miKtft ;ylf tAztft = u[T kRA]kf K]mf viqgfKmf. `RA]yilf = tiRv]f]a mAlyilf. Cdrf `yilf = oqi vICmf Evlf "nftiy. crv]pf epRmaEq = crv]pf epayfAkyilf Eta[fbiy epRmaEq.

CRkfk uAr

yaA[ MktfAt uAdy kjMka VrA[ `dkfkiyvRmf, kdAl, 'qf MtliyvbfAb `AdkfKmf vyibfAbkf eka]fdvRmf, yaA[ Mkmf uAdyvRmf ~kiy vinaykRkfKtf tmfpiEy. `Crrfkqf Klmf `Alcfclf uBmfpF Eparf ecyfT ev[fb `BMkkf KmrE[. 

nrikAqpf prikqak mabfbitf tiRviAqyadlf p<rinftvRmf, yaA[yi[f EtaAl uritfT `]inftvRmakiy civ epRma[i[f mkE[. `zkiy EcaAlkAq uAdy `RA]yilf Etvrfkqf Tti ecyfy, kRA]kf K]mf mikfk vIbfbiRkfKmf EvElnftiy crv]pf epRmaEq.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. nrimiKkf kiAqkAq priey[kf.....
(vaci va]ike[ [kfKtiAr vibfBmkizf
vatv>r[F AmkfekaQkfR Apkfkdv<qf....) --- tiRpfp<kzf  (~AcnaLcT).

~. kj Mktf tv<]A[....
EtvrfkAq vRtftiy kj Mka VrA[tf tmfMAdy tnfttfAt MritfT `v[f Emlf takfk, `v[f epRcfcaqiyaki k]ptiAtf takfki[a[f. `v[f MTkilf tavi k]pti '[fA[cf Cmpfpayak '[fB cpitftarff. `v{mf `vRkfK vak[mayi[[f. 

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = k]fd `qv<. 10 `Xrgfkqf. ly `Ampfp< = 5-5. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (373)

Tti  vinaykrf Evlf `Crrf ma]ikfkvackrf civ[f Etvrf `RA]
 

374.                                 EcamIcfCrmf

                   (KmfpEka]mf `Rkilf uqfq Ecamnatrf Ekayilf)

             t[[t[ t[[t[ ta[a[ ta[t[
             t[[t[ t[[t[ ta[a[ ta[t[
             t[[t[ t[[t[ ta[a[ ta[t[        t[ta[


        kriyKzlf criyMkmf Evrfvad vacMB
          kqpMAl p<qkemz Enra[ Evlfvizikqf
          kylfepaRT ecylet[ nIqfp>c ladnl        k[ivayi[f
        kmzfKMt `trvitzf Et{\blf paymiK
           kdlMt MtviyiR EtaqfmaAl tazvAq
           klkel[ emaziptb maEmak katlT           kArka]a
        etriy}K emZKpt mayfEmvi EmviyiA]
           yiRvRd elaRver[ na]aT paylfmiAc
           yiqmkqirf klvit[i ElYMzfki yaZki{     miAmyaEt
        ;rvi[iAd TyiLki{mf yaEraD EpCki{mf
           ;qAmy<M [zKp<A[ yIraB EtaqfniAry<mf
           ;RptM mBMkMmf yaE[at wa[mAt     yRqfvaEy
        uriytv enbiyilfnm naray ]ayev[
           oRmtAl emaziyqvi Elarat EkapMd
           {[tiAbv e[t[iLq E[atay daev{M {BT\]ilf
        urMAdy `rivFv tayfEmati vIzvirlf
           ukirfp<Aty ;r]iyA[ marfpIbi vaAkp<A[
           uv]pti enFyv{mf Evtav<mf na[fmAby<   Myrfvak
        vriyqik qiAcMrl vaka[ EtaAkyiq
           myiliAdyilf nd[mid ~kac YMDRv
           vqrfkMki[f viriKAlkqf p>]ar makiyid    mtilfVZmf
        mRtrcrf pAdviDti vIdak naFmik
           mzviAdyi[f miAcyivR EcamIcrf Ekayilft[ilf
           mkizfv<epb v<AbMRk E[Ep} va[vrfkqf  epRmaEq.


ptmf piritftlf

kriy Kzlf criy Mkmf Evrfv< ~d vacmf uB
kqp MAl p<qkmf 'z Enra[ Evlf vizikqf
kylf epaRT ecylf `T '[ nIqf p>clf ~d nl k[i vayi[f

kmzf KMt `tr ;tzf Et[f Ublf pay miK
kdlf `Mtmf utv ;R Etaqf maAl taz vAq
kl kl '[ emazi ptb ma Emak katlf `T kAr ka]aT

'ri `}K emZK ptmayf Emvi Emvi ;A]
;Rvrf udlf oRvrf '[ na]aT paylf miAc
;q mkqirf klvi t[ilf YMzfki ~zfki{mf ;AmyaEt

;rvi[f ;Ad  Tyilf uki{mf yaEraD EpCki{mf
;qAmy<mf u[f `zK p<A[ :raB Etaqf niAry<mf
;R ptMmf `B MkMmf ya[f Ot wa[mf `At `RqfvaEy

uriy tv enbiyilf nm naray]ay '[
oR mtAl emaziy `qvilf Orat EkapMd[f
u[T ;Abv[f 't[ilf uq[f Otayda '{ M[f uB T\]ilf

urMAdy `ri vFvtayf Emati vIz virlf
ukirf p<Aty ;r]iyA[ marf pIbi vaAk p<A[
uv] pti enFyv{mf Evtav<mf na[f mAby<mf uyrfvak

vri `qikqf ;Ac Mrl vaK ~[ EtaAk ;q
myilf ;Adyilf nd[mf ;d ~kacmf UDRv
vqrf kMki[f viri KAlkqf p>]f ~rmaki ;d mtilf VZmf

mRt `rcrf pAd viDti vIdak naF mik
mzmf viAdyi[f miAcyi(lf) vR(mf) EcamIcrf Ekayilf t[ilf
mkizfv< epb uAb MRkE[ Ep} va[vrfkqf epRmaEq.

pt uAr

kriy Kzlf = kR nibmf uqfq Pnftlf. criy = crinfT viz. Mkmf Evrfv< ~d = Mkmf Evrfv< ekaqfq. vacmf uB = nB m]mf uqfq. kqp MAl = klAvcf canfT `]inft ekagfAk. p<qkmf 'z = p<qkagfkitmf ekaqfq. Enra[ Evlf vizikqf = ecvfAvya[ EvAl otft k]fkqakiy. kylf = kylf mI[fkqf. epaRT = (kaTkEqaD) c]fAd ecyfki[fb. ecylT '[ = ecyAl okfk. nIqf = epriy. p>clf ~d = Eparf ecyfy. nlf k[i vayilf = nlfl ekavfAvkf k[i Epa[fb vayilf.

kmzf = nB m]mf uqfq. KMtmf `tr ;tzf = KMt mlAr otft `trmf '[pfpDmf ;tzi[i[fBmf. Et[f Ublf pay = EtA[pf Epa[fb UbAlpf pay. miK kdlf `Mtmff utv = `T nirmfpikf kdlf Epa[fb `MttfAt utv. ;R Etaqf maAl = ;r]fD EtaqfkqiLmf maAl. taz = tazfnfT p<rq. vAq kl kl '[ = Akyilf uqfq vAqylfkqf kl kl '[fB olikfk. emzi ptb = EpcfC ptb. ma Emak katlT = mikfk kam ~Ac. kAr ka]aT = kAr kdnfT epRki.

'riy `}K = tIyilf pdfd. emZK ptmayf = emZki[f niAlAy. Emvi = `AdnfT. Emvi ;A] = ;A]yak o[fB pdfD. ;Rvrf udlf oRvrf '[ = ;Rvrf udLmf oRvrf udlf Epalf ;A]nfT. na]aT = Pcfcmi[fbi. paylf miAc = pDkfAkyilf. ;q mkqirf = ;qmf ep]fkQd[f. klvi t[iEl YMzfki = p<]rfcfci ;[fptftilf na[f YMzfki. ~zfki{mf = ~zfnfT ;RnftaLmf. ;AmyaEt = k]f ;Am ekadfDtlf ;[fbi.

;rvi[iAd = ;rvilf. TyiLki{mf = T\gfki[aLmf. yaEraD EpCki{mf = yaEraD Epci[aLmf. ;qAmy<mf u[f `zK p<A[ = ;qAmy<mf `zKmf p>]fDqfq u[T. :raB Etaqf niAry<mf = p[f[ir]fD Etaqf vriAcAyy<mf. ;R ptMmf = ;r]fD tiRvFkAqy<mf. `B MkMmf = ~B MkgfkAqy<mf. ya[f Ot = na[f OTmfpFya[. wa[mf `At `RqfvaEy = wa[tfAttf tnfT `RQk.

uriy tv enbiyilf = criya[ tv enbiyiliRnfT. nm naray]a '[ = nm naray]a '[fB. oR mtAl = opfpbfb KznfAtyakiy (pirklat[f). emaziy `qvilf = eca[f[v<d[f. Orat = ~rayfcfci ecyfyat. EkapMd[f = EkaptfTd[f. u[T ;Abv[f 't[ilf uq[f = u[f{Ady kdv<qf 'gfK ;Rkfkiba[f. Otayda = ecalflda. '{ M[f = '[fB EkdfD MFy<mf M[fE[. uB T\]ilf = `gfkiRnft T\]ilf.

urmf uAdy = vliAm uqfq. `ri vFvayf = cigfktfti[f uRvmayf. Emati vIz = ;r]iy[f Emlf Emati `vA[ vIzcf ecyfT. marf pIbi = marfApkf kizitfTpf piqnfT. vaAk p<A[ = evbfbi VF[vRmf. uv] pti = kRd{kfKtf tAlvRma[. enFyv{mf = (mavliyi[f epaRdfD) nI]fdv{makiy tiRmaLmf. Evtav<mf = pirm{mf. na[f mAby<mf = na[fK EvtgfkQmf. uyrfvak = Em[fAm epb.

vri `qikqf = ;ErAkkqf uqfq v]fDkqf. ;Ac Mrl = ;Ac 'Zpfp. vaK ~[ EtaAk ;q myilf = `zKqfq EtaAkAy uAdy ;q myilf. ;Ad nd[mf ;d = nDvilf nd[mf ecyfy. ~kacmf UDRv = ~kaymf vAr UDRvicf eclfLmf `qv<kfK. vqrf kMki[f = vqrfnfTqfq kMk mrgfkqi[f. viri KAlkqf = virinft KAlkqf. p>]f ~rmakiyid = p>}tbfKriy maAl Epal ~pr]mak viqgfk. mtilf VZmf = mtilfkqf VzfnftTmf.

mRt `rcrf = mRt niltfT m[f[rfkqf. pAd viDti vIdak = pacAbyidtfTkfKtf tkfk tlmf '[fB. naF mik = mik viRmfptf tkfkTma[. mz = ;qAm vayfnft. viAdyi[f miAc = ;dptfti[f Emlf. vRmf EcamIcrf Ekayilf t[ilf = vRki[fb EcamIcrf '[f{mf tiR nammf uAdy civ epRma[i[f Ekayililf. mkizfv< epb uAb = mkizcfci ud[f vIbfbiRkfKmf. MRkE[ = MRkE[. Ep} va[vrfkqf epRmaEq = viRmfpi nibfKmf Etvrfkqf epRmaEq.

CRkfk uAr

cibnft `gfkgfkAqkf eka]fd viAl matrfkQd[f klviyilf YYYMzfki ;RkfKmf EpaTmf, yaEraD EpCmf EpaTmf, u[T p[f[iR EtaqfkAqy<mf, ;r]fD tiRvFkAqy<mf, ~B MkgfkAqy<mf na[f OTmfpF wa[tfAttf tnftRqfk.

nm naray]a '[fB pirklat[f Pbiyv<d[f, `v[f tnfAt cbfBmf ~rayamlf nI ecalfLmf `nft ;Abv[f 'gfK ;Rkfkiba[f, kadfDk,  '[fB EkdfD MFy<mf M[f, `nfttf T\]ilf cigfk uRvmayf evqipfpdfD ;r]iy[i[f marfApkf kizitftvRmf, kRd vak[Rmf ~kiy tiRmaLmf, pirm{mf, na[ffK EvtgfkQmf Em[fAm epb, EcamIcrf Ekayililf uqfq civ[f Ekayililf vIbfbiRkfKmf Etvrfkqf epRmaEq. na[f u[fA[ Ot wa[tfAt `Rq Ev]fDmf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. ;q mkqirf klvi t[iEl YMzfki................
(taqfc tgfAkekaL CgfKlci lmfp<m]i
yadlf eka]fdmd mgfAkyR d[f klvi
tak M]fDzlfki {gfkzL Bgfkzlfm bnftiEdE[) ---tiRpfp<kzf (marfp<rmfpi)
(emlfliyrf
kamkf klvikfkqfAq
ema]fD]fD `yrfki{mf Evlfmb
Ev[f.....) -- knftrf `lgfkarmf 37.
~. oR mtAl emaziyqvi......
(PdMAb nID ecmfepa[f mamtAl y>edZnft
Ekapvri nar cigfk[f mREkaE[) --- tiRpfp<kzf ( nIlmyilfEcR)

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = k]fd `qv<. 20 `Xrgfkqf. ly `Ampfp< = 5-5-5-5. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (374)


viAl matrf (`gfkmf, klvi) wa[mf naray][f pirm[f Evtgfkqf myilf civ[f `mrrf Tti EcamIcfCrmf


375.                        tiRvavi[[fKF

                         t[[ t[[ t[[ t[[

                         t[[ t[[               t[ta[

       kriy epriy 'RAm kdv<
          kFy ekaFy                tiriVl[f
      kBvi yiBK kyieba Dyirfkqf
           kziy MDki               eyZkalnf
      tiriy< nriy< emriy< MriAm
           etriy virvi             y}kaEt
      ecbiv< mbiv< Mbv< mA[y
           tikZ mFkqf            trEv}mf
       priy vAryi [riAv mRv<
           prm rRQ              MREkaE[
       pz[ Mzvrf ekaZvi elZT
           pAzy pz[i          ymrfEvaE[
       `riy< my{mf evRv v<Rv
           `riAy kiriAy      eybiEvaE[
       `yiL myiL mbM nibMmf
           `zK MAdy         epRmaEq.


ptmf piritftlf

kriy epriy 'RAm kdv<
kFy ekaFy tiri Vl[f

kBvi ;BK kyiebaD uyirfkqf
kziy MDki 'Z kalmf

tiriy<mf nriy<mf 'riy<mf uriAm
etriy virvi `}kaEt

ecbiv<mf `biv<mf ubv<mf `A[y
tikZmf `Fkqf trEv}mf

priy vAryi[f `riAv mRv<
prmrf `RQmf MREkaE[

pz[mf uzvrf ekaZvilf 'ZT
pAzy pzni `mrfEvaE[

`riy<mf `y{mf evRv uRv
`riy kiriAy 'biEvaE[


`yiLmf myiLmf `bMmf nibMmf
`zKmf uAdy epRmaEq.


pt uAr

kriy epriy = kR nibmf vayfnftTmf epriyTma[. 'RAm kdv< = 'RAmkf kdaAvcf ecLtfTki[fb. kFy ekaFy = kDAmy<mf ekaDAmy<mf eka]fd. tiri Vl[f = tiri Vlmf "nfTmf ym[f. 

kBvi = EkapitfT. ;BK = enRkfki. kyiebaD = packf kyiB eka]fD. uyirfkqf kziy MDki = uyirfkqf nIgfKmfpF Evkmak. 'Z kalmf = 'ZnfT vRmfEpaT. 

uriAm etriy virvi = tmkfKqfq uriAmAykf kadfF enRgfki. tiriy<mf nriy<mf = CDkadfFlf tiriy<mf nriy<mf. 'riy<mf = tIy<mf. uriAm etriy virvi = uriAm kadfF. `}kaEt = '[fA[ `}kamlf.

ecbiv<mf = niAby<mf. `biv<mf = `biv<mf. ubv<mf `A[y = ubv<mf Epa[fb. tikZmf `Fkqf trEv}mf = u[T viqkfkmf ubfb tiRvFkAqtf tnftRq Ev]fDmf. 

priy = epriy. vAryi[f `riAv = ;mkiriyi[f mkqa[ parfvtiAy. mRv< = m]nft. prmrf = prm civ[f. `RQmf MREkaEq = `Rqiy `zka[ KznfAtEy.

pz[mf = vylilf. uzvrf = uzvrfkqf. ekaZvilf = "rfkalf eka]fD. 'ZT = `Znftipf ptiy uZki[fb. pAzy pzni = pzAm vayfnft pzniyilf. `mrfEvaE[ = vIbfbiRpfpvE[. 

`riy<mf = tiRmaLmf. `y{mf = pirm{mf. evRv = `wfci nibfk. uRv = uRvicf eclfLmfpF. `riy = `RAm vayfnft. kiriAy = kierqwfc mAlmIT. 'biEvaE[ = Evlay<ttfAtcf ecLtftiyvE[. 

`yiLmf = EvLmf. myiLmf, `bMmf = myiLmf, `bMmf. nibMmf = oqiy<mf. `zKmf uAdy = `zKmf vayfnft. epRmaEq = epRmaEq.

CRkfk uAr

'RAmkf kdavi[f mIT ym[f EkaptfTd[f vnfT `}KmfEpaT '[f `biv<mf `biv<mf ubv<mf Epa[fb u[f tiRvFkAqtf tnftRq Ev]fDmf. 

;mva[f mkqa[ parfvtiAy m]nft civepRma[i[f KznfAtEy. vylfkqf niAbnft pAzy pzni mAlyilf vIbfbiRpfpvE[. tiRmaLmf, pirm{mf `wfc, kierqwfc mAl mIT EvAlcf ecLtftiyvE[. EvLmf, myiLmf, `bMmf, `zMmf eka]fd epRmaEq. ym[f vRmfEpaT u[f tiRvFkAqtf tr Ev]fDmf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. kriy epriy 'RAm.......
(tmr KrgfkQmf kariRdf pizmfp<
emZkiy `gfkMmf parfAvyilf ekaQnfT
tzLmizf k]fkQmf kaqematft ekamfp<
Mqktkfkd maEmlf ....)-----tiRpfp<kzf (tmrKrgfk)
~. tiriy<mf nriy<mf 'riy<mf uriAm.....
('riey[kf ek[f{mf p<ZEva '[kfek{mf ;nft m]f}mf
criey[kf ek[f{mf pRnfEta '[kfek{mf ta[f p<cikfk
nriey[kf ek[f{mf p<[f[ayf '[kfek{mf ;nf naBdAlpf
piriyMd[f vqrftfEt[f ;t[alf '[f[ Epeb[kfEk)-----pdfF[tftarf
;. tikZmf `Fkqf trEv}mf ...
~[fma wa[tfTd[f klnfT wa[ mymak nibfKmf ttfTvmf. wa[Em tiRvFyaKmf.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = tisfrmf. ly `Ampfp< = 3-3. taqmf = tisfr nAd ~ti taqmf `lflT cTsfr nAd YRpk taqmf (Etvartf tivfypf pirpnfttf tiRpf p<kzfpf padlfkqf, tmiAzcf cgfkmf, ec[fA[ (tRm mmR), pkf. 48 (`gfkybfk]f]i).

tAlpfp<cf ecabfkqf (375)

ym[f ecabfCAv (;Adyi[mf) tiRvF vrmf wa[mf ttfTvmf parfvti `mrrf `v<]rf myilf Evlf `bmf `ri `y[f pz[i

376.                        tiRevabfbiy>rf (~tip<ri)

                       t[[t[ ta[ t[[t[ ta[
                       t[[t[ ta[                t[ta[


        kriyMkilf EpaL miRqqk par
          kylfepaRt Evli[f              vizimatrf
        klvikqilf YMzfki mfRkmtp Gr
            kqpMAl Etay               `A]y>Ed
        virkmT va[ mt[kAl EyaT
            evbiye[[ naQ           MlEkarfkqf
        vitr]m ta[ vAknAkkqf Pbi
           viDvt[fM[f wa[          `Rqftarayf
        `ripirmrf Etvrf M[ivrfciv Eyakrf
            `vrfkqfp<k Ezat                p<vimIEt
        `tiknd rajrf prv<KR raj
           `mrrfKl Enc                      KmErca
        cirkr kpalrf `riAveyaR pakrf
            tikzfknk Em[i                 y<Adyaqrf
        tiRvqR mati p<riyt[ilf Emv<
            ejyMRk Etvrf              epRmaEq.


ptmf piritftlf

kriy Mkilf EpaLmf ;Rqf `qk par
kylf epaRt Evli[f vizi matrf

klvikqilf YMzfki mfRkmt pGr
kqp MAl Etay `A] UEd

virkmf `Tva[ mt[ kAl OT
evbiy[f '[ naQmf ulEkarfkqf

vitr]mf `ta[ vAk nAkkqf Pbi
viDvt[f M[f wa[ `Rqf tarayf

`ri pirmrf Etvrf M[ivrf civ Eyakrf
`vrfkqf p<kzf Ot p<vi mIEt

`tik ndrajrf prv< KR raj
`mrrf Kl Enc KmErca

cir kr kpalrf `riAv oR pakrf
tikzf knk Em[i uAdyaqrf

tiR `RQmf ~ti p<ri t[ilf Emv<
ejy MRk Etvrf epRmaEq.


pt uAr

kriy Mkilf EpaLmf = kR nibma[ EmktfAtpf Epa[fB. ;Rqf = ;R]fd. `qk par = Pnftlf partfAty<mf. kylf epaRt = kylf mI{kfK ;A]ya[. Evli[f vizi matrf = Evlf Epa[fb k]fkAqy<mf uAdy viAl matrfkqi[f.

klvikqilf YMzfki = p<]rfcfcikqilf MZki. mfRkmt = ksfT\ri. pGr kqpmf = cnft[mf ;Avkqi[f klAvAypf p>ciy<qfq. MAl Etay = ekagfAkkqilf pFy. `A] UEd = pDkfAkyilf. 

virkmf `Tva[ = kam cmfpnftma[. mt[kAl OTmf = kam catftirgfkAqpf pFkfki[fb. evbiy[f '[ = evbi eka]fdv[f ;v[f '[fB. naQmf = naqf EtaBmf. ulEkarfkqf = ulktfti[rf.

vitr]mta[ vAk = CBkfK '[fB AtkfKmfpFyak. nAkkqf Pbi = prikacpf EpcfCkfAqpf Epci. viDvtbfK M[f = ;kzfvtbfK M[f[rf. `Rqf tarayf = u[f `RAqtf tnfT `Rqfk.

`ri = tiRmalf. pirmrf = na[fMk[f. Etvrf M[ivrf = Etvrfkqf, M[ivrfkqf. civ Eyakrf = civ Eyakikqf. `vrfkqf = ~kiy ;vrfkqf. p<kzf Ot = u[T tiRpf p<kAzpf prvi Ot. p<vi mIEt = p>miyilf.

`tik = EmmfpdfD viqgfKmf. ndrajrf = ndrac[akiy civ epRma[f. prv< KR raj = EpabfBmf KR raj YMrftftiEy. `mrrf Kl Enc = Etvrf KltftkfK `[fpE[. KmErca = KmErcE[.

cir kr kpalrf = pirm kpaltfAtkf Akyilf "nftiyvRmf. `riAv = uma EtviAy. oR pakrf = t[T ;dT pkfktftilf AvtftiRpfpvRmf. tikzf knk Em[i uAdyaqrf = viqgfKmf epa[f nibma[ Em[iAy uAdyvRmf ~kiy civ epRma[f vIbfbiRkfKmf. 

tiRvqRmf ~ti p<ri `t[ilf = eclfvmf ekazikfKmf ~tip<ri '[pfpDmf tiRevabfbiy>rilf. Emv<mf = viqgfKmf. ejy MRk = evbfbi MRkE[. Etvrf epRmaEq = Etvrfkqf epRmaEq.

CRkfk uAr

kRnibma[ PnftAly<mf, kylf mI[f Epa[fb k]fkAqy<mf, klAvcf canfT p>ciy ekagfAkkAqy<mf uAdy viAl matrfkqf klvi ;[fptftilf uzLmf evbitft[ma[v[f '[fB ulEkarf '[fA[ ;znfT EpC M[f, wa[mf '[fpAt '[kfK `qitfT `RQk. 

`riy<mf `y{mf civ EyakikQmf u[T tiRpfp<kAzpf prvi Otpf p>miyilf viqgfKmf ndraj YMrftftiy<mf, kpaltfAtkf Akyilf "bfpvRmf, uma EtviAypf pakmakkf eka]fdvRmf, epa[f nibma[ Em[iAy uAdyvRmf ~kiy civepRma[f vIbfbiRkfKmf mgfkqmf epaRnftiy tiRevabfbiy>rilf viqgfkiDmf Etvrfkqf epRmaEq. '[kfK wa[mf tnfT `Rq Ev]fDmf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. ~tip<ri t[ilf Emv<..........
(tiRnfTemaR p>Elak civElak em[f[pf
epaRnfti `REq prv<p<ri ey[ vKtfEt
;RnftRqi ~tiyilf ;ybfbiyid laEl
`Rmfp<riyi[f nbfepyAr ~tip<ri '[fba[f) ---- tiRevabfbiy>rfpf p<ra]mf. ;ligfEkabf. 36.
~. tikzf knk Em[iy<Adyaqrf....
(epa[fv]f]mf 'vfv]f]mf `vfv]f]mf Em[i :c{kfEk)---- epa[fv]f]tftnftati 1.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = cTsfr `qv<. 8 `Xrgfkqf. ly `Ampfp< = 5-3. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (376)


viAl matrf (`gfkmf klvi) wa[mf `Rqf tiRmalf pirm[f M[ivrf Etvrf KR natrf civ[f uAm m[fmt[f ~tip<ri

377.                               tiRvavi[[fKF

                          t[[ ta[[ ta[[ ta[[
                          t[[ ta[[ ta[[ ta[[
                          t[[ ta[[ ta[[ ta[[       t[ta[


        kriy Emkm Eta;R EqaKzlf
           `riy p>r] mamti EyaMkmf
           kA]eka Ela`yilf EvlT Evavizi      yitzfpaEka
        kMK ta[ik EravAq Eyakqmf
          `riy maml EraTqi Erakrmf
           k[k EmrT EvaKd EmaMAl               emaziEtE[a
        kRA] malfTyi laliAl Eyavyi
           biAdy tIeraR N\lT Evaev[
           k[k mamyilf Epalfmd vaRd[f                miknaF
       kcd [ayfvy taeyaR N\Beclf
          vt[i[f Emel[ taviy nIyiR
          kml mIti[i Elvr EvyRqf                    p<rivaEy
       tirip< ratikqf nIebz Evmik
          mtA[ Eyvizi yalfviz Evecy<mf
          civeca YRpm EkCr [IFy                     t[EyaE[
       ci[m tayfvR Vrrfkqf Evrb
           `mrrf va[vrf vaFD Etvrfkqf
          ciAbkqf mIqv< EmvF EvlfviD            MREkaE[
       priv< Ecrfkm laly cIt[
          mRv< varftiR malri nar]rf
          pAzy mayvrf matv [arftiR              mREkaE[
       p[k mam]i EtvikfR pakri
          Kmr E[pti [a{l Ekarfp<kz
          pzni mamAl mIti[i Ely<Ab              epRmaEq.


ptmf piritftlf


kriy EmkmEta ;R Kzlf
`riy p>r] mamtiEya Mkmf
kA] ekaEla `yilf Evlf `TEva vizi ;tzf paEka

kMK ta[f nikEra vAqEya kqmf
`riy mamlEra TqiEra krmf
k[k EmR `TEva KdEma MAl emazi EtE[a

kRA] malf Tyilf ~lf ;AlEya vyiB
;Ad `T :rf oR N\lf `TEva '[
k[k mamyilf Epalf mdvaRd[f mik naF

kcd[ayf vytayf oR N\B eclfvt[i[f
Emlf '[T ~viAy nI ;R
kml mIti[iEl vrEv `Rqf p<rivaEy

tiri p<ratikqf nIB 'zEv mik
mtA[Ey viziyalf vizEv ec(yf)y<mf
civ eca
YRp mEkCr[f nIFy t[EyaE[

ci[mtayf vR Vrrfkqf Evrf `b
`mrrf va[vrf vaFD Etvrfkqf
ciAbkqf mIqv<Em vFEvlf viDmf MREkaE[

priv< Ecrf kml ~ly cI t[mf
mRv<varf tiR malf `ri nar]rf
pAzy mayvrf matv[arf tiR mREkaE[

p[kmamf `]i Etvi kfRAp ~kri
KmrE[ pti naL ulEkarf p<kzf
pzni ma mAl mIti[iEl uAb epRmaEq.

pt uAr

Kzlf = Pnftlf. kriy EmkEma = kR nibma[ EmkEma. ;REqa = ;Rdf pdlEma. Mkmf = Mkmf. `riy p>r] mamtiEya = `RAmya[ cibnft MZ nilEva. vizi = k]fkqf. kA] ekaEla = `mfEpa. `yilf Evlf `TEva = PrfAmya[ EvlftaE[a. ;tzf = utDkqf. paEka = crfkfkArEya. 

kqmf = kZtfT. kMK ta[f nikEra = pakfK mrtfAt nikra[Eta. krmf = Ak. `riy mamlEra = `RAmya[ cibnft tamAr mlEra. TqiEra = ;qnftqiEra. MAl = ekagfAk. k[k EmR `TEva = epa[f nibma[ EmR mAlEya. KdEma = epabf KdEma. emazi = EpcfC. EtE[a = Et[a.

vyiB kRA] malf Tyilf ~lf ;AlEya = vyiB, tiRmalf Tylf ekaqfQmf ~liAlEya. ;Ad = ;Dpfp<. :rf oR N|lf `TEva = :rfkfKcfciEya. '[ = '[fB ecalfLmaB. k[k ma myilf EpalfvaRd[f = epa[f nibtft `zkiy myilf Epa[fb viAl matrfkAq. mik naF = mikv<mf viRmfpi.

kcd[ayf = KbfbMqfqv[ayf. vytayf = vyT "bi. oR N|B eclfvt[i[f Emlf = oR N|B vRdtfTkfK Emlf vazfvAtkf kadfFLmf Emla[T ('[f[ev[fbalf). '[T ~viAy = '[T uyiAr. nI ;R kml mIti[iEl = nI (;pfEpaT) u[f{Ady ;r]fD tamAr Epa[fb tiRvFkqilf. vr = EcRmfpF. `Rqf p<rivaEy = `Rqf p<rik.

tiri p<ratikqf = tiri p<rtftilff uqfqvrfkqf. nIB 'zEv = evnfT camfpraKmaBmf. miK = mikfK vnft. mtA[Ey = m[fmtA[. vizEv ecyfy<mf = k]fkqalf ma]fD vIZmaB ecyft. civ ecaYRp mEkc[f = civ ecaYRp[a[ mEksfvr[i[f. nIfFy = epRAm mikfk. t[EyaE[ = mkE[.

ci[mf `tayf vR Vrrfkqf = EkaptfTd[f vnft `Crrfkqf. Evrf `b = Evrf `BmfpFy<mf. `mrrf va[vrf = `mrRmf vi]fE]arfkQmf. vaFD Etvrfkqf = vadfdmf ubfB ;Rnft EtvrfkQmf. ciAbkqf mIqv<mf = ciAbyi[i[fB mIQmfpFy<mf. vF Evlf viDmf MREkaE[ = Priy EvAlcf ecLtftiy MREkaE[.

priv< Ecrf = `[fp< eka]fD. kml ~ly cI t[mf mRv<varf = tamArkf Ekayililf vazfki[fb ;lkfKmiyi[f t[tfAttf tZv<ki[fbvrakiy. tiRmalf = tiRmalf. `ri = pavgfkAqpf EpakfKpvRmf. nar]rf = naray]rf. pAzy mayvrf = pzAm vayfnft maAyyilf vlflvRmf. matv[arf = epriy tvtfTkfK uriyvRmf ~kiy tiRmali[f. tiR mREkaE[ = `zkiy mRkE[.

p[kmamf `]i = pamfpakiy `]i kltfAt uAdyvRmf. Etvi = oqi myma[vRmf. kfRAp ~kri = kRA]kfK uAbvidmf ~[vQmf ~kiy parfvti `mfAmyi[f. KmrE[ = tiRkf KmarE[. ptinaL ulEkarf p<kzf = pti[a[fK ulktftilf uqfqvrfkqf `A[vRmf EpabfBmf. pzni mamAl miti[iEl uAb = pz[i mAl Emlf vIbfbiRkfKmf. epRmaEq = epRmaEq.

CRkfk uAr

nikrilflat Pnftlf, Mkmf, k]fkqf, krgfkqf, ekagfAkqf, N]f]iy ;Ad, ;AvkAq uAdy viAl matrfkAq viRmfpikf Kbfbmf uqfqv[ayf, N\B vyT "bi vazfvAtkf kadfFLmf, u[T tamAr `[f[ tiRvFkAq ;pfEpaEt EcRmaB `Rqf p<rivayak. 

tirip<rtfAty<mf m[fmtA[y<mf 'ritft civepRma[i[i[f epRAm vayfnft mkE[. EkaptfTd[f vnft `Crrfkqf EvEraD `ziyv<mf, Etvrfkqf ciAb mIqv<mf, vF EvAlcf ecLtftiyvE[. tiRmali[f mRkE[. parfvtiyi[f KmrE[. pzni mAlyilf uAby<mf epRmaEq. u[f ;R kmlgfkqi[f mIT Ecr '[kfK  `Rqfvayak.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

;pfpadlf N\B vyTkfK Emlf vaZmf oRvrf MRk[idmf MAbyiDmf vAkyilf `Amkfkpf pdfdT.
`. tiri p<ratikqf nIebzEv ....

tirip<ratikqf ~]vmf, k[fmmf, maAy, '[fb MmfmlgfkAqkf Kbipfp[.
~. `mrrf, va[vrf ...
`mrrf = `Mtmf u]fD cava niAl epbfbvrf. va[vrf = p<]f]iy miKtiyalf va[ ulkilf vazfpvrf.
Etvrf = 'dfD vCkfkqf, p[f[iR ~titftrfkqf, ptie[aR uRtftirrfkqf, `cfv[ikqf '[fb MpfpT MtfEtvrfkqf.
(EtvRmf `mrrfkQmf tiAckqfEmlf uq etyfvMmf
yavRmf `biyatEtarf `Amtiyalf tzlf uRvi[arf...) cmfpnftrf Etvartf tiRMAb 2-78-6.
;. p[k mam]i Etvi kfRpakri.....
`Rqf ckfti = parfvti. Ekap ckfti = TrfkfAk. Eparf ckfti = kaqi. p<Rx ckfti = tiRmalf.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. 15 `Xrgfkqf + etagfklf. (2 tisfrmf, 1k]fdmf, 1 cTsfrmf). ly `Ampfp< = 3-3-5-4. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (377)

viAl matrf (`gfkmf) uvAmkqf tiRvF mt[f civ[f `Crrf `mrrf Evlf tiRmalf uAm Evlf pz[i `Rqf myilf niAlyaAm tmiy[f

 
378.                                 citmfprmf

                       t[[ ta[ t[nft[ ta[[
                       t[[ ta[ t[nft[ ta[[
                       t[[ ta[ t[nft[ ta[[        tnftta[

        kriy Emk em{gfKz larfpiAb
          ciAlekaqf vaK ev{mfp<R varfvizi
          kylfkqf vaqi ey{wfecy larfmti      T]fdmatrf
       kMk kfrIvrf p<gfkAz yarft[
          mAlk qa;A] y<gfKv darfkr
          kml vaAz m{nfetaAd yarfcr            CgfkmaAd
       vriy paqit MnfTAd yariAd
          TFkqf N\liy Lgfkvi [arlfKlf
          m]M laviy rmfApyi [arfepaRqf      cgfkmatrf
       myilfkqf Epal ndmfp<ri variylf
          K]mi lat viy[fecy larfvAl
          mcki naey [zinftid Evav<[            t[fp<tarayf
       criyi lat cymfpvi yarfMki
           lqk par epa[i[fcAd yaqfciAv
          cRv Elak cv<nftri yaqRqf            knftEvEq
       ctp ]am KdmfepaF yayfvid
           `v<]rf EcA[ mFnftid EveyaR
          tzlfekaqf EvAl eybinftiD Ecvk ecmfepa[fvaka
       `riy Em[i yilgfAk yirav][f
          MFkqf vIz crnfetaD mayv[f
         `kil mIerz M]fdv[f mamR           k]fdEraTmf
       `zK Ecapit `gfekaQ ma[[
          vip<At Emaki Kbiwfciyi[f vazfvqi
          `Rqfeka daF citmfpr Emviy           tmfpiraE[.


ptmf piritftlf

kriy Emkmf '{mf Kzlarf piAb
ciAl ekaqf vaK '([f){mf p<Rvarf vizi
kylfkqf vaqi '([f){mf ecylarf mti T]fd matrf

kMk kfrIvrf p<ymf kAzyarf t[
mAlkqa ;A]y<mf Kvdarf kr
kml vaAz m([f){mf etaAdyarf cr Cgfk maAd

vriy paqitmf unfT uAdyarf ;Ad
TFkqf N|liyLmf kvi[f ~rf `lfKlf
m]mf ulaviy rmfApyi[arf epaRqf cgfk matrf

myilfkqf Epal ndmf p<rivarf ;ylf
K]mf ;(lf)lat viy[f ecylarf vAl
mcki naey[f `zinftidEva u[T `[fp< tarayf

cri ;(lf)lat cymfpviyarf Mkilf
`qk par epa([f)[i[f cAdyaqf ciAv
cRv Elak cv<nftriyaqf `Rqf knft EvEq

ct p]a mKdmf epaFyayf vid
`v<]rf EcA[ mFnftidEv oR
tzlf ekaqf EvAl 'binftiD Ecvk ecmfepa[f vaka

`riy Em[i ;lgfAk ;rv]]f
MFkqf vIz crmf etaD mayv[f
`kilmf :ErZmf u]fdv[f ma mRk `]fdrf OTmf

`zK Ecapit `mf eka(qf)Qmf ~[[
vip<At Emaki Kbiwfciyi[f vazf v(qf)qi
`Rqf ekaD ~F citmfpr(mf) Emviy tmfpiraE[.


pt uAr

kriy Emkmf '{mf = kR nibmf vayfnft Emkmf '[fB ecalfLmfpFya[. Kzlf = PnftAl uAdyvrf. piAb ciAl ekaqf = piAb Epalv<mf vilf Epalv<mf. vaK '{mf p<Rvarf= viqgfki `zK eka]fd p<RvgfkAq uAdyvrf. vizi kylfkqf = kylf mIA[ otft k]fkqf. vaqi '{mf = `mfp< Epa[fB. ecylarf = ecyAl ~bfBmf etazili[rf. mti T]fd matrf = cnftir[f Epa[fb Mkmf uAdy viAl matrfkqf.

kMk kfrIvrf = kMK Epa[fb kZtfAt uAdyvrf. p<ymf kAzyarf = YMgfkilf Epa[fb EtaqfkAq uAdyvrf. t[ mAlkqa(k) ;A]y<mf = ekagfAkkqf mAlkfK ;A]ya[. Kvdarf = tirdfci uAdyvrf. kr kml = tamAr Epa[fb Akkqf. vaAz m([f){mf etaAdyarf = vaAz Epa[fb etaAdkAq uAdyvrf. Cgfk cr maAd = kqfqtf t[ma[ nAdyalf Akkfeka]fd epa[f[alf vagfkpfpdfd. 

vriy paqitmf = pdfDpf p<dAvkqalf. unfT uAdyarf = M[f[idfD viqgfKmf uAdkAqtf tritftvrf. ;Ad TFkqf = ;Dpfp< TF Epalv<mf. N\lf ;yLmf = N\lf Epalv<mf uqfq `zkiyrf. kvi[f ~rf `lfKlf = `zK niAbnft `lfKlf. m]mf ulaviy rmfApyi[arf = nB m]mf vICmf `rmfAp Epa[fbvrf. epaRqf cgfk matrf = epaRQkfkakkf PDtAl uAdy epaT matrf. 

myilfkqf Epal ndmf p<rivarf = myiAlpf Epa[fB nd[mf ecyfpvrf. ;ylf = nlfl t[fAmya[. K]mf ;lat = K]tfti[f pabfpdat. viy[f ecylarf = viypfpa[ ecylfkAqkf eka]fdvrf. vAl mcki = (;tftAky viAl matrfkqi[f) vAlyilf m[mf klkfK]fD. naEy[f = `FEy[f. `zinftidEva = `ziv<blaEma? u[T `[fp< tarayf = u[f{Ady `[fAptf tnftRqfvayf.

cri ;lat = t[kfK opfpilflat. cymfpviyarf = Cymfp<va[ EtvAt. Mkilf `qk par = Emkmf Epa[fb Pnftlf partfAt uAdyvqf. epa[i[f cAdyaqf = epa[f nibma[ cAdAy uAdyvqf. ciAv = ciAv. cRv Elak = 'lfla ulkgfkQkfKmf. cv<nftriyaqf = Emmfpdfd `zK uAdyvqf (~kiy uAm). `Rqf knft EvEq = epbfB `Rqiy knftEvEq.

ct p]a mKdmf = N\bfBkf k]kfka[ pRtft m]i MFkqf. epaFyayf vid = epaFyak. `v<]rf EcA[ = `Crrfkqi[f EcA[. mFnftidEv = ;bkfk. oR = opfpbfb. tzlf ekaqf = enRpfApkf eka]fdTma[. EvAl 'binftiD = EvAlcf ecLtftiy. Ecvk = vlflvE[. ecmf epa[f vaka = ecmf epa[f nib `zkE[.

`riy Em[i = `RAmya[ udAlkf eka]fd. ;lgfAk ;rav][f = ;lgfAk `rc[akiy ;rav][f. MFkqf vIz = tAlkqf `bfB viZmfpF. crmf etaD = `mfApcf ecLtftiy. mayv[f = mayv{mf. `kilmf :ErZmf = pti[a[fK ulkgfkAqy<mf. u]fdv[f = u]fdv{makiy tiRmali[f. ma mRk = cibnft mRkE[. `]fdrf OTmf = Etvrfkqf Otipf p<kZmf.

`zK Ecapit = `zK vayfnft oqiAy uAdyvE[. `mf ekaQmf ~[[ = `zK vayfnft MktfAt uAdy. vip<At = EtvAtyakiy Etv EcA[. Emaki Kbiwfciyi[f = u[f ~AckfK uknftvqakiy mAl nil Urilf. vazf v(qf)qi = vazfki[fb vqfqi nayki. (~kiy ;RvRkfKmf). `Rqf ekaD ~F = `Rqf p<rinfT lIAlkqf ecyfT. citmfprmf Emviy tmfpiraE[ = citmfprtftilf vIbfbiRkfKmf tmfpiraE[.

CRkfk uAr

kriy Pnftlf, kylf mI[f Epalkf k]fkqf, mAl Epa[fb ekagfAkkqf, mbfBmf opfpilflat `gfk `zKkqf vayfnft epaT mkqirf vAlyilf m[mf klgfki `FEy[f `ziv<blaEma?

Cymfp<va[ EtvAtyakiy parfvti epbfb knft EvEq. `Cr EcA[kqf ;bnfT EpaKmfpF opfpbfb EvAlcf ecLtftiy vliAm uqfqvE[. ;rav][i[f tAlkqf `bfB viZmfpF `mfApcf ecLtftiyv{mf, 'lfla ulkgfkAqy<mf u]fdv{mf ~kiy tiRmali[f cibnft mRkE[. Etv EcA[, vqfqi nayki ~kiy ;RvRkfKmf `Rqf p<rinfT, lIAlkqf ecyfT, citmfprtftilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq. viAl mkqirf ~Ac oziy, u[f `[fAptf tRvayak.

viqkfkkf Kbipfp<kqf
`. mti T]fd matrf........
(matrf mdpfpiFy<mf md `[f[Mmf `[f[T Orf
nAd uAd mAlmkqf TA] '[ mkizfvrf)----cmfpnftrf Etvrtf tiRMAb    1-136-1.
~. epa[i[f cAdyaqf...
(epa[f Epalf cAdyilf p<[lf Avtft epaREq)--- cmfpnftrf Etvartf tiRMAb    2-36-3.

(epa[f ~rf Em[iE[ p<litf EtaAl `ArkfK `ActfT)---Cnftrrf Etvartf tiRMAb   7-24-1.
;. `zK Ecapit `mf ........
oR epaRqf KbikfKmf YM[fB ecabfkqf Oridtftilf vnfTqfq[.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. 15 `Xrgfkqf.(2 tisfrmf, 1 k]fdmf, 1 cTsfrmf. ly `Ampfp< = 3-3-5-4. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (378)


viAl matrf (`gfkmf, ecylf) uAm Evlf `Crrf Ecvk[f tiRmalf ;rav][f `mrrf EtvEcA[ vqfqi `Rqf tilfAl

379.                            tiRvavi[[fKF

                    t[t[tf ta[[tf t[t[tf ta[[tf
                    t[t[tf ta[[tf                   t[ta[


        kriyiA]kf Ekaed[tf t[mActf taFnbf
           kylfvizipf parfAvyibf                   epaRqfEpcikf
        kAlyiZtf EtKLkf ek[nAktf Etmybf
           kltiyidf EdyAztf                         tA]y>Ed
        ecRmivitf tarcibf biAdTFtf tadmbf
           bibmqitf EtepaRdf                          pbimatrf
        ecyliZkf kamlikf kliy<ktf Etp<kzfcf
           civpttf Etptitf                            tRqfvaEy
        tirip<rkf Ekalevbf pzlfekaqcf cIrfnAkcf
           cibitRdf EdvRdf                         p<tlfEvaE[
        tiArkdbf Ekaev[k
f KvDkdf YDqfpdtf
           tiRdrfekdf Edadvidf                     FDmfEvla
        primqpf paklibf k[ikAqpf pIbinbf
           pFyi[idf EdKrkf                           ki[maDmf
        pzniyibf cIRbpf p<kzfKbpf paAvAypf
           priv<bcf Ecrfm]pf                          epRmaEq.


ptmf piritftlf

kri ;A] EkaD '[ t[mf `ActfT ~F nlf
kylf vizi parfAvyilf epaRqf Epci

kAl ;ZtfEt KLkfek[ nAktfEt mylf
klti ;dfEd `AztfT `A] UEd

ecRmi vitftar ciB ;Ad TFtfT ~d mlf
tibmf `qitfEt epaRqf pbi matrf

ecylf ;Zkfkamlf ; kli y<ktfEt p<kzf
civ pttfEt ptitfT `RqfvaEy

tiri p<r Ekal evbfp< `zlf ekaq cIrf nAk
cibiT `Rqf Et `Rqf p<tlfEvaE[

tiAr kdlf Eka '[ KvDkqf T\qfpd
tiRdrf ekdfD Od vidfFDmf Evla

primq pakli[f k[ikAq pIbi nlf
pFyi[ilf ;dfEd Krkfki[mf ~Dmf

pzniyilf cIrf ub p<kzf Kb paAvAy
priv< ub Ecrf m]mf epRmaEq.

pt uAr

kri ;A]kf EkaD '[ = yaA[kqi[f ;R ekamfp<kqf '[f{mfpF. t[mf `ActfT ~F = ekagfAkkAq `ActfT ~F. nlf kylf vizi = nlfl kylf mI[f Epa[fb k]f. parfAvyilf = parfAv eka]fEd. epRqf Epci = (tmkfKkf ekaDkfk Ev]fFy) epaRqf `qAvpf Epci.

kAl ;ZtfEt = ~AdAy ;ZtfT  ;dfDmf. KLkfek[ = KLkf '[fb oliy<d[f. nAktfEt = ciritfT. mylf klti ;dfEd = mykfkmakiy EkdfFA[tf tnfTmf. `AztfT `A] UEd = `AztfTpf pDkfAkyilf.

ecRmi = enRgfki. vitftar = `lgfkritft. cibfbiAd TFtfT ~d = cibfbiAd TFtfT `Acy. mlf tibmf `qitfEt = nirmfptf (tgfkqf) tibAmkAqkf kadfF. epaRqf pbi matrf = epaRAqpf pbikfki[fb viAl matrfkqi[f.   

ecylf ;Zkfkamlf = Vzfcfcikqf '[fA[kf kvrat v]f]mf. ;kfkli y<ktfEt p<kzf = ;nftkf kli y<ktftilf p<kzpfpDki[fb. civpttfEt = civ ptviyilf. ptitfT `RqfvaEy = '[fA[pf epaRnft AvtfT `Rqfvayak.

tirip<r = Mpfp<rmf '[pfpDmf. Ekal = `zkiy. evbfp< = mAl Epa[fb nkrgfkqf. `zlf ekaq = 'riy<mfpF. cIrf nAkcf cibiT = `RAmya[ nAkAycf cibiT. `Rqf Et = `Rqiy Etvrakiy civepRma[f. `Rqf p<tlfvE[ = epbfb mkE[.

KvDkqf T\qfpd = kirv<wfci mAly<mf KlmAlkqf "Zmf T\qaKmfpFy<mf. tiRdrf = kqfvrfkqakiy `Crrfkqf. ekdfD Od = `zinfT ODmfpFy<mf. vidfFDmf Evla = EvAl vidfD 'yft EvlE[.

primq = vacA[ vICmf. pakli[f k[ikqf = plapf pzgfkAq. pIbi = kIbi. nlf pFyi[ilf ;dfEd = nlfl (mAlpf) pFkqilf EpadfD. Krkfki[mf ~Dmf = Krgfki[f Pdfdgfkqf viAqyaDmf. 

pzniyilf cIrf ub = pz[iyilf cibpfpak viqgfk. p<kzf = p<kzpfpDmf.  Kbpf paAvAy = Kbpf ep]f]akiy vqfqiAy. priv< ub Ecrf = `[fp<d[f `A]nft.  m]pf epRmaEq = m]vaqpf epRmaEq.

CRkfkkf uAr

cibnft `gfkgfkAqkf eka]fd viAl matrfkqf tmf k]f parfAvyalf ~dvrfkAq mykfki, cibfbi[fp ~Ac kadfFpf epaRqf pbikfKmf  Vzfcfcikqf '[fA[ ;Zkfkamlf, civ ptvyilf '[fA[pf epaRnft AvtfT '[kfK `Rqf p<rivayak.

tirip<rgfkAq ciritfT `zitft civepRma[f mkE[. `Crrfkqf `ziy<mfpF EvAl 'yftiyvE[. nlfl plapf pzgfkAq mAlpf pFkqilf EpadfD KrgfKkqf viAqyaDmf pz[iyilf cibnfT viqgfk,  p<kzf mikfk vqfqiAy `[fp<d[f `A]nft m]vaqpf epRmaEq. civ pttfAt '[kfK `Rqfvayf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf  

`. primqpf paklilf k[ikAqpf pIbi nlf pFyi[ilf ;dfEd......
("bi mavi[f k[iy<mf plavi[f ;Rwf CAqkQmf
kIbi naQmf MCkf kiAqeyaD u]fD ukQmf EktarEm....) ----cmfpnftrf Etvartf tiRMAb  2-114-6.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = k]fd `qv<.  ly `Ampfp< = 5-5. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (379)


viAl matrf (`gfkmf, ecylf) civ[f Evlf vqfqi tirip<rmf `Crrf
 pz[i

380.                             tiRvRA]

                   t[t[ t[[ t[nft ta[[
                   t[t[ t[[ t[nft ta[[
                   t[t[ t[[ t[nft ta[[      tnftta[


        kriy<ri `rv m]inft Em[iyrf
           kAlmti clM niAbnft Ev]iyrf
           k[lfmZ v<Azy< mmrfnft pa]iyrf           kwfcmati[f
        k[MAl pRki vqrfnft kamA[
           M[ipvrf kyiAl ymrfnft kar]rf
           ktirfviri m]iepa [iAbnft Etaqi[rf      k]fdkaq
        viriev[ v<[T Qknft Evel[
            mikviR KAzy< mdrfnfT EvqiA[
           yA[yv RyiAr viZgfki EmLmfev     K]fDnaDmf
        viA[vizi mkqirf t[gfkqf marfp<b
            vitmiK klvi epaRnfti Em[iy<
           emzilfekd niA[v< mzinfT mayfveta     zinftidaEta
        'riecari viziy< mir]fD vaeqyi
           biRpiAb cyil mir]fD EtaqfMki
           el[vR mCrrf cirgfkqf EmR;              FnfTvIzfv
        et[viz MTK piqnfT kaqik
            qiDpli ey[v< ndnfT taqfetaz
           'tirfepaR Ttir MknfT EvkM             AknftEvla
        `rikri y<ZAv ydrfnft va]fmAl
           `RA]yi lbv< Myrfnft Ekap<r
           mti{Ab Kmr `nnft Evtema             zinfTvaZmf
        `BMk vFAv eyazinfT Evdrfkqf
           `dviyi lriAv Kygfkqf Etayfp<y
           `riyr pirm p<rnft ratiyrf                      tmfpiraE[.


ptmf piritftlf

kri uri `rvmf `]inft Em[iyrf
kAl mti clM(mf) niAbnft Ev]iyrf
k[lf mZ uAzy<mf `mrfnft pa]iyrf kwfc mati[f

k[ MAl pRki vqrfnft kamA[
M[ipvrf kyiAl `mrfnft kar]rf

ktirf viri m]i epa[f niAbnft Etaqi[rf k]fd kaq

viriv< '[ u[T uqf uknft Evlf '[
mik ;R KAzy<mf `drfnfT EvqiA[
`A[yvrf uyiAr viZgfki EmLmf evK]fD naDmf

viA[ vizi mkqirf t[gfkqf marfp< ub
vit miK klvi epaRnfti Em[iy<mf
'zilf ekd niA[v<mf `zinfT mayfvT ozinftidaEta

'ri ecari viziy<mf ;r]fD vaqf 'yiB
;R piAb cyilmf ;r]fD Etaqf Mkilf
'[ vRmf `Crrf cirgfkqf EmR ;FnfT vIzfvT '[

viz MTK piqnfT kaqikqf
;D pli '[v<(mf) ndnfT taqf etaz
'tirf epaRT utirmf uknft Evkmf uAknft Evla

`ri kri uZAv `drfnft vaqf mAl
`RA]yilf `bv<mf uyrfnft Ekap<rmf
`tilf uAb Kmr `nnft Evt(mf) emaznfT vaZmf

`BMk vFAv ozinfT Evdrfkqf
`dviyilf `riAv Kygfkqf Etayf p<y
`ri `r pirm p<rnftrf ~tiyrf tmfpiraE[.


pt uAr

kri uri = yaA[yi[f uritft EtaAly<mf. `rv<mf = pamfApy<mf. `]inft Em[iyrf = `]inft udAlkf eka]fdvrf. kAl mti = oqikqf eka]fd tigfkQmf. clMmf = kgfAky<mf. niAbnft Ev]iyrf = niAbnft cAdyi[rf. k[lf = enRpfApy<mf. mZ = maA[y<mf. uAzy<mf = prAcy<mf. `mrfnft pa]iyrf = "nftiy Akyi[rf. kwfc mati[f = tamAryilf vaZmf ;lkfKmiyi[f.

k[ MAl pRki = pRtft t[gfkqi[f paAlpf pRki. vqrfnft kamA[ = vqrfnft m[fmtA[. M[ipvrf = EkapitfT `zitftvrf. kyiAl `mrfnft = kyilaytftilf `mrfnfTqfq. kar]rf = YMlpf epaRqa[vrf. ktirf viri = oqi prpfp<mf. m]i epa[f niAbnft = ;rtfti[ m]ikQmf epa[f{mf niAbnft. Etaqi[rf = EtaAq uAdyvrakiy civ epRma[i[f. k]fd kaq = kZtftilf uqfq nwfci[f.

viriv< '[ = viriEva '[fB ']f}mfpFy<mf. u[T uqf uknft Evlf '[ = u[f{Ady m[tfTkfK viRpfpma[ Evlay<tEma ;T '[fB ']f}mf pFy<mf. mik ;R KAzy<mf `drfnfT = mikv<mf ;r]fD kat]i KAzkAqy<mf enRgfki. EvqiA[ `A[yvrf = m[fmtA[ otft ~dvrfkqf. uyiAr viZgfki = uyiArEy viZgfkiy<mf. EmLmf = pi[f{mf. evK]fD naDmf = EkapitfT naDki[fb.

viA[ vizi mkqirf - ecyliA[y<mf k]fkAqy<mf uAdy viAl matrfkqi[f. t[gfkqf = ekagfAkkqf. marfp< ub = marfpilf epaRnfti. vit miK = plvitma[. klvi epaRnfti = kam lIAlkqilf epaRnfti. Em[iy<mf = udLmf. 'zilf ekd = `zAk ;zkfkv<mf. niA[v<mf `zinfT = niA[Avy<mf `zinfT. mayfvT ozinftidaEta = ;bnfT EpaKmf viti '[fA[ vidfDtf etaAlyaEta?

'ri ecari = enRpfAp vICmf. vizi ;r]fD = k]fkqf ;r]fDd[f. ;R piAb vaqf 'yiB = ;r]fD piAb Epa[fb oqi vICmf pbfkQmf. cyilmf ;r]fD Etaqf = mAl Epa[fb ;R EtaqfkQmf. Mkilf '[ vRmf `Crrf = kriy Emkmf Epalf vRmf `CrrfkQAdy. cirgfkqf = tAlkqf. EmR ;FnfT vIzfvT '[ = EmR mAlEy ;FnfT vIzfvT Epalf. 

viz = kIEz viz. MTK piqnfT = MTK piqv<pd. kaqikqf ;D pli '[v<mf ndnfT = kaqikqf tmkfK ;dfd pli u]v< '[ ndnfT. taqf etaz = u[T tiRvFkAqtf etaz. 'tirf epaRT = 'tirftfTpf Eparf ecyfT. utirmf uknft = `Crrfkqi[f ;rtfttfAt viRmfpiy. Evkmf uAknft Evla = EvktfTd[f ec[fb EvlE[.

`ri = cigfkmf. kri = yaA[ . uZAv = p<li. `drfnft = ;Avkqf enRgfki vaZmf. vaqf mAl = oqi vICmf mAlyakiy. `RA]yilf `bv<mf uyrfnft = tiRv]f]a mAlyilf mikv<mf uyrfnft. Ekap<rmf `tilf uAb = Ekap<rtftilf vIbfbiRkfKmf. Kmr = KmrE[. `nnft = `qvilflat. Evtmf emazinfT vaZmf = EvtgfkAqpf Epabfbi vaZmf. 

`BMk vFAv ozinfT = ~B Mk vFAv vidfD vidfD. Evdrfkqf `dviyilf = Evdrfkqf vaZmf kadfFlf (;Rnft). `riAv = ep]f]akiy vqfqiyi[f. Kygfkqf Etayf p<y = ekagfAkAqcf EcRmf p<ygfkAq uAdyvEr. `ri = tiRmalf. `r[f = civ[f. pirm = pirm[f. p<rnftratiyrf = ;nftir[f Mtla[ Etvrfkqf (~kiyvri[f). tmfpiraE[ = tmfpiraE[.

CRkfk uAr

yaA[yi[f EtaAly<mf pamfApy<mf `]inftvRmf, kyiAl mAlyilf vIbfbiRpfpvRmf, m[fmtA[ 'ritftvRmf ~kiy civepRma[f kZtftilf uqfq nwfci[f viriEva '[f{mfpFy<mf, u[kfK uknft Evlay<tEma '[fB ']f}mf pFy<mf uqfq k]fkAq uAdy viAl matrfkqf klviyilf ;[fp<bfB, Em[i `zAky<mf, niA[Avy<mf ;znfT ;bnfT EpaKmf viti '[fA[ vidfDtf etaAlyaEta?

enRpfp< vICmf k]fkQmf, piAb Epa[fb pbfkQmf, epriy EtaqfkQmf uAdy `Crrfkqi[f tAlkqf vizv<mf, kaqikqf tgfkQkfK u]v< kidfFyT '[fB u[f patgfkAqtf etazv<mf, Evlay<ttfAtcf ecLtftiy EvlE[. tiRv]f]a mAlkf Ekap<rtftilf vIbfbiRpfpvE[. ~BMk vFAv vidfD, kadfFlf vaZmf Kbpf ep]f vqfqiAycf EcRmf EtaqfkAq uAdyvE[. `ri, `y[f, pirm[f ;nftir[f ~kiEyarf tmfpiraE[. '[f klvi mykfkmf oziyaEta?


viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. u[Tqf uKnft Evlf '[.....
(pTm Eck raEvAl        mbvat
  krt lavi cakac klk lat raEpat ...)---tiRpfp<kzf (;rtma[vay>)

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. (1 tisfrmf, 3 cTsfrmf). 15 `Xrgfkqf.  ly `Ampfp< = 4-3-4-4. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (380)


viAl matrf (`gfkmf, mylf, klvi) ;lkfKmi civ[f ;bpfp< `Crrf Evlf tiRmalf pirm[f ;nftir[f vqfqi Evtmf mt[f YMlpfepaRqf `RA]

 

381.                       tiRvavi[[fKF
                   

                   t[t[ tnft t[t[ tnft
                   t[t[ tnft                    t[ta[


        kRkiy k[fB vriecbi k]fkqf
            kylfnik er[fB                     TtiEpcikf
        kAlCR eqa[fB miAdpD ki[fb
            kFvid M]fD                      plnaQmf
        virKB c]fd viA[y<dlf eka]fD
            vitivzi ni[fB                        tqraEt
        viArkmzf etagfklf mRviy Tgfk
            vitpt em[fB                    epBEvE[a
        MRkk dmfp Kbmkqf pgfk
            MAbey[ `]fdrf                 MAbEpc
        MTtiAr eya[fb vRtiblf vwfc
            Mr]Crf ev[fb                      vFEvla
        primq ;[fp mrkt Tgfk
            pkFt evbfbi                          myilfvIra
       pbitAl K]fdrf kZniAr k]fD
            pzniy mrfnft                          epRmaEq.


ptmf piritftlf

kRki `k[fB vri ecbi k]fkqf
kylf nikrf '[fB Tti Epci

kAl CRqf o[fBmf miAdpDki[fb
kF vidmf u]fD pl naQmf

virK uB c]fd viA[ udlf eka]fD
viti vzi ni[fB tqraEt

viAr kmzf etagfklf mRviy Tgfk
vit ptmf '[fB epBEvE[a

MRk kdmfp Kbmkqf pgfk
MAb '[ `]fdrf MAb Epc

MT tiAr o[fb vR tiblf vwfc
Mr]f `Crf ev[fb vFEvla

primq ;[fp mrkt Tgfk
pkD ;tmf evbfbi myilf vIra

pbi tAl K]fdrf kZ niAr k]fD
pzni `mrfnft epRmaEq.


pt uAr

kRki `k[fB = kRAb nibmf pAdtfT `k[fB. vri = ;ErAkkqf. ecbi k]fkqf = niAbnft k]fkqf. kylf nikrf '[fB = kylf mI[fkQkfK opfpa[T '[fB. Tti Epci = p<kzfcfcipf EpcfCkfkAqpf Epci.

kAl CRqf o[fBmf = p<dAvyi[f CRqf epaRnfti. miAd pDki[fb = enRgfkiy<qfq. kF vidmf u]fD = ekaDAmya[ klvi '[f{mf vidtfAt `{pvitfT. pl naQmf = pl nadfkqf.

virK uB = vwfcA[Aycf ecyfy<mf. c]fd = ekaFy. viA[ udlf eka]fD = viA[yalakiy udmfApcf CmnfT. viti vzi ni[fB tqraEt = viti Epaki[fb vziEy ni[fB na[f tqrfnfT vidamlf. 

viAr = vacA[. kmzf = vICki[fb. etagfklf = maAlkqf. mRviy = epaRnftiy. Tgfk vit = priCtft vitma[. ptmf '[fB epBEvE[a = tiRvFAy '[fB epBEvE[a?

MRk kdmfp = MRkE[, kdmfpE[. Kb mkqf pgfk = Kb mkqf pgfkE[. MAb '[ = Olmf ecyft. `]fdrf = Etvrfkqf. MAb Epc = MAbyid.


MT = pAzy. niAr = kdlf Epal. o[fb vr = prnfT vRki[fb. tiblf = vliAmy<mf. vwfc = vwfckMmf eka]fd. Mr]f `Crf = pAkvrfkqakiy `CrrfkAq. ev[fb vF Evla = evbfbi eka]fd vFEvla.

primq ;[fp = nB m]mf Epalf ;[fptfAttf tRvTmf. mrkt = pcfAc nibma[. Tgfk = priCtftma[. pkD = vliAmy<mf. ;tmf = n[fAm uAdyTmf ~kiy. ev[fbi myilf vIra = evbfbi eka]fd myilf vIrE[.

pbi tAl = tAl myiArpf pbikfki[fb. K]fdrf = ;zinfEtarakiy cm]rfkAq. kZ niAr k]fD = kZ "bcf ecyfT. pzni `mrfnft epRmaEq = pz[i mAlyilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq.

CRkfk uAr

viAl matrfkqi[f `gfkcf cibpfp<kAqpf p<kzfnfT Epci, pl nadfkqf klvi ;[fptfAt `{pvitfT, viti Epaki[fb vziyilf ec[ffB na[f tqramlf u[f T\y tiRvFAy '[fB epBEvE[a? 

MRkE[, kdmfpE[, Kb mkqf pgfkE[ '[fB `mrrfkqf MAbyid, 'tirftfT vnft `CrrfkAq ev[fb vFEvla. pcfAc nib myilf mIT "bivRmf vIrE[. cm]rfkAqkf kZ "bcf ecyfT pzni mAlyilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq. u[f Tgfk ptmf '[fB epBEvE[a?

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. Tgfk vit ptmf.....
;Abv[f ya[f '[T `bfb ;dmf. ~tli[f `T priCtftma[T.
(Ep]itf etaZmlrf epa[f{l kaqpf pibgfkRqalf
"]ipfpFenbi ;dfDkf ekaDtftiAm Eyarf MFEmlf
ma]ikfkmf otfT mrktmf Epa[fB vyirm[f[i
~]ikf k[kMmf okfKmf _ yab[f `FtftlEm ) .......tiRnav<kfkrcrf Etvartf tiRMAb 4-92-16.
~. pbitAl K]fdrf.....
;gfK wa[cmfpnftrak MRkA[ `AmtfTpf paFy<qfqarf.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = misfr `qv<. ly `Ampfp< = 4-3. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (381)


viAl matrf (mylf, klvi, ecylf) viA[ tiRvF Etvrf `Crrf Evlf myilf cm]rf ttfTvmf (Tgfk ptmf) pz[i


382.                                `tftipfpdfD

                    (p<TkfEkadfAdkfK `Rkilf uqfqT)

                        t[t[[ t[t[[ ttfttf ttftt[
                        t[t[[ t[t[[ ttfttf ttftt[
                        t[t[[ t[t[[ ttfttf ttftt[        t[ta[


        kRkiybi vklv<yirf vidfDkf kikfkiAqwrf
           ktbiyz virv<pAb Mdfdkf ekadfFyid
          k[km]i civiAkyil mrftftikf kdfAdyi[i      liAdEpadakf
       krmlrfeka driciyiA[ yidfDcf citfrmiK
            kAlAyy<ri ecyfTmAbkqf pbfbpf pbfBk[lf
           k]ke][ 'riyv<dlf CdfDkf kxiyvrf           vziEyEpayf
       mRv<p<[lf MZkimA[ p<kfKtf TkfkmB
          m[itrftAm y<bv<niAl CdfDcf CdfFy<b
         mkizfv<ecyfT `ZTpd Avtfttf Tdfd[f         mt[fmlraEl
      mylfviAqy `riAvyrfkqf Akpfpdf edyftfTmik
          m[mziy< mFAmAyni A[tfTcf ecarfkfkpti
         vziAyyiT vziey[v< ArtfTpf epabfkzlfkqf    tRvaEy
      epaRvi[fmAl yAry[Rqf pcfAccf citfrmyilf
          p<remriy ;r]iyt {kfAkpf pbfbiyiylf
          p<tiyMD kriytv MbfBkf kcfciyi[i                  LbEmv<mf
       p<kzfv[iAt tRp<tlfv ptfTkf ekatfTMF
           p<ymiRp tbv<emyft ckfrkf Akkfkdv<qf
           epabiyrvi[f miAcTyiL Ctftpf pcfAcMkilf    mREkaE[
       `riymr ktmyili LbfBkf ktfTkd
            lTCvb `CrrfkiAq ekdfDkf kdfAdyb
           `mrrfpti yi[iyKF Avtftbf KbfbmiK           miAqEyaE[
       `R]m]i evyilfprv< ptfTtf tikfKmik
            mzKepati mtrfmKd ttftitf ttftivqrf
           `]iyky LkQmfvylf `tftpf pdfFLAb         epRmaEq.


ptmf piritftlf

kRki `biv< `kl uyirf vidfD ukfki kiAqwrf
ktbi `z virv< pAb Mdfd ekadfF ;d
k[k m]i civiAkyilf `mrftfti kdfAdyi[ilf ;Ad Epada

kr mlrf ekaD `riciyiA[ ;dfD citfr miK
kAlAy uri ecyfT mAbkqf pbfb pbfB k[lf
k] k] '[ 'riy udlf CdfD kxiyvrf vziEy Epayf

mRv< p<[lf MZki mA[ p<kfK Tkfkmf `B
m[itrf tAm ubv< niAl CdfD CdfF ub
mkizfv< ecyfT `ZT pd Avtft Tdfd[f mt[f mlraEl

mylf viAqy `riAvyrfkqf AkpfpdfD 'yftfT mik
m[mf `ziy<mf `FAmAy niA[tfT ecarfkfk pti
vziAy ;T vzi '[ uArtfT epa[f kzlfkqf tRvaEy

epaRv< ;lf mAl `Ary[f `Rqf pcfAc citfr myilf
p<rmf 'riy ;r]iy t{ Ak pbfbiy ;ylf
p<tiy MDK `riy tvmf ubfB kcfciyi[ilf ub Emv<mf

p<kzf v[iAt tR p<tlfv ptfT ekatfT MF
p<ymf ;RpT `bv<mf 'yft ckfr Ak kdv<qf
epabi `rvi[f miAc TyiL(mf) Ctft pcfAc Mkilf mREkaE[

`riy mrkt myililf ubfB ktfT
kdlf `T Cvb `Crrf kiAq ekdfD kdfAd `b
`mrrf pti ;[iy KF AvtftbfK ubfb miK ;AqEyaE[

`R] m]i evyilf prv< ptfT tikfKmf mik
`zK epati mtrf mKd ttfti ttfti vqrf
`]iy kylf ukQmf vylf `tftipfpdfFlf uAb epRmaEq.


pt uAr

kRki = udlf vbfbitf tInftT Epalaki. `biv< `kl = `biv<mf nIgfki. uyrf vidfD = uyirf pirinftv<d[f. ukfkikf kiAqwrf = Cbfbtftarf  uqfqmf AnnfT. ktbi `z = ktbi `z. virv< = vnfT Ecrfnft. pAb Mdfdkf ekadfFyid = pAbkqf yav<mf cpftikfk. k[k m]i = epa[f `zK TlgfKmf. civiAkyilf `mrftfti = plflkfkilf `mrftfti. kdfAdyi[ilf ;Ad Epada = vibKkf kdffAdkqi[f nDvilf EpadpfpdfD.

kr mlrf ekaD = ubvi[rfkqi[f mlr[f[ Akkqalf. `riciyiA[ ;dfD = `riciyidpfpdfD. citfr miK = `zKqfq. kAlAy uri ecyfT = T]iy<mf vilkpfpdfD. mAbkqf = udli[f mAbva[ mbfb ;dgfkqilf. pbfbpf pbfB k[lf = piFkfki[fb enRpfp< pbfbi. k] k] '[ 'riy = k] k] '[fB 'riy. udlf CdfD = udlf ;gfg[mf CdpfpdfD. kxiyvrf = pkfktftilf ;Rnftvrfkqf. vziEy Epayf = tamf vnft vzEy tiRmfpipf Epayf.

mRv< = epaRnftiy. p<[lf = nIrilf. MZki = KqitfT. mA[ p<kfK = vIdfDkfKpf Epayf. Tkfkmf `Bmf m[itrf tAm = Tkfkmf nIgfKmf m[itrfkAq. ubv< niAl CdfDcf CdfF ub = ;[f[ ubv< ;vrf '[fB ubvi[f MAbAykf KbitfT `tftAky Kbipfpalf. mkizfv< ecyfT = (`vrf epaRdfD) mkizfcfci p>]v<mf. `ZT pd Avtft = `ZTpdLmf Avtft. Tdfd[f mt[f = Tdfd[akiy m[fmt{Ady. mlralf = mlrf `mfpalf.


mylf viAqy = kam u]rfcfci u]fdak. `riAvyrfkqf Akpf pdfD = ep]fkqf Akyilf `kpfpdfD. 'yftfT = ;AqtfT. mik m[mf `ziy<mf = mikv<mf m[mf enanfT `zitAly<mf eka]fd. `FAmAy niA[tfT = `FAmyakiy '[fA[ (nI) niA[tfT. ecarfkfk pti vziAy = u[f tiRvFyakiy epa[f ulKkfKpf EpaKmf vziAy. ;T vzi '[ uArtfT = ;T ta[f vzi '[fB ecalflikf kadfF. epa[f kzlfkqf tRvaEy = u[T `zkiy tiRvFAytf tnftRQk.

epaR ;lf = nikrf ;lflat. mAl `Ary[f = prfvt `rc[f. `Rqf = epbfb. pcfAccf citfr myilf = pcfAc `zK myilf. p<rmf 'riy = tiri p<rmf 'ri pd. ;r]iy t{kfAk = epa[f vilfAl. pbfbiy = Akpfpbfbiyvqf. ;ylf = ;Advidat `[fp<d[f. p<tiy = `ticyma[ vAkyilf. MDK = UkfktfTd[f. `riy tvmf ubfB = `RAmya[ tvtfAt Embf eka]fD. kcfciyi[f = kawfcipf ptiyilf. ub Emv<mf = epaRnfti viqgfKmf.

p<kzf v[iAt = p<kzf epbfb Etvi parfvti. tR p<tlfv = epbfb mkE[. ptfTkf ekatfT = ptfTkf ekatfta[. MF = tAlkQmf. p<ymf ;RpT `bv<mf = ;RpT p<ygfkQmf `bfB viz. 'yft = ecLtftiy. ckfrkf Akkf kdv<qf = ckfray<ttfAt "nftiy kdv<qf. epabi `rvi[f miAc = p<qfqikAqkf eka]fd ~ti Ecd[f '[f{mf pamfpi[f Emlf. TyiLmf = pqfqi ekaqfQmf. Ctftpf pcfAc Mkilf = Ctftma[ pcfAc nib Emk v]f][akiy tiRmali[f. mRkE[ = mRkE[.

`riy = `RAmya[. mrkt myililf ubfB = pcfAc nibma[ myilf mIT vIbfbiRnfT. ktfT = olikfKmf. kdlf `T Cvb = kdlf vbfBmfpF. `Crrf kiAq ekdfD kdfAd `b = `Crrfkqi[f Pdfdmf kdfEdaD oziy. `mrrf pti ;[iy KF AvtftbfK = Etvrfkqf tAlv[a[ ;nftir[f CktfTd[f KF "BtbfK. ubfb = tkfkpF Avtft. miK ;AqEyaE[ = mikfk ;AqyvE[.

`R] m]i = ecmfm]ikqf. ptfTtf tikfKmf = ptfTtf tikfKkqiLmf.  evyilf prv< = oqi vICmf. mik `zK epati = mikfk `zK niAbnfT. mtrf = eczipfp<d[f. mKd = kirIdmf m]i MFAy uAdyvE[. ttftitf ttfti = tavitf tavi. vqrf = vqrfki[fb. `]iy = vriAcyak uqfq. kylf ukQmf = kylf mI[fkqf KtikfKmf. vylf = vylfkqf uqfq. `tftipf pdfFlf uAb epRmaEq = `tftipf pdfFlf vIbfbiRkfKmf epRmaEq.

CRkfk uAr

uyirf pirinftv<d[f udAlcf CDkadfFlf 'ritft pi[f[rf, Pd vnftvrfkqf nIrilf MZki vidfD vIdfDkfKpf Epayftf Tkfkmf nIgfKki[fb m[itrfkAqkf k]fdalf oR p<bmf mkizfcfciy<mf mbfebaR p<bmf `ZAky<mf "bfpDmfpF, kam u]rfcfci u]fdakpf ep]fkqi[f vcpfpdfD m[mf enanftAlkf ekaqfQmf `FAmAycf ecarfkfk ElaktfTkfK ;T ta[f vzi '[fB kadfF u[T tiRvFAytf tnfT `Rqfk.

mAlyrc[f prfvtraj[f mkQmf, `riy tvtfAt Embf eka]fdvQmf ~kiy parfvtiyi[f p<tlfvE[. ;rav]{Ady ptfTtf tAlkQmf `bfB viz, ckfray<ttfAt "nftiy AkkAq uAdyv{mf, ~tiEcd[f Emlf pqfqi ekaqfpvRmakiy tiRmali[f mRkE[. kdlf vbfbv<mf, `Crrfkqf Pdfdmf `ziyv<mf, ;nftir[f t[f URkfKkf KF Epakv<mf myilf mIT vnfT utviy ;AqyvE[. kylf mI[fkqf KtikfKmf vylfkqf Vzfnft `tftipfpdfFlf vIbfbiRkfKmf epRmaEq. u[f `zkiy tiRvFAytf tarayf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf


`. p<[lf YMzfki mA[ p<kfKtf Tkfkmf `B.....
(...;dfEd y[bfKeqri pdfda er[tftZvi
nIribf pFnfTviD pactf tk[fB[T...) --- tiRpfp<kzf (;tftar]ikfKqf)
(ectfTkf kidkfKmf pi]tftREk ;[icf camfpi]gfkqf
ktfTmf k]kfek[f[ ka]f kyilap<rikf kaqtftiEy)---pdfF[tftarf
~. p<remriy ;r]iy t{kfAkpf pbfbi...
(...;mykirimyilf KlvAr tNev[
`tiAk vRp<r enaFyi[i elriecyft `pirami)--- tiRpfp<kzf (MkiLmirv<y<)
(vaqiEcrf `dgfkarf mtilf etaAly N\biy vmfpi[f Evyftf
etaqi pakmf `mrfnftvrf...) --- cmfpnftrf Etvartf tiRMAb 2-78-3.
;.
`riy tv MbfBkf kcfciyi[i LbEmv<mf....
(`[[iymf epbfbbf bbfebaR pbfBnf
etqitRwf citftrfkf Ktfetqi cibfekanf
tmAlet[f kcfcipf picfci mlrfkfekanf tqpaAr)--- tiRpfp<kzf (k[itRgfekakfK)

;Ackf Kbipfp<kqf 

cnftmf = klpfp< cnftmf. 19 `Xrgfkqf. ly `Ampfp< = 5-5-4-5. (EmLmf ~rayfcfcikfK uriyT).


tAlpfp<cf ecabfkqf (382)


niAlyaAm ;bpfp< viAl matrf kammf mt[f `FAm tiRvF parfvti tiRmalf ;nftir[f myilf `Crrf tvmf `tftipfpdfD

383.                              KRFmAl
                                         (TFyL\RkfK `Rkilf uqfqT)

                              t[[ t[t[ t[[ t[t[
                             t[[ t[t[                    t[ta[


        kRd[f miAcvR kriy p<yel[
           kml m]iey[                       v<lEkaArkf

        ktbi yvrfepyrf ecRki m[mT
          kRti MTemazi                       kAqnaFtf
       tiRF eyaRpF enRF ybivilrf
           ecviyilf NAzv[                    kvipaFtf


        tiriy< mvrfcil p<lvrf emazivT
              cibiT M]rfvAk                      ybiEyE[
       vRAd yi[mT MRD pDmkilf
            mrM mRtM                              mFcay
        mTr em{nti epRki yiRkAr
           vziy vAkvAk                       Ktipay<gf
        KRF mAly<Ab MRK Klvd
             KvD tviedz                         myiElBgf
        Kmr KRpr timir ti[kr
             KAbvi liAmyvrf                    epRmaEq.

ptmf piritftlf

kRd[f miAc vR kriy p<ylf '[
kml m]i '[ ulEkaAr

ktbi `vrf epyrf ecRki m[mf `T
kRti MT emazikAq naF

tiRF oR pF enRF `bivilrf
ecviyilf NAzv[ kvi paF

tiriy<mf `vrf cil p<lvrf emazivT
cibiTmf u]rf vAk `biEyE[

vRAd ;[mf `T MRD pDmf `kilf
mrMmf mRtMmf `F cay

mTrmf '{(mf) nti epRki ;R kAr
vziy vAk vAk Kti pay<mf

KRF mAl uAb MRk Kl vd
KvD tviD 'z myilf "Bmf

Kmr KRpr timir ti[kr
KAbvilf ;Amyvrf epRmaEq.

pt uAr

kRd[f miAc vR = kRd[f Emlf vRki[fb. kriy p<ylf '[ = kR Emkmf Epa[fb tiRmalf nI '[fBmf. kml = tamAr (pTm niti). m]i '[ = cinftam]i nI '[fBmf. ulEkaAr = ulktftilf uqfqvrfkAq.

ktbi = PcfclidfD. `vrf epyrf ecRki = padlilf padpfpDpvRAdy epyAr AvtfT `AztfT. m[mf `T kRti = m[tftilf mikfk kRtfTd[f. MT emazikAq naF = pAzy ecwf ecabfkAqtf EtFy<mf.

tiRF = tiRFy<mf. oR pF enRF = oR pF `qv<kfKtf tiritfT `pfpadlilf `AmtfTmf. `bivilrf = `bivilflatvrfkQAdy. ecviyilf NAzv[ = kaTkqilf NAzy<mf pF. kvi paF - padlfkAqpf paF.

tiriy<mf `vrf = tiriki[fbvrfkqakiy. cil p<lvrf emazivT = cil p<lvrfkqf PBvT. cibiTmf = cbfEb{mf. u]rf vAk `biEyE[ = u]RmfpFya[ vziAy na[f `binftiEl[f.

vRAd ;[mT = mAl ~Dkqi[f Pdfdmf. MRD pDmf = krD MrD uqfq. `kilf mrMmf mRtMmf = `kilf, mRtmf ~kiy mrgfkqf. `F cay = `F epyrfnfT cay<mfpF. 

mTrmf '{ nti = mTrmf '[fb ~B. epRki = epRki. ;R kAr vziy = ;r]fD kArkQmf vzinfT OF. vAk vAk Kti pay<mf = pl vAkyakkf KtitfTpf payfki[fb.

KRF mAl uAb = KRF mAlyilf vIbfbiRkfKmf. MRk = MRkE[. Kl vd KvD = cibnft vd mAl ~kiy kierqwfcmf. tviD 'z = tviD epaFyayftf T\qf 'z. myilf "Bmf = myililf "Bmf.

Kmr KRpr = KmrE[, KRprE[. timir = `wfwa[ ;RQkfK. ti[kr = VriyE[. KAbv< ;lf = KAbvilflat. ;Amyvrf epRmaEq = Etvrfkqf epRmaEq.

CRkfk uAr

tiRmalf nI '[fBmf, cgfkniti, pTm niti ;r]fDmf nI '[fBmf Pbi padpfpdfdvRAdy epyAr AvtfT, pAzy ecwf ecabfkAqtf EtFy<mf, tiRFy<mf `vbfAb n[fK tiritfT `pfpadlilf `AmtfT, `bivilflatvrfkQAdy ecvikqilf NAzy<mf pFyakpf paFtf tiriy<mf p<lvrfkqf enbiAy n[f cbfEb{mf `binftiEl[f.

mAl ~Dkqi[f PdfdMmf, `kilf, mRtmf ~kiy mrgfkQmf `F cay evqfqmf epRki vziy, mRtmf '[fb ~B KtitfEtaF pay<mf KRF mAlyilf vIbfbiRpfpvE[. kierqwfc mAl epaFyak myililf "Bmf KmrE[. KRprE[. KAbvilflat Etvrfkqf epRmaEq. cil p<lvrfkqi[f enbikAq na[f `bikiEl[f.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. tiRF oRpF enRF.....
(. etriy< mRAmpf pAzy emaziAytf
tiRF enRFkf kvipaFtf
tiriy< mRqfvidf D[T KvAqcf
cikri pkrpf epBEvE[a) --- tiRpfp<kzf (ecariy<MkiAl)

;Ackf Kbipfp<<kqf

cnftmf = misfr `qv<. ly `Ampfp< = 3-4. taqmf = misfr cap< `lflT misfr "kmf.

tAlpfp<cf ecabfkqf (383)


tiRmalf p<lvrf kvi vqfqlf kierqwfcmf myilf Etvrf  KRFmAl

 

384.                             tiRvRA]

                                           t[[ t[t[ t[t[ t[t[
                                   t[[ t[t[ t[t[ t[t[
                                   t[[ t[t[ t[t[ t[t[      t[ta[           kRA] cibiTmilf pbitAl nicicrrf
                 picit `c[m bvrivrf Mtliy
                klk viprit evKpr cmyikqf              plrfPFkf  

      klk el[enbi ekdMAb MAbMAb
                 ktbi vtbiy Ktbiy kAlekaD
                 kRt `riyAt vizip<[lf vremazi        Kzbav[f
  
         p<Rki y<[tRqf prv<vAk vrilfvir
               ekaziyi Llkiylf piA]viF LArecy
               L]rfv< ekFLyirf p<]riR viA[yq    bTEpak
         utbi el[et{ mlmbi lbivi[i
               elqiT epbel[ mAbpAb yAbveta
              Rty mr]milf epaRqiA[ yRQv     etaRnaEq
        tR] cttq primq prip<r
             cr]i tm[iy tNtri tirip<r
            tk[i kv<rip vtipk vtipyi                     rviVli
        cFl triyN pAvy<Am tirip<Ar
            ckl p<v[M Mtliy ptivfRAt
            cmy Mtlfvit [ypki rtiCt                    ctEkaF
        `R] rviyi{ mzkiy pfrApviD
             kRA] vR]it t{pr KRpr
            `RA] nkRAb crv] Krv]i          p<yEvEq
        `dvi crrfKl mrkt v[iAty<
             mmrrf Kmriy< m[vr tMmR
             kzK epbniAl epbvr mRqiy           epRmaEq.

ptmf piritftlf

kRA] cibiTmf ;lf pbi tAl nicicrrf
picit `c[ mbvrf ;vrf Mtliy
klk viprit evK pr cmyikqf plrf PF

kl kl '[ enbi ekd MAb MAb MAb
ktbi vtbiy Ktbiy kAl ekaD
kRt `riyAt vizi p<[lf vr emazi Kzba

`[fp< uRki u[T `Rqf prv< vAk vrilf virK
oziyilf ulk ;ylf piA] viFlf uAr ecylf
u]rfv< ekFlf uyirf p<]rf ;R viA[ `qB `T Epak

utbilf '[T '{mf mlmf `bilf `bivi[ilf
'qiT epblf '[ mAb pAb `AbvT oR
utymf mr]mf ;lf epaRqiA[ `RQvT oR naEq

tR] ct tq primq prip<r
cr]i tm[iy tN tri tiri p<r
tk[i kv<ri pvti pkvti pyirvi Vli

cFl tri `NpAv uAm tiri p<Ar
ckl p<v[Mmf utviy ptivfRAt
cmy Mtlfvi t[y pkirt Ct ct EkaF

`R] rviyi{mf `zkiy pfrApviD
kRA] vR]it t{pr KRpr
`RA] nkrf uAb crv] Krv< `]i p<y EvEq

`dvi crrf Kl mrkt v[iAty<mf
`mrrf Kmriy<mf `[vrtMmf mRK
`zK epb niAl epb vrmf `Rqiy epRmaEq.

pt uAr

kRA] cibiTmf ;lf = kRA] '[fpEt cibiTmf ;lflat. pbi tAl = tAl myirf pbipfpvRmf. nicicrrf = `rkfkrfkQkfK opfpa[vRmf. picit `c[ = p<lalf u]f}mf. mbvrf ;vrf Mtliy = EvdrfkAq otftvRmf ~kiy cm]rf Mtliy. klk = klkgfkqf ecyfTmf. viprit = viprIt u]rfcfciyalf maBpdfDmf. evK pr cmyikqf = pl tibtft pr cmy vatikqf. plrf PF = plRmf o[fB EcrfnfT.

kl kl '[ enbi ekd = ~rvarmf ecyfT nIti MAb ekdfD. MAb MAb MAb ktbi = `vrvrf MAb vRmf Epaetlflamf epRgf PcfclidfDkf ktbi. vtbiy = vayaFtf tidfF. Ktbiy = enbi tvbipf EpCmf. kAl ekaD = kAl N\lfkqalf. kRt `riyAt = ']f}tbfK `rita[ emyfpf epaRAq. vizi p<[lf vr = k]fkqilf nIrf vr. emazi Kzba = EpcfCkf Kzbi.


`[fp<Rki = `[fp<d[f m[mf uRki. u[T `Rqf prv< = u[f tiRvRAqpf EpabfBmf. vAk vrilf = m[ niAl vnftalf. virK oziyilf = tnftir p<tfti ozinftalf. ulK ;ylfp< = ulk cmfpnftma[. piA] viFlf = kdfDkfkqf vidfdalf. uAr ecylf u]rfv< ekFlf = m[mf, vakfK, kaymf ;mf
YM[fbi[f etaziLmf `zinftalf. uyirf p<]rf = uyiArcf carfki[fb. ;R viA[ `qB `T Epak = ;r]fD viA[kqakiy EcB EpaKmfpF.


utbilf = utbi vilkfki[alf. '[T '{mf mlmf `bilf = '[T '[f{mf ~Acyakiy Kbfbmf `bfBpf Epa[alf. `bivi[ilf 'qiT epblf '[ = `bivilf 'qitakpf epBtlf MFy<mf '[fB. mAb pAb `AbvT = Evtgfkqf pAbyAbnfT ecalfLvta[. oR = opfpbfb. utymf mr]mf ;lf epaRqiA[ = EtabfbMmf MFv<mf ;lflat epaRAq. `RQvT oR naEq = `FEy{kfK nI `Rqf ecyfy<mf oR naqf kidfDma?


tR] = '[fBmf ;qAmEyaD PFytayf. ct tq = tamAr Epa[fbtayf. primq = nB m]mf vICvtayf. pri p<r = cilmfp< `]infttay<qfq. cr]i = tiRvFkAq uAdyvqf. tm[iy tN tri = epa[f myma[ EmRAv vilflak "nftiyvqf. tiri p<r tk[i = tiri p<rtfAt 'ritftvqf. kv<ri = kv<ri. pvti = parfvti. pkvti = pkvti. pyirvi = pyirvi. Vli = VltfAt "nftiyvqf.


cFl tri = cAd tritftvqf. `NpAv = EpakgfkAq Nkrfpvqf. uAm = uma Etvi. tiri p<Ar = tirip<Ar. ckl p<v[Mmf utviy ptivfRAt = 'lfla ulkgfkAqy<mf :[fbRqiy ptivirAt. cmy Mtlfvi = 'lfla cmygfkQkfKmf tAlviy<mf ~[ parfvtiyi[f. t[y = mkE[. pkirti Ct = kgfAkyi[f mkE[. ct EkaF = N\B EkaF.


`R] rviyi{mf = civnft VriyrfkAq vid. `zkiy = `zka[. pfrAp viD kRA] = oqi vICmf kRA]Ey. vR]it = `lgfkar uRvta[. tNpr = udAl uAdyvE[. KRpr = KRprE[.
`RA] nkrf uAb = tiRv]f]a mAlyilf vIbfbiRkfKmf. crv] = crv]E[. Krv< `]i = Kra mlAr `]inft. p<y EvEq = p<ygfkAq uAdy EvEq.

`dvi crrf Kl = kadfFlf cwfcrikfKmf Evdrf KltfT. mrkt v[iAty<mf = pcfAc nibmf uqfq ep]f]a[ vqfqiy<mf. `mrrf Kmriy<mf = Etvrf Kmriya[ Etv EcA[y<mf. `[vrtMmf mRv< `zK epb = 'pfEpaTmf pkfktftilf `zK viqgfk. niAl epb = niAl epbfbiRkfk. vrmf `Rqiy epRmaEq = `vrfkQkfK vrmf tnftRqiy epRmaEq.

CRkfk uAr

pl tibtft pr cmyvatikqf plRmf PF ~rvarmf ecyfT, PcfclidfD, vayfvidfDkf ktbi, enbi tvbipf EpCmf kAl N\lfkqalf ']f}tbfKmf `riy emyfpf epaRAq, k]f]Irf mlfk, emazi Kzb, uRki u[T tiRvRAqpf EpabfBmf m[ niAl vnftalf, tnftir p<tfti ozinftalf, kdfDkfkqf vilki[alf, m[mf, vakfK, ecyfAk, u]rfv< ~kiyvbfbi[f etazilf `zinftalf, ;R viA[kQmf EpaKmfpF vilkfki[alf, '[T '[f{mf ~Ac MbfBmf `bfBpf Epa[alf, Evtgfkqf PBmf ~ti `nftmf ;lflat Epri[fppf epaRAq `FEy{kfK nI `RQmf naqf kidfDma?


kv<ri, parfvti, pkvti, pyirvi '[f{mf epyrf pAdtfvQmf,  tirip<rgfkAq 'ritftvQmf ~kiy uma Etviyi[f mkE[. kgfAkyi[f piqfAqEy. `RA]yilf vIbfbiRpfpvE[. vqfqiy<mf EtvEcA[y<mf pkfktftilf `mr, `vrfkQkfK vrmf `qitftvE[. `riy epaRqiA[ '[kfK `RQvTmf oR naEq?


viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. mrkt v[iAty<mf `mrrf Kmriy<mf `[vrtMmf mRv< ........
(ttfAt nbAvyM ttfAt nikrfKbvrf
ttfAt tZviyp [iREtaqa...)--- tiRpfp<kzf (`tfTkiri)
(~rMt ma[ tnfti m]vaqa..)--tiRpfp<kzf (kar]mtakvnfT)

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. 15 `Xrgfkqf. (1 tisfrmf, 3 cTsfrmf). ly `Ampfp< = 3-4-4-4. 


tAlpfp<cf ecabfkqf (384)


ttfTvmf wa[mf `Crrf cm]rf cmyikqf
YMlpf epaRqf uAm Tti Epri[fpmf vqfqi EtvEcA[ ;R viA[kqf Mmfmlmf Evtmf `Rqf `RA]


385.                               epaT


                                t[t[a ttft t[t[a ttft
                                t[t[a ttft                   t[ta[


        kRtiEy emtft videmlamf Avtft
             klkva eqatft                    vizima[arf
        kF[Epa ktft p<qkva Rbfb
             kqpmarf ecpfp<                      MAlmIEt
        uRkiya[f emtft `vcEm v<bfb
             v<ArkEq ecpfpi                    yziyaT[f
        upypa ttfti [RAqEy ecpfp<
            Mtywa [tfAt                    `RqfvaEy
        prvra LbfB mDvi[fmI Tbfb
            pkDvayf vidfd                     emaziyaEl
        priviE[a Dbfb tikiriEy vidfd
            pAzyma ybfK                      mREkaE[
        MRKla v<bfb KzliEv Fcfci
           MAlyi[f Emv<bfb              kfRApEvEq
        MRkE[ ptft rRkE[ evbfp<
            MriyEvlf etadfd                epRmaEq.


ptmf piritftlf

kRtiEy emtft vidmf '(lf)lamf Avtft
klk vaqf otft vizi ma[arf

kF[ Epaktft p<qk varf ubfb
kqpmf ~rf ecpfp< MAl mIEt

uRki ya[f emtft `vcEm ubfb
uArkEq ecpfpi `ziyaT u[f

upy pattfti[f `RAqEy ecpfp<mf
uty wa[tfAt `RqfvaEy

pRvr(a)lf ubfB mDvi[f mIT ubfb
pkD vayf vidfd emaziyaEl

priviE[aD ubfb tikiri "vidfd
pAzy maybfK mREkaE[

MRK ulav<bfb Kzli EvFcfci
MAlyi[f Emv< ubfb kfRApEyaE[

MRkE[ ptftrf `RkE[ evbfp<
Mriy Evlf etadfd epRmaEq.

pt uAr

kRtiEy = EyacA[y<d[f. emtft = nirmfp. vidmff 'lamf = 'lfla vidtfAty<mf. Avtft = t[f[idtfEt eka]fDqfqTmf. klk vaqf = klktfAt viAqkfktf tkfk vaqf. otft = Epa[fbTma[. vizi ma[arf = k]fkAq uAdy viAl matrfkqi[f.


kF[ = v[fAm eka]fdTmf. Epaktft = Epak ;[fpmf tRvTmf. p<qk = p<qkagfkitmf eka]fdTmf. varf ubfb = varf `]inftTmf ~kiy. kqpmf ~rf = klAvcf canfT niAbnft. ecpfp< MAl mIEt = Kdmf Epa[fb ekagfAkkqf Emlf.

uRki = m[mf uRki. ya[f emtft `vcEm ubfb = na[f mikv<mf vcmf ;znft niAlyilf ;Rnft. uArkEq ecpfpi = EpcfCkfkAqEy Epci. `ziyamlf = `zinfT Epakamlf. 

u[f upy = u[T ;r]fD. pattfti[f = tiRvFkqi[f. `RAqEy ecpfp<mf = `Rqf epRAmAypf pbfbiEy EpCmfpF. uty wa[tfAt = utikfki[fb wa[tfAt. `RqfvaEy = '[kfK `Rqf p<rivayak.

pRvr(a)lf ubfB = mikfk T[fptfAt `AdnfT. mDvi[f mIT ubfb pkD = mDvilf ;Rnft (kEjnftir[akiy) yaA[. vayfvidfd emaziyaEl = OlmidfD `Aztft emaziAykf EkdfD. 

priviE[aD ubfb = `[fEpaD vnft. tikiri "vidfd = tmfmidmf ;Rnft ckfkrtfAt "viy. pAzy maybfK mREkaE[ = pAzy tiRmaLkfK mRkE[.

MRK ulav<bfb = ;ybfAk m]mf vICmf. Kzli = PnftAl uAdy. EvFcfci = Evdpf ep]f]akiy vqfqi. MAlyi[f Emv< ubfb = ekagfAkAy viRmfpiy. kfRAp Evqa = kRA] EvEq.

MRkE[ = MRkE[. ptftrf `RkE[ = pkftrfkQkfK `REk ni[fB utv<pvE[. evbfp< = kirv<wfci mAl. Mriy = oFnfT `ziy. Evlf etadfd epRmaEq = EvAlcf ecLtftiy epRmaEq.

CRkfk uAr

vidmf niAbnft vaqf otft k]fkAq uAdy viAl matrf mykfktftilf na[f vcmiznfT Epci `ziyamlf, u[f tiRvFkqi[f `Rqf epRAmAypf pbfbi EpCmfpF wa[tfAttf tnftRQk.

mikfk T[fp<bfb kEjnftir[f OlmidfdAtkf EkdfD, viArnfT vnfT,  tmT ckfkrtfAt 'yftiy tiRmaLkfK mRkE[. m]mf vICmf PnftAl uAdy Evdpf ep]f]a[ vqfqiyi[f ekagfAkAy viRmfpiyvE[. pkftrfkQkfK `Rkilf ;RpfpvE[. kirv<wfc mAl `ziy EvAl vidfdvE[. '[kfK wa[tfAttf tnftRQk.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. pkD vayf vidfd emaziyaEl....
(evgfAk yaA[ v[tftiAd Tgfk maMt AlkfKev
R]fD
YMlem [kfkR d[iElbi
vi]fp rav` Dkfkiy m]fp rav` tbfKvi
tmfp rav` Dpfpv[f mREkaE[) --- tiRpfp<kzf (cgfKvarfMF)
(NtiAvtftk ramAlnftiD kqiBkfkR Eqp<rinftid
enaFyibfpri vakvnftv[f mREkaE[)---- tiRpfp<kzf (pkrftbfkri)
~.
MRKlav<bfb Kzli EvFcfci....
;ybfAk m]mfeka]fd PnftAl uAdy vqfqi. 

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = cTsfr `qv<. 8 `Xrgfkqf. ly `Ampfp< = 5-3. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (385)


viAl matrf (`gfkmf, mylf) tiRvF `Rqf wa[mf tiRmalf vqfqi Evlf evbfp< epaT

                            pakmf 10

                            pakmf 12

                                     tiRpfp<kzf