Make your own free website on Tripod.com

                                
tiRpfp<kzf
             
                                                    (pakmf 15) (pakfkqf 450 - 471)

450.                         tiRvalgfkaD
 
                    t[ta[nf ta[[ ta[[
                    t[ta[nf ta[[ ta[[
                    t[ta[nf ta[[ ta[[ 
      t[ta[


        k[valgf Prfvizi matrfkqf
           m[calwf calfpzi karikqf
           k[Epakmf EpaRk mamiA]                MAlmIEt
        kcivaRgf kIBki qaLB
           vAcka}gf kaqim vI]ikqf
           kqiPBmf EpyM T\]iD                      kCmalrf
        m[Evlgf kIlk lavikqf
           mymaygf kItvi Enatikqf
           mRqaRgf katlrf EmlfviZ                mkqIrfvilf
        mtimadmf va[ikzf varfmiAc
           mkizfPRmf pazfm[ maM[
           mlrfEp}nf taQ[ EvyR               qRqaEya
        t[ta[nf ta[[ ta[[
           '[Evtgf PBecalf mIbqi
           tAtEcrft]f p>m] maliAk            y]imarfpa
        tkErbgf karc Emviy
           KkvIrmf paKm ramiK
           tAkcal[f parF yarfmkizf               epRvazfEv
        ti[mam[f pap<[ Emviy
           t[ima[i[f EtaQd [aFy
           tiA[mavi[f pav<yrf Etvrfkqf          tAlvama
        tikzfEvdgf kaqieya daFy
           ejktIcgf Ekcn EdCrrf
           tiRvalgf kaF[ilf vIbiy                  epRmaEq.


ptmf piritftlf

k[ ~lmf Prf vizi matrfkqf
m[ calmf calf pzikarikqf
k[ Epak `mfEpaRkmf ~mf ;A] MAl mIEt

kciv< ~Rmf kIBki(qf)fqalf uB
vAc ka}mf kaqim vI]ikqf
kqi PBmf Epyf `MT U]f ;D kCmalrf

m[mf "lf `mf kIl(k) klavikqf
mymaymf kIt viEnatikqf
mRqf ~Rmf katlrf Emlf viZ(mf) mkqirf vilf

mti madmf va[f nikzfvarf miAc
mkizf PRmf pazf m[mamf u[
mlrf Ep}mf taqf u([f)[Ev `Rqf `RqaEya

t[ta[nf ta[[ ta[[
'[ Evtmf PB ecalf mIB `qi
tAt Ecrf t]f p> m] maliAk `]i marfpa

tkrf "B `gfK ~rf `cmf Emviy
Kk vIr `mfpa Kmra miK
tAk calf `[fparf `Fyarf mkizf epR vazfEv

ti[mf ~mf `[fpa(k) p<[(mf) Emviy
t[i ma[i[f Etaqf ud[f ~Fy
tiA[ ma ;[fpa uyrf Etvrfkqf tAl vama

tikzf Evdmf kaqieyaD ~Fy
ejktIc cgfk(Em)c nEdCrrf
tiRvalgfkaF[ilf vIbiy epRmaEq.


pt uAr

k[ = epRtft. ~lmf Prff = ekaFy vidmf mikfKqfq. vizi matrfkqf = k]fkAq uAdy viAl matrfkqf. m[ calmf = m[tftilf vwfcA[ nFpfp< v]f]mf. calf = miKnft. pzi karikqf = pzikarikqf. k[ Epak = miKnft Epak CktfAttf trkf PFyTmf. `mfEpaRkmf ~mf ;A] = tamAr emadfDkfK opfpta[. MAl mIEt = ekagfAkyi[f mIEt. 

kciv< ~Rmf = `[fp< miKtikfK `Adyaqmak. kIB = kIblfkqaLmf. ki(qf)qalf uB = kiqfqi[f KbikqaLmf. vAc ka}mf = pzipfp<kfK ;dmf tRmf. kaqim = kqimfApkf eka]fd. vI]ikqf = vI]rfkqf. kqi PBmf = ~EvctfAttf tRki[fb. Epyf `MT U]iD = tIy evbitf t[fAmAykf ekaDkfKmf u]Avtf tRki[fb. kCmalrf = `Ctftrfkqf.

m[mf "lf = m[tftilf epaRnftiy. kIl(k) = tnftirmf vayfnft. `mf = `zkiy. klavikqf = tnftir vatikqf. mymaymf = maymf niAbnft. kIt viEnatikqf = ;Ac wa[tftilf ;[fpmf ekaqfpvrfkqf. mRqf ~Rmf = kam mykfkmf niAbnft. katlrfkqf = katlf ecyfpvrfkqf. Emlf vIZ = (tmf mIT Emakmf eka]fD vnftvrfkqf) EmEl viZki[fb. mkqirf = epaT mkqirf. vilf = oqi epaRnftiy.

mti madmf = Emlf madmf uqfq (upriAk uqfq vIDkqf). va[f nikzfvarf =  nilAvy<mf va[tfAty<mf `qavi viqgfk ;Rpfpvrfkqf. miAc = mIT. mkizf PRmf = mkizfcfci nirmfpkf ekaqfQmf. pazf m[mf ~mf = paza[ m[mf ;T. u[ = u[f{Ady. mlrf Ep}mf = tamAr mlAr otft. taqf = tiRvFAy. u([f)[Ev = tiya[ikfkEv. `Rqf `RqaEya = u[T tiRvRAqpf palikfk madfdaEya?

t[ta[nf..... ta[mf '[fB = t[ta[mf ...ta[mf '[fB. Evtmf PBmf = Evtmf ecalfLEvarT. ecalf mIB = ecalfelaliyi{mf miKnftta[ oliy<d[f. `qi = v]fDkqf. tAt Ecrf = niAbnfT EcrfnfTqfq. t]f = Kqirfnft. p> m] = p>valakiy nB m]mf eka]fd. maliAk = maAlkAq. `]i marfpa = `]inft marfpE[.

tkrf = enaBgfKtLmf. "B = `ziv<mf. `gffK = `pfEpaT. ~rff = niAbycf ecyft. `cmf = ~dfF[f Emlf. Emviy = "bi `mrfnft. Kk vIr = Kk vIrE[. `mfpa Kmra = Etvi parfvtiyi[f KmarE[. miK tAk calff `[fparf = mikfk EmmfpaD niAbnft `Fyarfkqf. mkizf = mkizfki[fb. epR vazfEv = epRmf eclfvEm.

ti[mf ~mf `[fpa(k) = ti[nfEtaBmf (u[f mIT) eka]fd `[fp<d[f. p<[mf Emviy = tiA[pf p<[tftilf ;Rnft. t[i ma[i[fff = opfpbfb ma[f Epa[fb (vqfqiyi[f). EtaQd[f ~Fy = EtaQd[f viAqyaFy. tiA[ ma ;[fpa = tiA[ mavilf viRpfpmf uqfqvE[. uyrf Etvrfkqf tAl vama = Etvrfkqi[f tAlv[a[ `zkE[.

tikzf Evdmf = tikzfki[fb EvdtfTd[f. kaqieyaD `Fy = kaqiy<d[f nd[mf ~F[. ejktIc = ulktfTkfK :c{mf. cgfEkc nEdCrrf = cgfk Emc{mf ~kiy nEdcpf epRma{Ady (tlmakiy). tiRvalgf ka(df)F[ilf = tiRvalgf kadfFlf. vIbiy epRmaEq = viqgfki nibfKmf epRmaEq.

CRkfk uAr

vidmf Epa[fb k]fkAq uAdyvrfkQmf, vwfcA[ miKnftvrfkQmf, pzicf ecylf p<ripvrfkQmf, Epaknf tRmf ekagfAkAy uAdyvrfkQmf, `CtftrfkQmf ~kiy tnftir calikqa[ viAl matrf kam mykfktftilf YMzfki, `vrfkqf mIT mkizfcfci mikkf ekaqfQmf paza[ m[tfAt uAdy na[f, u[f tiRvFAytf tiya[itfT u[f{Ady tiRvRAqpf epb `Rqf ecyfy madfdaEya?

Evt olikAqy<mf mIbi oli ecyfy<mf v]fDkqf niAbnft p>valakiy maAlkAq `]inft m]i marfpa. ~dfDkf kdavi[f Emlf "Bmf KkE[. parfvtiyi[f KmarE[. `Fyarfkqi[f epRmf eclfvEm. tiA[ maAv viRmfp<vE[. tiA[pf p<[tftilf vqfqiy<d[f viAqyaF ;[fpmf ka]fpvE[. Etvrfkqi[f tAlvE[. nd[mf ~Fy nEdcpf epRma{Ady tlmakiy tiRvalgf kadfFlf viqgfki nibfKmf epRmaEq. u[f `RAqtf tnfT `Rqf p<riy Ev]fDmf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. m[calwf calf.....
m[calf `wfcalf '[fB piritfT _mfepabikaqalf '[fBmf epaRqf ekaqfqlamf.
(`wfcaenwf cakfknf trvl epRmaEq) ---- tiRpfp<kzf (epa[fbam[f).

(`wfcaenwf cakfknf trvl epRmaEq)---tiRpfp<kzf (mgfkatigfka).
~.
tiA[mavi[f pav<yrf....
MRkEvqf tiA[pf piriyrf.
(Etmarf Etma kamI pakI
     Etca Etctf tvEraTwf) ---- tiRpfp<kzf (tamatamalapa)
;.
ejktIcgf Ekcn EdCrrf....
civepRma[f kaqiy<d[f niRtftmf ecyft tlmf tiRvalgfkaD.
(~F[arf kaqi ka] ~lgfkadf dFkqaEr) ---- tiRnav<kfkrcrf Etvartf tiRMAb 4-68-8.
cgfkEmc '[fpT cnftmf Enakfki cgfEkc '[ ~yibfB. (kaviriy<d[f pva[i ntiy<mf PDmf ;dmakiy pva[i '[f{mf tltfTcf civ[f).

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = misfr `qv<. 14 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 6-4-4. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (450)

viAl matrf (`gfkmf, mylf, ecylf) tiRvF `Rqf cnftmf (`kcf ca[fB) Evtmf `Fyarf vqfqi Etvrf civ[f kaqi tiRvalgfkaD

 


451.
 
                                    kawfcIp<rmf


                        t[t[nf ttfttf ttft[ ttftnf
                  t[t[nf ttfttf ttft[ ttftnf
                  t[t[nf ttfttf ttft[ ttftnf      t[ta[

        k[itRgf ekakfKkf kdfecvi evbfp<mf
          pzniy<nf etbfKcf cbfKR evbfp<gf
          ktiAry<wf ecabfKdf pdfdti Rcfecnf         tiLmfEvLmf
        k[viLwf ecpfptf tpfp<em A[cfcgf
           kdv<dmf p<kfKtf tkfkv A[tfTgf
          kqv<eka]f FdfDkf kbfpA[ yibfk]f      CzlfEvA[pf
        p<[it[mf ApkfKkf Aktftl rtfnmf
           pAzykgf AkkfKbf bpfp<T Mtftmf
           p<viyil[f Abkfkbf ebyfpfpvrf Avpfep[ff    BRka'pf
        epaZTmf vnftikfAkkf kbfb' A[pfpi[f
           piAzy<d[f pdfDpf ptftRqf AvkfKmf
           epaAbAyey[f ecpfpicf ecpfp<v etapfepa[f BqEtata[f
        `[[iymf epbfbbf bbfebaR pbfBnf
           etqitRwf citftrfkf Ktfetqi cibfekanf
           tmAlet[f kcfcipf picfcim lrfkfekanf         tqpaAr
        `bviN]f pcfAcpf epabfekaF kbfk]f
            dMti{nf titftikf kpfpD ecabfekamf
            pkil`]f dtfTbf ptftiecyf Mtfti[f       epalEmRtf
        t[ivdmf epabfp<pf epbfbM AlkfK[f
           biA]Cmnf etyfkfkpf pdfdN Cpfpi[f
           tR]icgf KbfBtf ttfTti Arkfkmf           Apyi{\Ed
        tvMy[f bpfepabf bpfpF Akkfeka]f
            dbmir]f eddfeddf eddfDmfv qrfkfKmf
           tAlvipgf krfkfKcf ctfyM ArkfKmf        epRmaEq.


ptmf piritftlf

k[i tRmf ekakfK k]f ecvi evbfp<mf
pz[iy<mf etbfK cbfKR evbfp<mf
ktiAry<mf ecabfK udfpdfd tiRcfecnftiLmf EvLmf

k[viLmf ecpfp tpfp<mf '([f)A[ cgfkd
udmfp<kfK tkfk `A[tfTmf
kqv< eka]fFdfD kbfpA[yilf k]f CzlfEvA[

p<[it[f `mfApkfK Aktftl rtfnmf
pAzy kgfAkkfK ubfb p<T Mtftmf
p<viyilf `[fAbkfK `bfB 'yfpfpvrf Avpfp< '[fB uRka

'pfepaZTmf vnftikfAkkfK `bfb '([f)A[ pi[f
piAzy<d[f pdfD ptftRqf AvkfKmf
epaAbAy '[f ecpfpi ecpfp<vT opfp< o[fB uqEta ta[f

`[[iymf epbfB `bfB `bfB oR pbfBmf
etqi tRmf citftrfkfK etqicilf ekanft
`mAl et[f kcfci picfci mlrf ekanftq paAr

`bivi N]f pcfAc epa[f ekaF kbfk]fD
`Mti{mf titftikfkpfpD ecalf ekamfp<
`kil `]fdtfT ubfptfti ecyf Mtfti[f epal(mf) EmR

t[i vdmf epabfp< epbfb MAl K[fB ;A]
CmnfT  'yfkfkpfpdfd Ncipfpi[f
tR]i cgfK ubfB ttfT tiAr kmfApyi{\Ed

tvmf My[fB ` epabfb pF Akkfeka]fD
`bmf ;r]fD 'dfD 'dfDmf vqrfkfKmf
tAlvi pgfkrfkfK ctfymf uArkfKmf epRmaEq.


pt uAr

k[i tRmf ekakfKmf = pzgfkAqtf tRki[fb mamrgfkqf (niAbnft). k]f ecvi evbfp<mf = pamfp< mAlyakiy tiRcfecgfEkadfAdy<mf. pzniy<mf = pz[iAyy<mf. etbfK cbfKR evbfp<mf = etbfkilf uqfq Cvami mAlAyy<mf. ktiAry<mf = ktirfkamtfAty<mf. ecabfK udfpdfD = p<kZkfK ;Rpfpidma[. tiRcfecnftiLmf = tiRcfecnfT\Ary<mf. EvLmf = Evlay<ttfAty<mf.

k[viLmf ecpfptf tpfp<mf = k[vilf Pdcf ecalfli `biyat. 'A[ = '[fA[. cgfkd = cgfkdmf tRmf. udmfp<kfKtf tkfk `A[tfTmf = udLkfKtf tKnft ckl epaRqfkAqy<mf. kqv< eka]fFdfD = tiRdfD vziyilavT `AdnfT. kbfpA[yi[f k]f = (kpd) EyacA[kqiElEy Enakfkmf eka]fD. CzlfEvA[ = CzLmf '[fA[. 

p<[it[f = priCtftma[v{Ady. `mfApkfK = Etvi parfpfptiyi[f. Aktftl = Akyilf viqgfKmf. rtfnmf = ;rtfti[mf. pAzy kgfAkkfK ubfb = pAzy kgfka EtvikfKkf kiAdtft. p<T Mtftmf = p<tiy Mtftmf. p<viyilf = p>miyilf. `[fAbkfK `bfB 'yfpfpvrf = `[fAbkfK '[fB o[fBmf EcmitfT Avkfkamlf ;Abv[f tiRv<qcf cmfmtmf '[fB yavbfAby<mf vidfD ;Aqtft (epriEyarfkqi[f). Avpfp< '[fB uRka = kapfp< niti '[fB Pbi uRki.

'pfepaZTmf = 'lflapf epaZti[iLmf. vnftikfAkkfK `bfb = v]gfKtEl ;lflat. 'A[ = '[fA[. pi[f piAzy<d[f pdfD = pi[f{mf '[f KbfbgfkAqpf epaRdfpDtftaT epaBtfTcf cmfmtitfT. ptftRqf AvkfKmf epaAbAy = u[T pkftrfkqf PdfdtfTqf oRv[ak AvtfTqfq u[T kRA]Ay. '[f ecpfpicf ecpfp<vT = na[f '[f[ ecalflipf p<kzfvT. opfp< o[fB uqEta ta[f= (u[f kRA]kfK) nikrf o[fB nikEra? (;lfAl '[fbpF).

`[[iymf epbfB = (nI EvB na[f EvB ;lfAl '[fb) `tfTAvt (= `[f[iymi[fAm) niAlAypf epbfB. `bfB oR pbfBmf `bfB = 'vfvit pbfBmf n[fbak `bfBpf Epayf. etqi tRmf citftrfkfK = etqiv< `Adnft m[mf eka]fd citfttftvrfkqi[f. etqi cilf = etqinfT u]rfnft emyfwfwa[mf eka]fd. ekanft `mAl = p>gfekatfTkfkqf `]inft mlmf `bffbvqf. et[f kcfci = `zkiy kcfcipf ptiyilf. picfci mlrf = picfci mlAr `]infTqfq. ekanftqmf = PnftAl uAdy. paAr = pra ckfti.

`bvi = `bcf eclfvi. N]f pcfAc = N]f]iy pcfAc nibMqfq. epa[f ekaF = `zkiy ekaF Epa[fbvqf. kbfk]fD `Mti{mf = kbfk]fD, `MT ;Av ;r]fAdkf kadfFLmf. titftikfkpf pD = ;[ikfKmf. ecalf ekamfp< = ecabfkAq uAdy ekamfpA[yaqf. `kil `]fdtfT = 'lfl `]fdgfkAqy<mf. ubfptfti ecyf = EtabfBvikfKmf. Mtfti[f = MtfT (EmRmAl). epal(mf) EmR = epa[f EmRmAl.

t[i = opfpbfb. vdmf = m]i vdtfti[f. epabfp<pf epbfb MAlkf K[fB ;A] = `zK epbfb ;r]fD ekagfAk mAlkAq. CmnfT f'yfkfkpfpdfd = CmnfT `t[alf ;AqtfT nibfKmf. NCpfpi[f = ;AdAy uAdy. tR]i = ;qAmpf pRvtfti[qa[ (uma Etvi). cgfK ubfBtf ttfT = cgfKkqf epaRnftitf tTmfpipf prvicf eclfLmf. tiAr = `AlkAq uAdy. kmfApyi{\Ed = kmfAp ~bfBkfK `REk.

tvmf My[fB = tvmf ecyfT. `pf epabfb = `nftcf cibpfp<qfq. pF = ;R nazi enlfAl. Akkfeka]fD = Akyilf eka]fD. `bmf ;r]fD 'dfD 'dfDmf = Mpfptftir]fD `bgfkAqy<mf. vqrfkfKmf tAlvi = vqrftft tAlviyakiy kamadfci Etviyi[f. pgfkrfkfK = pgfkaqrakiy civ epRma{kfK. ctfymf uArkfKmf epRmaEq = emyfpf epaRAq upEtcitft epRmaEq.

CRkfk uAr

mamrgfkqf niAbnft tiRcfecgfEkadfAdy<mf, pz[iAyy<mf, Cvami mAlAyy<mf, ktirf kamtfAty<mf, tiRcfecnfT\Ary<mf, Evlay<ttfAty<mf, k[vilf Pd ecalfli `biyaT, udbf CktfTkfK Ev]fFy epaRdfkAqtf tiRFyavT `AdnfT, kpd EyacA[kqilf :DpdfDcf Czlfpv{mf, 'lflavitma[ pbfBkfkAqy<mf vidfedazitfT nI o[fBta[f Avpfp< niti '[fb uqfqmf eka]fD, u[fA[ v]gfkatv{mf ~kiy '[fA[, '[f KbfbgfkAqy<mf epaRdf pDtftaT, etqinft cinfAt uqfq ptftrfkqf Pdfdtftilf AvtfTqfq u[f kRA]Ay 'pfpFcf ecalflipf p<kzfvT?

`tfTAvt niAlAytf etqinfT u]rfnft citftmf eka]fdvrfkqf n[fK]rfnft parfvti, `bcf eclfvi, ;[iAm vayfnftvqf. kmfAp ~bfbilf tvmf ecyfT ;r]fD nazi enlfAlpf epbfB Mpfptftir]fD `bmf p<rinftvqf. ;tftAkyvqf pgfkra[ civ epRma{kfK emyfpfepRAq upEtcitftvE[. u[f kRA]Ay 'vfvaB ecalfLvT?

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. Aktft rtfnmf .....
(Akyalf 'DtftA]tfTkf knfte[[f Eprf p<A[nfT
emyfyaBmf o[fbak Emv<vitfTcf ecyfy..) knftrf kli ev]fpa 84.
~.
pAzy kgfAkkfK ubfb....
Mtlilf kgfAkyilf vqrfnfT viAqyaF[ pi[f[Er parfvti Etvi vnfT 'DtfT vqrftftvqf ~tli[f pAzy kgfAk '[fbarf.
;. 
'yfpfpvrf Avpfp< '[fB ....
(m[tfTA]Ey '[f t[f vazf MtEl
'[kfK 'yfpfpilf AvpfEp..) --- ma]ikfkvackrf (tiRvackmf-nItftlf vi]f]pfpmf) 39.
:.
ptftRqf AvkfKmf epaAbAy .....
(;DtAlcf cbfBgf kREtA[pf Epatmi ElA[y[fpabf
ekDtli lateta]f dribfPdf Fyva....) ---- knftr `lgfkarmf 100.
u.
`[[iymf epbfB....
(oRtft[amf vAktiR `RqaEl)---- tiRpfp<kzf ( kRpfp<vililf).
('[fA[y<mf oRv[f ~kfki yiRgf kzlf
ec[f[iyilf Avtft Ecvk Epabfbi) --- ma]ikfkvackrf (tiRvackmf- Epabfbitf tiRvklf) 129-130.
U.
tR]i cgfKbfBtf ttfT tiArkf kmfApyi{\Ed....
(uAm ngfAk vzipdcf ec[fB ni[fbva k]fD evqfqgfkadfF evRdfFd vwfci evRviEyaFtf tZv evqipfpdfd kqfqkf kmfpA[...) --- Cnftrrf Etvartf tiRMAb 7-61-10.
'.
tvMy[fbpf epabfbpfpF Akkfeka]fdb......
(p<tiyMD kriytv MbfBkf kcfciyi[i LbEmv<mf
p<kzf v[iAt tRp<tlfv...) ---- tiRpfp<kzf (kRkiybivkl)
".
ctfy MAkrfKmf epRmaEq.....
(ya[fba e[{wfecalf lir]fDgfekdf dal[fbi
Eta[fbaT ctftiynf etalfAlpf epRnilwf Vkrmayfkf...) ---- knftrf `lgfkarmf 95.
_.
;r]f eddfeddf eddfDmf vqrfkfKmf....
;r]fD 'dfD + 'dfD + 'dfD = 16 + 8 + 8 = 32 `bgfkqf.

;Ackf Kbipfp<kqf


cnftmf = klpfp< cnftmf ( 1 k]fdmf + 3 cTsfrmf). 17 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 5-4-4-4. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (451)


Evlf niAlyaAm _mfp<l[fkqf parfvti pkfftrfkqf `Rqf ttfTvmf `tfTvitmf citftrf tvmf `bmf civ[f emyfpf epaRqf  kcfci

452.                          tiRvRA]


                    t[t[ t[t[ tnft ta[[
                   t[t[ t[t[ tnft ta[[
                   t[t[ t[t[ tnft ta[[        tnftta[

        kA[kdlf vyiBK zmfpi vayfvid 
                     vdtm [iykiri kmfp mayfnd
          k]p] viprit knft kaqp<                ygfkraj[f
        kyieb[ `mrr nnft EkaFy<
            MAbMAb yMTk Adnft naeqaR
            ktiyb v<lAkvi ZgfK Emkeva         ZgfKEpal
        viA[mt krikQ em]fF caMk
            kirikQ MBkid `]fd EkaqAk
           evFpd 'vAry<mf viwfci EvliD          nwfCEpal
        viDKAz yqv<m qnfT kaMk
            Ryirfpli kvrfv<B pwfc patk
           vizivAl mkqiera d[fp<< Prfveta      zinftidaEta
        MA[epb vAqy` A]nft Emakr
           nicicrrf kdkM binfT T\eqz
           Mkiel[ v<Rvmi R]fd taRk            [wfcmI[
         MZkiy timirt rgfk cakr
           MAbyid ;Amyvrf tgfk YQrfp<k
           MTkiri y<RvM [inft Ecvk            ecmfepa[fEmR
        `A[y[ k[vit c]fd Ekap<r
           `RA]yi LAby<m RnfT ]aMAl
           `pinv v[iAtt RgfK maren         RgfKmalfeka]f
        ddviyilf vFv<k rnfT EpaeyaR
           Kbmkqf pibKti rinft kaMk
           `riyr pirmp< rnft ratiyrf                  tmfpiraE[.


ptmf piritftlf

kA[ kdlf vyiB Kzmfpi vayfvid
vd tm[iy kiri kmfpmayf nd
k] p] viprit knftkaq p<ygfk raj[f

kyiB '[ `mrrf `nnft EkaFy<(mf)
MAb MAb `MT kAdnft naqf oR
kti `b ulAk viZgfKmf Emk oZgfK Epal

viA[ mt krikQmf ']f ticaMk
kirikQmf uBkid `]fd EkaqAk
evFpd 'vAry<mf viwfci Evlf ;D nwfC Epal

viD KAz `qv<mf `qnfT kaMkrf
uyirf pli kvrf uB pwfc patk
vizi vAl mkqieraD `[fp< PrfvT ozinftidaEta

MA[ epb vAqy `A]nft Emakr
nicicrrf kdkmf MbinfT T\qf 'z
Mkilf '[ uRvmf ;R]fd taRk[f `wfc mI[(mf)

MZkiy timir trgfk cakr(mf)
MAb ;d ;Amyvrf tgfkqf Urf p<k
MT kiri uRvmf M[inft Ecvk ecmfepa[f EmR

`A[y[ k[vit c]fd Ekap<r
`RA]yilf uAby<mf `RnfT u]a MAl
`pinv v[iAt tRmf Kmar enRgfK malf eka]fD

`dviyilf vFv< krnfT Epayf oR
Kb mkqf pibK tirinft kaMk
`ri `r[f pirm p<rnftrf ~tiyrf tmfpiraE[.


pt uAr

kA[ kdlf = olikfki[fb kdli[f. vyiB Kzmfpi = udfp<bmf 'lflamf Kzpfpikf eka]fD. vayfvid = evqipfpd. vd tm[iy kiri = vdkfEk uqfq epa[f mAlyakiy EmRAv. kmfpmayf nd = mtftak ndfD. k] p] = Pdfdma[ pdgfkAq uAdy. viprit = `ticyikfktf tkfk. knft kaq = nabfMqfq vidtfAtkf eka]fd. p<ygfkraj[f = nakraj[akiy ~tiEcdA[. 

kyiB '[ = (kAdy<mf) kyibak. `mrrf `nnft EkaFy<mf = pl EkaF EtvrfkQmf. MAb MAb = vriAc vriAcyak. `MT kAdnft = `Mtmf kAdnft. naqf = `nft naqilf. oR kti `b = (piAzkfKmf vzi) o[fBmf ;lflat vAkyilf. ulAk viZgfKmf = ulAkEy viZgfk vnft. Emk oZgfK Epal = (kriy) Emktfti[f vriAc Epal ('ZnfT). 

viA[ = ecylabfBmf. mt krikQmf = mt yaA[kQmf. ']f ticaMk kirikQmf = 'dfDtf tiAckqilf uqfq mAlkQmf. uBkid = (VEdbi) evnfT Epak. `]fd EkaqAk = `]fd uR]fAd. evFpd = evFpdfDpf Epak. 'vAry<mf viwfci = yavAry<mf EmlidfD. Evlf ;D nwfC Epal = Evlf Epalpf prnfT vRmf vixmf Epal.

viD KAz `qv<mf = etagfKmf KAz vAryiLmf. `qnfT = nI]fD. kaMkrf uyirf pli kvrf = kamgf eka]fdvrfkQAdy uyiArkf kvrfvTmf. pwfc patk = _nfT patkgfkQkfKmf ;dmf tRvTma[. vizi vAl mkqirf oD = k]f '[f{mf vAlAykf eka]fd viAl matrfkqf mIT. `[fp< PrfvT = katlf miKvT. ozinftidaEta = '[fA[ vidfD vilkaEta?


MA[ epb vAqy = Eparfkf kqtfEt ;dmf epbfB vAqvak. `A]nft = `A]nft. Emakr = Eparf ~rvarmf ecyfy<mf. nicicrrf = `Crrfkqi[f. kdkmf = EcA[. MbinfT T\qf 'z = Mbi pdfDpf epaFyak. Mkilf '[ = Emkmf Epal. uRvmf ;R]fd taRk[f = kBtft uRvmf eka]fd tarkaCr[f. `wfc = pypfpDmfpF. mI[mf = mI[fkqf.

MZkiy = uqfqTmf. timir trgfkmf = `Al vICvTma[ kdlf. MAb ;d. ;Amyvrf tgfkqf Urf p<k = Etvrfkqf tgfkqf Urf Epayfcf Ecr. MT kiri = pAzy (kirv<wfc) mAlyilf. uRv MA[nft = Evlf UDRvicf eclflkf Ekapitft. Ecvk = vlflvE[. ecmf epa[f EmR = ecmf epa[f EmRmAlkfK.

`A[y[ = opfpa[. k[ vit = pRAm eka]fd. c]fd = vliy. Ekap<r `RA] = Ekap<rgfkAq uAdy tiRv]f]a mAlyilf. uAby<mf = vIbfbiRkfKmf. `RnfT u(]f)]a MAl = piFtfTpf pRKtlf ;lflat ekagfAkAy uAdy. `pinv v[iAt = p<tiyvqakiy Etvi parfvti. tRmf = :[fb. Kmar = KmrE[. enRgfK malf eka]fD = `drfnfT epaRnftiy ~Ac eka]fD.

`dviyilf = kadffFlff. vFv< krnfT Epayff = t[T u]fAm vFvtfAt mAbtfTcf ec[fB. oR Kb mkqf = opfpbfb Kbpf ep]f]a[ vqfqiyi[f. pibK tiri = pi[fEp tirinft. kaMk = kaMkE[. `ri `y[f pirm = tiRmalf, uRtftir[f, pirm[f. p<rnftr ~tiyrf = ;nftir[f ~kiy EtvrfkQkfK. tmfpiraE[ = tAlvE[.

CRkfk uAr

kdlf klgfKmf pF, EmRAv mtftakv<mf, ~tiEcdA[kf kyibakv<mf, Etvrfkqf `Mtmf kAdnft `nft naqilf piAzkfk vzi o[fBmf ;lflamlf, `xfd tikfK yaA[kQmf, 'dfDtf tiAc mAlkQmf, 'lfla `]fdgfkQmf evnfT EpaKmfpF, Emlf 'Znft vixmf Epal kamgf eka]fdvrfkqi[f uyiArkf kvrfvTmf, pwfc ma patkgfkQkfKmf ;dmf tRvTma[ k]f '[f{mf vAlAykf eka]fd viAl matrfkqidmf katlf miKmf K]mf '[fA[ vidfD '[fB vilKEma?

ekaFy `Crrfkqf EcA[ Mbiyv<mf, tarkaCr[f `wfcv<mf, kdlf MAbyidv<mf, Etvrfkqf tgfkqf URkfKtf tiRmfpicf eclflv<mf, kirv<wfc kiri Emlf EvAl 'yftiy vlflvE[. EmRmAlkfK opfpa[ uyrfnft Ekap<rgfkAq uAdy tiRv]f]a mAlyilf vIbfbiRkfKmf, u]f]at MAl uAdy parfvti :[fb KmrE[. kadfFlf Kb mkqf mIT ~Ac eka]fD t[T vFAv mAbtfT, `vqf pi[f tirinft kaMkE[. epaT mkqirf mIT na[f ekaqfQmf `[fp< oziyaEta?

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. kA[kdlf vyiBKzmfpi.....
kdlf kAdnft vrlabfAbkf kIzfkfk]fd tiRpfp<kziLmf ka]lamf.
(tmr miKtiAr eybivAq kdlf Kdlf
   mBki yAlpd vidnti y<mizfv[
   cMkk] p]p]i ptienD    vdmak
ckl v<lkM niAlepb niBviy..)--- tiRpfp<kzf (KmrKRprK])
~.
Emakr nicrrf kdk....
(Emakr TnfTmi yarfpfp virali vilgfki[f vIdfdtilf...) --- tiRpfp<kzf ( Emke{gfKzlf)

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf ( 3 cTsfrmf, 1 tisfrmf). 15 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 4-4-3-4. 


tAlpfp<cf ecabfkqf (452)

viAl matrf (`gfkmf, mylf) uvAm Evlf `Crrf Etvrf uAm vqfqi tiRmalf uRtftir[f pirm[f `RA]


453.                     tiRtft]iAk


               t[tft ttft[tf tnft tatft[          tnftta[


        kA[tft tirfkfKmipf epagfK karfkfkd         ela[fbi[aEl
           kBtft bcfcivtf tgfki vayftfetZ           tigfkqaEl
        t[ikfk Rpfp<vibf eka]fD vIzftftc            rgfkqaEl
           tAktfeta Rtftieyyftf tigfK yakfAkc   zgfklaEma
        tiA[pfp< [tftiA[pf p]fD katftm          dnfAtEkqfva
           tiRtft ]ipfptikf K[fbi[f Embfbikzf        knftEvEq
        pA[kfk rkfkytf t]fdrf Epabfbiy             mgfAkpaka
          pAdtft qitftzikf Knftfri YMrftftikqf        tmfpiraE[.


ptmf piritftlf

kA[tfT `tirfkfKmf ; epagfK karf kdlf o[fbi[aEl
kBtfT `b civtfT `gfki vayftfT 'Z tigfkqaEl

t[i kRpfp< vilf eka]fD vIzftft crgfkqaEl
tAktfT oRtfti 'yftfT ;gfK yakfAk czgfklaEma

tiA[ p<[tftiA[ p]fD katft mdnfAt Ekqfva
tiRtft]i pti K[fbi[f Emlf tikzf knft EvEq

pA[ kr kytfT `]fdrf Epabfbiy mgfAk pala
pAdtfT `qitfT `zikfKmf tfri YMrftftikqf tmfpiraE[.

pt uAr

kA[tfT = olitfT. `tirfkfKmf = `tiRmf. ;pf epagfK kdlf =  epagfKki[fb ;nftkf kdlf. o[fbi[aEl = o[fbaLmf. kBtfT = EkapitfT. `b civtfT = mikcf civnfT. `gfki vayftfT = enRpfp<tf t[fAm p>]fD. 'Z = utitfetZnfTqfq. tigfkqaEl = nilvaLmf.

t[i = opfpbfb. kRpfp< vilf eka]fD = kRmfp< vilfAl "nfti. vIzftft crgfkqaEl = (m[fmt[f) ecLtftiy `mfp<kqaLmf. tAktfT = vadfdMbfB. oRtfti = t[itft oRtftiyamf ;tf tAlvi. 'yftfT = ;Aqpfp<bfB. ;gfK yakfAk = ;gfK udlf. czgfklaEma = Ecarfv< `AdylaEma? 

tiA[pf p<[tftiA[ = tiA[pf p<[tfAt. p]fD = M[fp<. katft mdnfAt = kavlf p<rinft vqfqiyi[f. Ekqfva = k]vE[.
tiRtft]ipf ptikf K[fbi[f Emlf = tiRtft]iAk mAlyi[f Emlf. tikzf = viqgfKmf. knft EvEq = knft EvEq.


pA[kf kr = pA[ mrmf Epa[fb AkAyy<mf. kytfT = evqfAq yaA[Ayy<mf uAdy. `]fdrf = Etvrfkqf. Epabfbiy = Epabfbi vqrftft. mgfAk paka = etyfv yaA[yi[f k]vE[. pAdtfT `qitfT `zikfKmf = Mtf etazilfkAqpf p<riy<mf.  tfri YMrftftikqf = MmfYMrftftikQkfKmf. tmfpiraE[ = tmfpiraE[.

CRkfk uAr

epagfKmf kdlaLmf, enRpfp< Epa[fb nilvaLmf, m[fmt[f 'yfft kA]yaLmf, vadfdMbfB t[itfT nibfKmf ;tf tAlvi Ecarfv< `AdylaEma? 

tiA[pfp<[mf katft vqfqiyi[f k]vEr. Etvrfkqf Epabfbi vqrftft EtvEcA[yi[f k]vEr. MmfYMrftikQkfKmf tmfpiraE[. kam Enayalf vaDmf ;pf ep]f Ecarfv< `AdylaEma?

viqkfkkf Kbipfp<kqf

;pfpadlf `kpf epaRqf TAbAycf EcrfnftT.
`.
czgfklaEma.....
czgfKtlf = Ecarfv< `Adtlf.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. (2 cTsfrmf, 1 tisfrmf, 1 k]fdmf) 16 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 4-5-3-4. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (453)

`kpfepaRqf mt[f vqfqi EtvEcA[ Etvrfkqf MmYfMrftftikqf cibiy padlf t]iAk


 
454.
                         
tiRcfecnfT\rf

                         tnft t[ta[ tnft t[ta[
                   tnft t[ta[              t[ta[a

        k[fbi LBmaA[ ev[fb viziyaEl
           kwfc MAkEmv<               MAlyaEl
        kgfKlf ecbiEkc mgfKlf KAlyaAm
          knft mlrfVD                   mt[aEl
        n[fB epaRqftIr ev[fB viAlEpci
           nmfp viDmat                   Rd[aF
        nwfC p<ciEtAr ygfk mTvak
            AnnfT viDEvA[        yRqfparayf
        K[fbi m]iEpalfv ecgfk]f vriEpaki
           eka]fd pdmfvIC              m]iPrfvayf
        eka]fd myiElbi `[fb CrrfEcA[
           eka[fb KmErc                   KRnata
        m[fblf kmzfp>k etgfK tirqfEcaAl
          v]fD pDvavi                  p<AdVz
        mnfti ndmaD ecnfti [krfEmv<
           Amnft `mErcrf                epRmaEq.


ptmf piritftlf

k[fbilf uB maA[ ev[fb viziyaEl
kwfc MAk Emv<mf MAlyaEl

kgfKlf ecbi Ekc mgfKlf KAlyaAm
knft mlrf VDmf `t[aEl

n[fB epaRqf tIr ev[fB viAl Epci
nmfpviD matRd[f ~F

nwfC p<ci EtAr `gfkmf `Tvak
AnnfT viDEvA[ `Rqf parayf

K[fbi m]i Epalfv ecgfk]f vri Epaki
eka]fd pdmf vIC m]i Prfvayf

eka]fd myiElbi `[fB `Crrf EcA[
eka[fb KmErc KRnata

m[fblf kmzf p>kmf etgfK tirqf EcaAl
v]fD pD vavi p<Ad Vz

mnfti ndmaDmf ecnfti nkrf Emv<
Amnft `mErcrf epRmaEq.


pt uAr

k[fbilf uB maA[ ev[fb = ma[f k[fAb evlfLmf. viziyaEl = k]fkqaLmf. kwfc MAk Emv<mf= tamAr emadfDpf Epa[fb. MAlyaLmf = ekagfAkyaLmf. 

kgfKlf ecbi = kR nibmf `drfnft. mgfKlf = Emkmf Epa[fb. Ekc = Pnftlf. KAlyaAm = kAlyat v]f]mf. knft = m]Mqfq. mlrf VD = mlrf VDmf. `t[aEl = `nft vAkyi[aLmf.

n[fB epaRqf tIr = nlflpFEy Akpf epaRqf MZTmf vRmfpF. ev[fB = evbfbiy<d[f. viAl Epci = viAl Pbi. nmfp viDmf = (tmfAm) nmfp<mfpF ecyfki[fb. matRd[f = EvciyrfkEqaD. ~F = viAqyaF.


nwfC p<ci = vidtfAt uAdy pamfp< u]f}mf. EtAr = EtAr ('[f{mfpF). `gfkmf `Tvak = udlf `tft[fAmytaki. AnnfT viDEvA[ = AnnfT Epaki[fb '[fA[. `Rqf parayf = `Rdfk]f parftftRqfk.

K[fbi m]i Epalfv = K]fD m]i Epal. ecmf k]f = civnft k]fkAqy<mf. vri = EkaDkAqy<mf uAdy. Epaki eka]fd pdmf vIC = pamfp< pdtfAt vICmfpF. m]i = (t[T) `zkiy. Prf vayf = PrfAmya[ vayilf. 

eka]fd = (`nftpf pamfApkf) eka]fd. myilf "bi = myili[f mIT "bi. `Crrf EcA[ eka[fb KmErc = `Crrf EcA[Aykf eka[fb KmErcE[. KR nata = KR natE[.

m[fblf kmzf = m]mf vICmf. p>kmf = kMK. etgfK = et[fA[. tirqf EcaAl = enRgfK EcaAlkQmf. v]fD pD vavi = v]fDkqf olikfKmf KqgfkQmf. p<Ad Vz = pkfkgfkqilf Vz. 

mnfti = KrgfKkqf. ndmaD = nd[mf ecyfy<mf. ecnfti nkrf Emv<mf = tiRcfecnfT\rilf vIbfbiRkfKmf. Amnft = vIrE[. `mErcrf epRmaEq = Etvrfkqf epRmaEq.

CRkfk uAr

ma[f k[fAb evlfLmf k]fkqaLmf, tamAr emadfD Epa[fb ekagfAkyaLmf, kriy PnftlaLmf, m]Mqfq mlraLmf, ~dvrfkAq mykfki, AkpfepaRqf kvRmf viAl matrfkQd[f viAqyaF, pamfpi[f vayftf EtAr Epalf AnnfT EpaKmf '[kfK u[f `Rqf tarayf.

pdMqfq pamfAptf t[f vayilf eka]fDqfq myili[f EmElbi, `Crrf EcA[kAqkf eka[fb KmErcE[. KRnata. EcaAlkqf Vzfnft tiRcf ecnfT\rilf vIbfbiRkfKmf Etvrfkqf epRmaEq. na[f Evciyrf ~Acyalf AnnfT Epakamlf `Rqf p<riy Ev]fDmf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. nwfC p<ci EtAr....
nwfC = nwfAc uAdy pamfp<. ~K epyrf. Epaki = pamfp<. Amnft[f = vIr[f.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = cTsfr `qv<. 8 `Xrgfkqf. ly `Ampfp< = 3-5. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (454)


viAl matrf (`gfkmf, ecylf, mylf) `Rqf myilf KRnatrf Etvrf `Crrf ecnftilf
 
455.
                           
cikfklf

                  (nakpfpdfF[tfTkfK `Rkilf uqfqT)


                   
t[f[ ttft t[tft ta[[
                    t[f[ ttft t[tft ta[[
                    t[[ ttft t[tft ta[[            t[ta[

        k[f[ elatft emazicfecalf Evciyrf
            v[fm [tfAt y<RkfK lIAlyrf
            k]fev RdfF vizitft parfAvyrf          ;tmakkf

        Akyi Lbfb epaRdfkqf yaAvy<mf
            Avey [kfAk virikfKmf vI]iyrf
            Akkqf pbfbi yiZtfT marfMAl           t[ilfvIzpf
        pi[f[ vidfd cAdkfK Eqmlrf
           t[fA[ AvtfT MFpfAp nIyvi
          ez[f{ mbfp K]tft raAcyi               Lzlambf
        epyfy< Mtft mizibfb yapr
           '[f[ Mtftrf Ttikfk Evmkizf
           piwfw krfkfK Arecpfp< nayk            `Rqftarayf
        v[f[i eyatft pAdkfk latiy
           T[f{ Akkfeka qr
kfkrf maMF
           m]f]i lbfB vizcfecyf matv[f         mREkaE[

               m[f{ Appfp ]iy<bfb nIqfvid
           em[f[ vidfd MDkfK VrA[
           mlfL dbfB MRdfD marfpb               `Advakcf
        ec[f[i pbfbi yBtft Priy
           mi[f[i Aztft tibtft Evlv
           ecyfy epabfp< [evbfp< ma[A]        m]imarfpa
        ecmfm [tftrf miKtft matvrf
            n[fAm epbfb v<qtfti Elmlrf
            eclfv cikfklf nkrfkfKqf Emviy         epRmaEq.


ptmf piritftlf

k[f[lf otft emazi ecalf Evciyrf
v[f m[tfAt uRkfK lIAlyrf
k]f evRdfF vizitft parfAvyrf ;tmak

Akyilf ubfb epaRdfkqf yaAvy<mf
Av '[ Ak virikfKmf vI]iyrf
Akkqf pbfbi ;ZtfT marf MAl t[ilf vIz

pi[f[i vidfd cAdkfKEq mlrf
t[fA[ AvtfT MFpfAp nI `vizf
'[f{mf `bfp K]tftrf ~Acyilf uzlamlf

epyfy<mf Mtftmizilf tyapr
'[f[ Mtftrf TtikfkEv mkizf
piwfwkrfkfK uAr ecpfp< nayk `Rqf tarayf

v[f[i otft pAd klatiy
T[f{mf Ak ekaqf `rkfkrf ma MF
m]f]ilf `bfB viz ecyf matv[f mREkaE[

m[f{ Ap p]i ubfb nIqf vidmf
'[f[ vidfd MDkfK VrA[
mlf udlf udbfB MRdfD marfp< `b `Advak

ec[f[i pbfbi `Btft Priy
mi[f ;Aztft tibtft Evlv
ecyfy epa[f p<[ evbfp< ma[f `A] m]i marfpa

ecmf m[tftrf miKnft matvrf
n[fAm epbfb uqtftiEl mlrf
eclfv cikfklf nkrfkfKqf Emviy epRmaEq.


pt uAr

k[f[lf otft = kbfk]fFA[pf Epalf ;[ikfKmf. emazicfecalf = EpcfCkfkAqpf EpCmf. Evciyrf = epaT mkqirf. v[f m[tfAt uRkfKmf = kF[ma[ m[tfAty<mf uRkfk vlfl. lIAlyrf = lIAlkAqcf ecyfpvrfkqf. k]f evRdfF = k]fkAqkf eka]fD mykfKmf. vizitft parfAvyrf = vizikfki[fb parfAvyrf. ;tmak = ;[iy vziyilf pkfKvmak.

Akyilf ubfb epaRdfkqf yaAvy<mf Av '[ = Akyilf uqfq 'lfla epaRdfkAqy<mf AvtftiD '[fB Pbi. Ak virikfKmf = AkAy virikfki[fb. vI]iyrf = py[bfbvrfkqf. Akkqf pbfbi ;ZtfT = (vREvarf) AkkAqpf piFtfT ;ZtfT. marf MAl t[ilf vIz = marfpilf ekagfAk mIT viZmfpFy<mf.

pi[f[i vidfd cAdkfKEq = pi[f[i AvtfTqfq PnftliEl. mlrf t[fA[ AvtfT = mlrfkAq AvtfT. MFpfAp nI `vizf '[f{mf = p] MFpfAp nI `vizfpfpayak '[fB PBki[fb. `bfp K]tftrf = `bfp K]mf pAdtftvrfkqakiy `vf Evciyrfkqi[f. ~Acyilf uzlamlf = ~Acyilf na[f `Alcfclf ubamlf.

epyfy<(mf) = ecalflpfpDmf. Mtftmizilf = ;ylf, ;Ac, nadkmf '[fB YMvAkpfpdfd tmizilf. tyapr = ~Ac eka]fdvE[. '[f[ = '[fB. Mtftrf TtikfkEv = Mtfti niAl `Adnft. epriEyarfkqf Epabfbi ecyfy. mkizf = mkizfki[fbvE[. piwfwkrfkfK = civ epRma{kfK. uAr ecpfp< = upEtcmf ecyft. nayk = naykE[. `Rqf tarayf = `Rqf tRvayak.

v[f[i otft = `kfki[ikfK opfpa[. pAdkf klatiy = pAdkfklgfkqf Mtliy[. T[f{mf = epaRnfTmf. Akkfekaqf `rkfkrf = AkkAq uAdy `rkfkrfkqi[f. ma MF = epriy tAlkqf. m]f]ilf `bfB viz = p>miyilf `bfB viZmfpF. ecyf = ecyfki[fb. matv[f mREkaE[ = tiRmali[f mRkE[.

m[f{mf Appf p]i ubfb = epaRnftiy pdtfAt uAdy pamfpi[idtftilf uqfq. nIqf vidmf '[f[ = ekaFy vixmf '[fB ecalfLmfpF. vidfd = Evlay<ttfAtcf ecLtftiy. miDkfK VrA[ = MDki 'tirfvnft VrA[. mlf = (`v[T) mbf Eparf. udbfB(mf) = ecyfy<mf. MRdfD marfp< `b = krD Mrda[ marfp< piqkfk. `Advak = tkfk vAkyilf.

ec[f[i pbfbi = (`v[T) tAlAypf pbfbi. `Btft = `Btft. Priy = PrfAm vayfnft. mi[f ;Aztft = mi[f Epalf oqiRmf. tibtft Evlv = vliAm vayfnft Evlay<ttfAt uAdyvE[. ecyfy = ecmfAm vayfnft. epa[f = `zkiy. p<[ evbfp< = tiA[pf p<[mf uqfq (vqfqi) mAlyilf (;Rnft). ma[f = ma[f Epa[fb vqfqi naykiAy. `A] = `]inft. m]i marfpa = `zkiy marfpE[.

ecmf m[tftvrf = ecmfAm vayfnft m[mf uAdy epriEyarfkqf. miKtft matvrf = epRnftvmf mikfkvrf ~kiyvrfkqf. n[fAm epbfb uqtftiEl = nlfl ']f]mf eka]fd uqfqtftilf. mlrf = viqgfki nibfKmf. eclfv = eclfvE[. cikfklf nkrfkfKqf Emviy epRmaEq = cikfklf nkrilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq.

CRkfk uAr

kbfk]fD Epalf ;[iy emazikAqpf EpCmf viAl matrf, kFy m[mf pAdtftvrfkqf. kam lIAlkqalf m[At uRkfk vlflvrfkqf. tgfkqf parfAvyalf vREvarf Akpf epaRAqkf kvRmf py[bfbvrfkqf. epaRqf MFpfAp `vizftfT Av '[kf PBmf `bfprfkqf. `[f[aRAdy ~Acyilf na[f `Alcfclf ubamlf `Rqf p<riy Ev]ffDmf.

Mtftmizilf ~Ac eka]fdvE[ '[fB epriEyarfkqf Epabfbi ecyfy mkizfpvE[. civ{kfK upEtcmf ecyft naykE[. `rkfkrf tAlkqf `BnfT viZmfpF ecyfki[fb tiRmali[f mREkaE[. oqi vICmf Evlay<ttfAtcf ecLtfti Vr[i[f marfAppf piqnftvE[. ecmfAm vayfnft epriEyarfkqff, epriy tvcikqf ~kiEyarf uqfqtftilf uAbpvE[. cikfklf nkrilf vIbfbiRpfpvE[. '[kfK u[T tiRvRAqtf tRvayak.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. epyfy<< Mtftmizilf tyapr[f....
(emayfta r]iKzlf vqfqiAy Evdfdv[f Mtftmizalf
Avta Ary<mgfK vazAvpf Epa[fevyfy var]mfEpabf....) ---- knftrf `lgfkarmf 22.
~.
piwfwkrfkfK uAr ecpfp<......
(OTvitft natrf kbfk EvaT vitft
Oer Ztfti laeb ZtfAt EyaT vitft epRmaEq) --- tiRpfp<kzf (EvtevbfpiEl)
;.
ecmfm [tftrf miKtft matvrf.....
(`k[mrfnft `[fpi[rayf `BpAk ecbf Abpfp<l{mf `dkfki
wa[pf p<kLAdEyarf tmf uqfqpf p<]fdriktf TqfqiRkfKmf p<ra]rf --- cmfpnftrf Etvartf tiRMAb 1-132-6.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf =  misfrmf. 14 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 3-3-4-4. 


tAlpfp<cf ecabfkqf (455)


viAl matrf (`gfkmf, ecylf, mylf) `Rqf tmizf Tti civ[f tiRmalf Vr[ Evlf vqfqi tacikqf ttfTvmf cikfklf

 


456.                              epaT


                             
t[f[[ t[t[ t[f[[ t[t[
                   t[f[[ t[t[                   t[ta[        k[f[iyrf kDvid m[f[iy kyl[
            k]f]iL miRk[                       t[mITgf
        k[fAmkqf mRviy m[fpt {Rvili
             em[fAmeka QRviL               mylaki

        ;[f[lfecyf KFLd [i[f[M Mlki[i
            linfniAl epbvig                   {tiyaEt
        ey]f}M [Fyvrf n]f]iy ptmiAc
            ey[fA[y<mf vzipd               vidEv}mf
        epa[f[v m]ipyilf m[f[v p<[mb
            mi[fMAl tZviy                    p<yvIra
        p<]f]iy Mqpl vi]f]vrf etaZMtlf
            ']fmAl eyaDepaR            ktirfEvla
        t[f[iAb cAdyiAb ey[fM[i prvR
            ;[f[iAc y<Btmizf            etriEvaE[
        t]f]qi tRemaR p[f[iR vizipyilf
            c]fMk mzkiy                   epRmaEq.


ptmf piritftlf

k[f[iyrf kD vid(mf) m[f[iy kylf '[
k]f]iLmf ;R k[ t[mf mITmf

k[fAmkqf mRviy m[fmt[f uRv< ;li
em[fAm ekaqf uRviLmf mylaki

;[f[lf ecyf KFLd[f ;[f[Mmf ulki[ilf
;nfniAl epb ;(gf)g[f utiyaEt

']f}mf u[f `Fyvrf n]f]iy ptmf miAc
'[fA[y<mf vzi pd vidEv}mf

epa[f nv m]i pyilf m[f[v p<[ mb
mi[f MAl tZviy p<yvIra

p<]f]iymf uq pl vi]f]vrf etaZmf Mtlf
']f mAleyaD epaR ktirfEvla

t[f ;Ab cAd ;Ab '[f M[i prv `R
;[f[iAc uB tmizf etriEvaE[

t]f `qi tRmf oR p[f[iR viziyilf
c]fMkmf `zkiy epRmaEq.


pt uAr

k[f[iyrf = ep]fkqi[f. kD = kDAmya[. vidmf m[f[iy = vidmf epaRnftiy. kylf `[ k]f]iLmf = kylf mI[f Epa[fb k]fkqiLmf. ;R k[ t[mf mITmf = ;r]fD ekagfAkkqf mITmf. 

k[fAmkqf = klf Epa[fB uBtiya[ EvAltf tibmf. mRviy = epaRnftiy<qfq. m[fmt[f = m[fmt[f. uRv< ;li = uRvmf ;lflatv[f. em[fAm ekaqf uRviLmf = (evnfT EpavtbfK M[f ;Rnft) em[fAm eka]fd uRvtfti[f mITmf. mylaki = kam mykfkmf eka]fD.

;[f[lf ecyf = T[fpmf "bfpDki[fb. KFLd[f = vIdakiy ;nft udLd[f. ;[f[Mmf ulki[ilf = ;[f[Mmf ;nft ulkiAdEy. ;nf niAl epb = ;Et niAlAy `Ady<mfpF. ;gfg[f utiyaEt = ;vfvaB na[f pibvamlf. 

']f}mf u[f `Fyvrf = u[fA[tf tiya[ikfKmf `Fyarfkqf. n]f]iy ptmf miAc = `AdnfTqfq u[T tiRvFyi[f mIT. '[fA[y<mf vzi pd vidEv}mf = vzipaD ecyfy<maB '[fA[y<mf `nft n[fe[biyilf ecLtft Ev]fDkiEb[f.

epa[f nv m]i = epa[f[alakiy nv m]i ~pr]gfkAq. pyilf = `]infTqfq. m[f[v = `rEc. p<[mf mb = tiA[pf p<[tftilf uqfq EvdfDvkf KltfT. mi[f MAl tZviy = oqi tRmf (vqfqiyi[f) ekagfAkAytf tZviy. p<y vIra = p<ygfkAqkf eka]fd vIrE[. 

p<]f]iymf uq pl vi]f]vrf = p<]f]iymf ecyfT Cvrfkfktftilf vaZmf pl Etvrfkqf. etaZ(mf) Mtlf = etaZT nibfKmf MtlfvE[.
']f mAleyaD = mtikfktf tkfk kirv<wfc mAlEyaD (`lflT kirv<wfc kiri, 'Z kiri ~k 'dfD mAlkQd[f). epaR = c]fAd ecyft. ktrf Evla = oqi vICmf EvAl uAdyvE[.

t[f ;Ab = t[kfKtf taE[ tAlv[a[. cAd ;Ab = cAdAy uAdy civepRma[f. '[f = '[fB ecalflpfpDmf. M[i = kdv<qi[f (cnfnitikqilf). prv `R = TtipfptbfK `RAmya[. ;[f[iAc uB tmizf = ;[iy ;Ac `Amnft tmizf mAbyakiy (EtvartfAt). etriEvaE[ = upEtcitftvE[. (`lflT ulEkarf etriycf eca[f[vE[).

t]f `qi tRmf = Kqirfnft kRA]AyEy palikfki[fb. oR = opfpbfb. p[f[iR vizi pyilf = p[f[ir]fD k]fkAqkf eka]fd. c]f Mkmf = ~B tiRMk. `zkiy epRmaEq = `zK vayfnft epRmaEq.

CRkfk uAr

ep]fkqi[f vidmf otft k]fkqiLmf, k[tft ekagfAkyiLmf uRvmf ;lflat m[fmt[i[f EvAltf tibmf ka]pfpDmf. `v[f evnfT EpavtbfK M[fp< ;Rnft em[fAmya[ uRvtfti[f mIT kam mykfkmf eka]fD, T[fpmf uBmf ;nft udliAdEy mI]fDmf `AdnfT na[f pibvamlf, u[fA[tf tiya[ikfKmf `Fyarfkqf `AdnfTqfq tiRvFyilf na{mf vzi paD ecyfy<maB, n[fe[biyilf '[fA[cf ecLtft Ev]fDkiEb[f.

nv m]ikqf `]infTqfq `rEc. tiA[pf p<[tftilf EvdfDvkf KltfTpf ep]f]akiy vqfqiyi[f ekagfAkAytf tZviy p<y vIrE[. Etvrfkqf etaZT nibfKmf MtlfvE[. ']f kirikQd[f Eparf ecyftvE[. t[kfKtf taE[ ;Abv[a[ cAdkf kdv<qakiy civepRmaA[tf Ttikfktf tmizf mAbyakiy Etvar ;[f[iAcpf padlfkAq ulEkarf etriy<maB upEtcitftvE[. p[f[ir]fD vizikAqy<mf, ~B tiRMkgfkAqy<mf eka]fd `zkiy epRmaEq. na[f u[f tiRvFAy vzi pd `Rq Ev]fDmf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. k[fAmkqf mRviy m[fmt[f.....
(k[fAmya[f mAlAy OFkf kRtitf ta[f 'DtfT..) ---- tiRnav<kfkrcrf Etvartf tiRMAb    4-59-6.
~.
nv m]i pyilf m[f[v...
nv m]ikqf --- EkaEmtkmf, nIlmf, pvqmf, mrktmf, ma]ikfkmf, MtfT, p<xfprakmf, AvYDriymf, Avrmf.
;.
t[f[iAb cAdyiAb '[f M[i....
(evRvEr[f EvdfAk vnftalf
    viA[kf kdlf ekaqi{mf `wfEc[f
;Rvralf maB ka]a
    'mfpira[f tmfpira[f ~mf
tiR uR `[fbi mbfB Orf
   Etvrf 'tfEtvrf '[f[...)---- ma]ikfkvackrf tiRvackmf (`cfcpf ptfT) 35-2..
:.
;[f[iAc y<B tmizf etriEvaE[.....
civepRma{kfK YMlpf epaRAqtf tmizilf MRkEvqf pkrfnft[rf '[fpT, cmfpnftrayftf Etvarmf paFyAty<mf Kbikfklamf.
(eka[fAbcf cAdybf eka[fAbtf etriykf
ekawfcitf tmiAzpf pkrfEvaE[) ---- tiRpfp<kzf (`mfepatftvizi)

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = cTsfr `qv< 8 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 4-4. 

tAlpfp<cf ecabfkqf (456)


Tti ep]f ~Ac niAlyaAm `Fyvrf tiRvF vzipaD vqfqi YMlpf epaRqf Etvrf Evlf ttfTvmf Etvarmf cmfpnftrf tmizf epaT
 

457.
                        tiRv]f]amAl


                                           
ta[a[ ta[ ta[a[ ta[
                           ta[a[ ta[[           tnftta[

        ka]at T\r nI]at vari
           katar varm                       t[ffpi[aEl        

        kalaQmf EvQmf ~lal natrf
           kalalf nilav<M                 [infTp>Emlf
        na]a[ EtaAk N\laAd Ecar
          naEdarfk Eqc`                  zinfTtaE[
        na[ap vat Emlak ~k
          naEdaBmf vaFm                 ygfklaEma
        Eca]ac Elc p>]ar nID
           EtaqaB maBmfvi              qgfKnata
        Etalat vIr Evlal dat
           Vraq[f maqev              K]fdEkaEv
        Ec]adrf Elakmf vazfmati yaA[
            tIrat katlfci                 bnftmarfpa
        Etvati PD YMvati YMvrf
           Etvati Etvrfkqf              tmfpiraE[.


ptmf piritftlf

ka]at T\r nIqf natmf vari
kaT ~rvarmf `t[ff pi([f)[aEl

kalf ~Qmf EvQmf ~lal natrf
kalalf nilav<mf M[infT p> Emlf

na]f ~[ EtaAk N\laAd Ecar
naEdarfkEqf "c `zinfT taE[

na[a `pvatmf Emlak ~k(mf)
naEdaBmf vaF mygfklaEma

Eca]acl :c p>]f ~rmf nID
Etaqf ~Bmf ~Bmf viqgfK nata

Etalat vIr Evlalf `dat
Vraq[f maq evK]fd EkaEv

Ec]f nadrf Elakmf vazf maT yaA[
tIrat katlf cibnft marfpa

Etvati PD YMvati YMvrf
Etvati Etvrfkqf tmfpiraE[.


pt uAr

ka]at T\r = k]f}kfK 'dfdat T\rmf (prnftta[). nIqf natmf vari = epriy oliAy uAdy kdli[f. kaT ~rvarmf = ekalfvT Epalcf ecyfypfpDmf ~dmfprMmf. `t[f pi([f)[aEl = `t[f pi[fpak. 

kalf ~Qmf = et[fblf kabfAb ~Qmf (Etrakkf eka]fd). EvQmf = m[fmt{mf. ~lal natrf = ~lkal vidtfAt u]fd civepRma{Ady. kalalf = kalalf Etyfkfkpfpdfd. nilav<mf = cnftir{mf. M[infT = Ekapikfk. p> Emlf = ;nftpf p>miyi[f Emlf.

na]f ~[ EtaAk = na]mf eka]fd myilf Epa[fb ;pf ep]f]i[f. N\lf ~Ad Ecar = t[T N\lf p<dAv enkiz. naEdarfkqf "c = nadfFlf uqfEqarf pzinfTArkfk. `zinfT taE[ = uqfqmf `zinfT `t[alf. 

na[a `pvat Emlak = plvit `vT\Bkqf EmelZnfT evqipfpd. ~kmf = udlf. naEdaBmf vaF mygfklaEma = naqf EtaBmf vaF mykfkmf ublaEma?


Eca]acl :c = Eca]aclmf '[f{mf tiRv]f]a mAl :cE[. p>]f ~rmf = `]infTqfq MtfT maAl. Etaqf ~Bmf ~Bmf = p[f[ir]fD EtaqfkQmf. viqgfK nata = viqgfKki[fb natEr. 

Etalat = Etalfvi `Adyat. vIr = vIrE[. Evlalf = Evlay<ttfAtkf eka]fD. `dat = tkat ecylfkAqcf ecyfy<mf. Vraq[f = Vr[f '[f{mf ~]fAmyaq[f. maq = ;bnfT EpaKmfpF. evK]fd EkaEv = Ekapitfttf tAlvE[.


Ec]f nadrf Elakmf = vi]f}lktfti[RAdy ulkilf. vazf = vazfnftiRnft. maT yaA[ = maT EtvEcA[yi[f. tIrat katlf = MFvilflat `[fp<. cibnft marfpa = viqgffKmf marfAp uAdyvE[.

Etvati = Etvrfkqf ~tiEyarf. PD YMvati YMvrf = YM[feb[kf PFy ~ti YMrftftikqakiy YMvrf (pirm[f, vixf}, uRtftir[f). Etvati Etvrfkqf = EtEvnftirrfkqf. tmfpiraE[ = ;vrfkqf yavrfkfKmf tmfpiraE[.

CRkfk uAr

k]f}kfK 'dfdat vAryilf prnfTqfq Eperali ecyfy<mf kdLmf, et[fblf kabfAb ~Qmf m[fmt{mf, vidM]fd civepRma[f kalalf Etyfkfkpfpdfd cnftir{mf Ekapikfk, ;nftpf p>miyilf na]mf eka]fd ;pf ep]f, p<dAv enkiz, Urarf ;zitfTpf Epc, uqfqmf enanfT, vaF mykfkmf ublaEma?

tiRv]f]amAlyilf p[f[ir]fD Etaqfkqf viqgfKmfpF uAby<mf :cE[. Etalfvi ;lflat vIrE[. `dat VrA[ `zitft EvlE[. vi]f}lk matakiy EtvEcA[yi[f ~bat katlf p>]fdvE[. 'lfla EtvrfkQkfKmf tmfpiraE[. ;pf ep]f naqf EtaBmf vaF mygfklaEma?

viqkfkkf Kbipfp<kqf

;pfpadlf `kpf epaRqf TAbAycf EcrfnftT.
`.
~lal natrf kalalf nilv<....
tkfk[f yaktftilf cnftir[f vIrptftirRAdy kalalf Etyfkfkpfpdfda[f.
(cnftirA[tf EtyftftRqitf tkfk[f t[f Evqfviyi[ilf
;nftirA[tfEtaqf enritftidfD 'cfc[f tAl`rinfT...)---- ma]ikfkvackrf (tiRvackmf - tiRvmfmaA[) 8-15.
~.
nilav< M[infT p> Emlf...
kdlf oli, m[fmt[f, cnftir[f, UrfpfEpcfC --- kamikQkfK vRtftmf tRv[. 

(etRvi[ilf ndva mdvarf
     tir]feda BkfKmf  vAcyaEl
ti[kr e[[Ev AlyiEl
   civtfT tikfKmf          mtiyaEl
epaRciAl vAqya ;Aqya
   mt[feta DkfKgf kA]yaEl)---tiRpfp<kzf (etRvi[ilfndva).

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = cTsfr `qv< 8 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 5-3. 


tAlpfp<cf ecabfkqf (457)


`kpf epaRqf m[fmt[f civ[f EtvEcA[ Vr[f Etvrf Evlf `RA]

 
458.
                               Etv{\rf

                    (ecwfcikfK `Rkilf uqfqT)


                              
ta[ ta[[ t[[a t[t[
                   ta[ ta[[ t[[a t[t[
                   ta[ ta[[ t[[a t[t[            tnftta[

        kae]a ]atT uREva dRvT
            Epeca ]atT uArEy tRvT
           ka} na[fmAb MFvayf niAbvT        pwfcp>tkf
        kay pacm t[iEl y<AbvT
            may may<d lbiva vAkyT
            kay ma[v ertiEr yver[               vnfTEpcipf
        Epe]a ]atT evqiEy eyaqiyT
             may [ary [biya vAkyT
             Ept Eptema Dlkayf vqrfvT          vinfTnatpf
        EpR mayfkAl ybivayf Triyv
            tIt ma[T viA[Ey[f MFtv
           EpB mayRqf niAbvayf viAqvT      o[fBnIEy
        vIe]a ]aet[ `Amya tCrAr
            N\bi Eyy<yirf nm[I ekaQev[
            Evlfk daviy krE[ y<AmMAl        y<]fdEkaEv
        Evt na[fMk mAbEya e[aDmfviAq
            yaF EyKD miyiEl kremaD
            vIb Emati[ mbva KbvrfK               biwfciy<Ed
        Ece]a ]ayiD mit]fEm lriAvAy
             Emvi Eymylf ekaqlI AlkqfecyfT
             Ecr naFy tiRda vRdR              knftEvEq
        Ecera ]avAk evqiEy tiriy<emyfwf
             wa[ Eyakik QqEm y<AbtR
             Etv {\rfvR Kmra vmrrfkqf         tmfpiraE[.


ptmf piritftlf

ka] o]atT uREvaD `R `T
Epc o]atT uArEy tRvT
ka}mf na[f mAb MFvayf niAbvT pwfc p>t

kay pacmf t[iEl uAbvT
maymayf udlf `biya vAkyT
kayma[vrf 'tiEr `vrf '[ vnfT Epci

Ep] o]atT evqiEy oqi `T
may[arf `y[f `biya vAk `T
Ept EptemaD ulkayf vqrfvT vinfT nat

EpRmayf kAl `bivayf Triy
`tItma[T viA[Ey[f MF tv
EpBmayf `Rqf niAbvayf viAqvT o[fB nIEy

vI]f o]atT '[ `Amyat `CrAr
N\biEy uyirf nm[f nI ekaQ(mf) '[
Evlf kdaviy krE[ uAm MAl u]fd EkaEv

Evt na[fMk mAbEyae[aDmf viAqyaFEy
KDmiyiEl kremaD
vIb Emati[ mbva Kbvrf Kbiwfciy>Ed

Ec]f o]f ~yf ;Dmf ;t]f Emlf `riAvAy
EmviEy mylf ekaq lIAlkqf ecyfT
Ecr naFy tiRda `Rqf tR knft EvEq

Ecr o]a vAk evqiEy tiriy<mf emyf
wa[ Eyakikqf uqEm uAb tR
Etv{\rf vR Kmra `mrrfkqf tmfpiraE[.


pt uAr

ka] o]atT = ka]fptbfK MFyatT. uREvaD `R `T = uRvMmf `RvMmf eka]fdT. Epc o]atT = EpCvtbfKmf MFyatT. uArEy tRvT = plvit uAr viqkfkgfkQkfKmf ;dmf tRvT. ka}mf = ka]pfpDmf. na[f mAb = na[fK Evtgfkqi[f. MFvayf niAbvT = MFva[ epaRqayf niAbnfT nibfpT. pwfc p>t kaymf = _nfT p>tgfkqalf ~kiy udlf mITqfq. 

pacmf `t[iEl uAbvT = ~AcyiEl ;RnfT viqgfKvT. maymayf udlf = maypf epaRqayf ni[fB ;vfv<dlalf. `biya vAkyT = `biy MFyatT. kaymf ~[vrf 'tiEr = kay citfti epbfbvraLmf tmf 'tiEr. `vrf '[ vnfT Epci = `vArpf Epal m[itrayf vnfT Epci[aLmf.

Epe]a]atT = Epabfb MFyatT. evqiEy oqiyT = ~kay evqiyilf oqiyayf nifbfpT. may[f `y[f `biya vAkyT = tiRmaLmf, pirm{mf `biy MFyat vAkyilf ;RpfpT. Ept EptemaD = EvbfBAm obfBAm '[pfpDmf t[fAmkQd[f. ulkayf vqafvT = vqrfvT. vinfT = pIdmf. natmf = ;ligfkmf '[pfpDmf. 

EpRmayf = EpRAdytayf. kAl `bivayf = N\lbivakv<mf. Triy = Eyakiyrf tmf mymayf nibfKmf uyrf niAlkfKmf. `tItma[T = EmbfpdfdtaKmf. viA[Ey[f = viA[kfK :da[ '[f{Ady. MF = MFnft. tv EpBmayf = tvtfti[f Epbak uqfqT. `Rqf niAbvayf = u[T tiRvRqf niAbvayf viAqki[fbT. o[fB nIEy = ;tftAky ;lkfk]gfkAq 'lflamf epaRnftiyv[f nI oRvE[.

vIe]a]aT '[ = vI]a] kariymf PdaT '[fB. `Amyat = `dgfkiyirat. `CrAr N\bi = `CrrfkAqpf epaFyakfki. uyirf = (`vrfkqf) uyiAr. nm[f nI ekaQ(mf) '[ = ymE[, nI ekaqfvayak '[fB Pbi. Evlf kdaviy = Evlay<ttfAtcf ecLtftiy. krE[ = tiRkfkrtfAt uAdyvE[. uAm MAl u]fd EkaEv = uma Etviyi[f ekagfAkpf paAl u]fd `rEc.

Evt na[f Mk = EvttfAt kbfbv{mf na[fK MktfAt uAdyv{mf ~kiy. mAbEyae[aDmf = `nft][f pirmE[aDmf. viAqyaFEy = (Epci) viAqyaF. KDmiyiEl = `v[f KDmiyiEl. kremaD vIb Emati[ tiRkfkrtftalf plmakkf ekadfFy. mbva = vIrE[. Kbvrf = Kbvrfkqi[f. Kbiwfciy>Ed = mAl niltfT Urakiy vqfqi mAlyilf. 

Ec]f o]ayf ;Dmf = mik uyrmf epaRnftiy<qfqtakkf kdfdpfpdfd
;t]f Emlf `riAvAy = pr]f mIT ;Rnft vqfqiyakiy ep]f]idmf. EmviEy = ec[fB. mylf ekaqf = kam mykfkmf ekaqfQmfpFya[. lIAlkqf ecyfT = tiRviAqyadlfkAqcf ecyfT. Ecr = `vQd[f `A]y. naFy = viRmfpiy. tiRda = tiRdE[. `Rqf tR knft EvEq = `Rqf palikfKmf knft EvEq.

Ecrf o]a vAk = yaRmf tmfmidmf `}k MFyat vAkyilf. evqiEy tiriy<mf = evqiyiEl tirinfT eka]fFRkfKmf. Eyakikqf = emyfwf wa[ Eyakikqf. uqEm uAb tR = uqfqtftilf vIbfbiRkfKmf. Etv{\rf vR Kmra = Etv{\rilf 'ZnftRqiyiRkfKmf KmrE[. `mrrfkqf tmfpiraE[ = Etvrfkqf tmfpiraE[.

CRkfk uAr

ka] MFyatTmf, uRvRvak ;RpfpTmf, Epc MFyatTmf, pl viqkfkgfkQkfK ;dmf tRvTmf, EvtgfkQkfK MFvayf ;RpfpTmf, _mfp>tgfkqalf ~kiy udlf mIT ~Acyak ;RnfT viqgfKvTmf, citfti epbfbvrfkqaLmf ;[f[et[fB `binfT Epabfb MFyatTmf, oqiya[Tmf, tiRmalf, pirm[f ~kiyvrfkqalf `biy MFyatTmf, ulkayf nibfpTmf, vinfT natmayf ;RpfpTmf, `biv<kfK `pfpabf pdfdtak ;RpfpTmf, tiRvRqf niAbnftTmf ~kiy ;lkfk]gfkqf 'lflamf epaRnftiyv[f nI oRvE[.

`dgfkat `CrrfkAqpf epaFyakfk EvAlcf ecLtftiyvE[. pirmA[kf KdfFy vIrE[. vqfqi mAlkf Kbtftiyakiy vqfqiAy `A]nfT kam lIAlkqf ecyfpvE[. emyfwfwa[ Eyakikqf m[tftilf uAbpvE[. Etv{\rilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq. `Rqf niAbvayf viAqvT nI o[fB ta[f.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. ka] o]atT......
prmf epaRqf ;lkfk]mf viqkfkpf pdfDqfqT. kIzfkfk]fd tiRpfp<kzfpf pakfkqiLmf ;kfkRtfT PbpfpdfDqfqT.
(vacitfTkfkae]a]tT..), (mkfkdfKkfPbri...), (OlmAbkqAbki[fb...), (EvttftibfEkqfviyilatT....), (CRtiy>DEkqaT...).
~.
EptEptemaDlkayf vqrfvT....
(~B ~rf CAv, "zfOAceyaD 'dfDtftiActa[f ~yf
EvB ~yf, ud[f ~[a[f ;dmf vIzimizAlEy) --- cmfpnftrf Etvartf tiRMAb 1-11-2.
;. KDmiyiEl kremaD vIb Emati[ mbva....
pir]vtfti[f epaRqf etriyaT pirm[f vizitft epaZT MRk[f `vA[kf KdfFcf ciAbyilf ;dfdarf.
(mAbyv[fbAl y<Ady<mfpF nd[gfekaQ maAzkf ktirfEvla) ---- tiRpfp<kzf (Mkcnftir)
(pirmA[M [infT kavlidf
edaRenaFyilf.....) ---- tiRpfp<kzf (kAbpDMdmfpi)
:.
Ecr naFy tiRda...
(ecmfma[f mkAqtf tiRDmf tiRd[f...) --- knftrf `{p>ti 12.
u.
Ecera]avAk evqiEytiriy<mf emyfwfwa[.....
(pbAv ya[ emyfwa wa[ikqf Ema[ik
q}eka ]avAk nID.....) ---- tiRpfp<kzf (tAbyi[f ma{d)

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. (1 tisfrmf, 3 cTsfrmf). 15 `Xrgfkqf. ly `Ampfp< = 3-4-4-4.

tAlpfp<cf ecabfkqf (458)


emyfpf epaRqf ttfTvmf _nfT p>tgfkqf vinfT natmf `Crrf Evlf tiRmalf pirm[f wa[iyrf Eyakikqf vqfqi `mrrf Etv{\rf 
 

459.             tiRpfprgfK[fbmf


                   ta[[ tnft[ tnft[nf tnft[ 
                   ta[[ tnft[ tnft[nf tnft[
                   ta[[ tnft[ tnft[nf tnft[        t[ta[a

        katd Rgfkylf eka]fFAcnf Atmfepabi
            vaqim ygfkm [mfpynf tnftiRqf
            kalftr vinfTvi Cmfpilgf KmfepaZ        etaREkaF
        kayfkti er[febaqirf ecwfcilmf p<gfkA]
            yaziy< d[fkd knfTlgf KmfpF
           kame[ DwfciAl eka]fddrfnf TmfepaR    mylaEl
        vaTp< rinftvrf ecgfAktnf tigfkit
             makn dnftvrf pi[ftirinf Tnft[
            marfpil Znft` A]nftiDnf T[fpm        TzlaEt
        vacmi Knftk dmfpem[f ki]fki]i
             maAlk rgfekaQmf `[fprfvnf t[fepaD
            vazni tmfp<A[ y<mfptnf tnfT[          tRqftarayf
        EpatiL AbnftRqf ki[fbv[f ecwfcir
            mITt FnfTvi lgfkiDmf p<gfkv
            Epatv qwfciv cgfkr[f eka]fFd      emaziEvaE[
        p>kM d[ftikzf cgfki[gf eka]fdki
             rIvm dnfAtp< rnftir[f tnftRqf
            p>Avk RgfKb mi[fklnf tgfKp          [iREtaqa
        tItk ema[fbi[rf vwfcknf Twfciyi
            datvrf cgfkrrf tnftet[f p<mfpl
           EcrfniR t[fKlmf `wfcM[f ec[fbiD    tibElaE[
         cItq MnfTm ]nftygf Kmfepazilf
             Vzftr viwfAckqf vnftiAbwf Cmfpti
            Etvrfp ]infetZ et[fprgf K[fBAb  epRmaEq.


ptmf piritftlf

kaT `dRmf kylf eka]fD ;AcnfT _mfepabi
vaqi mygfk m[mf pymf tnfT ;Rqf
kalf trv<mf ;nfT viCmfpilf ;lgfKmf epaZT oR EkaF

kayf ktirf '[fB oqirf ecmf cilmfp<mf
kA]yaziy<d[f kdkmf TlgfKmfpF
kam[f enDmf ciAl eka]fD `drfnfTmf epaR mylaEl

vaT p<rinfT `vrf ecmf Ak tnfT ;gfkitmak
ndnftvrf pi[f tirinfTmf t[
marfpilf `Znft `A]nftiDmf T[fpmf `T uzlaEt

vacmf miKnft kdmfpmf em[f ki]fki]i
maAl krmf ekaQmf `[fprf vnfT `[fepaD
vaz nitmf p<A[y<mf ptmf tnfT u[T `Rqf tarayf

Epatilf uAbnfT `Rqfki[fbv[f ecmf cirmf
mIT tFnfT vilgfkiDmf p<gfkv
Epat vqmf civ cgfkr[f eka]fFd emaziEvaE[

p>kmf ud[f tikzf cgfK ;[mf eka]fd
kirIvmf mdnfAt p<rnftir[f tnfT `Rqf
p>Av kRmf Kb mi[f klmf tgfK p([f)[iR Etaqa

tIT `kmf o[fbi[rf vwfckmf Twfciyidatvrf
cgfkrrf tnft et[fp<mf pl
Ecrf niRt[f Klmf `wfc M[f ec[fbiD tibElaE[

cItqmf MnfT m]mf tygfKmf epazilf
Vzf tr viwfAckqf vnfT ;AbwfCmf pti
Etvrf p]infT 'Z et[f prgf K[fB uAb epRmaEq.

pt uAr


kaT `dRmf = kaT `qv<mf enRkfKmf. kyilf eka]fD = kyilf mI[f Epa[fb k]fkAq (m[tftilf) eka]fD. ;AcnfT = `pfEpaT mkqirf 
palf m[mf oRpfpdfD. _mfepabi vaqi = _mfp<l[fkQmf m[fmt[f `mfp<kqalf. mygfk = mygfk. m[mf pymf tnfT = m[mf `cfcmf eka]fD. ;Rqf kalftr = ;Rqf nIgfKmfpFya[. ;nfT = cnftir[f. viCmfpilf ;lgfKmf epaZT = vi]f]ilf oqi tRmf epaZT. oR EkaF = EkaFkf k]kfkayf. 

kayf ktirf '[fB = kayfki[fb Vriyrfkqf Epalf. oqirf = oqi vICmf. ecmf cilmfp<mf = ecvfviy cilmfp<mf. kA]yaziy<d[f = EmatirMmf. kdkmf = kdkMmf. TlgfKmf pF = viqgfk. kam[f enDmf ciAl eka]fD = m[fmt[f t[T nI]fd vilfAlkf eka]fD. `drfnfT = enRgfki. epaRmf = c]fAd ecyfvtalf (vRmf). mylaEl = mykfktfti[alf.

vaT p<rinfT = pi]gfkiy<mf. `vrf ecmf Ak tnfT = ;]gfkiy<mf. ;gfkitmak ndnftvrf = ;[iAmy<d[f ndpfpvra[ (viAl matrfkqi[f). pi[f tirinfT = pi[f tirinfT. t[ marfpilf = ekagfAkkqilf. `Znft `A]nftiDmf = `Znft `A]y<mf. T[fpmf `T uzlaEt = T[fpcf ecylilf na[f uzlamlf.

vac miKnft kdpfpmf = vacA[ mikfk kdmfp mlralf ~[. em[f ki]fki]i maAl = emlfliy ki]fki]i maAlkAq. krmf ekaQmf `[fprf = Akkqilf "nftiy `Fyarfkqf. vnfT `[fepaD vaz = vnfT `[fp<d[f tamf vaz Ev]fF. nitmf = naqf EtaBmf. p<A[y<mf = (`mfmaAlkAqcf)f VdfDmf. ptmf = tiRvFAy. tnfT = tnfT. u[T `Rqf tarayf = u[T tiRvRAqtf tarayf.

Epatilf uAbnfT `Rqfki[fbv[f = (tamAr) mlrilf uAbnftRQmf pirm[T. ecmf cirmf mIT tFnfT = ecvfviy tAl mIT p<AdtfT. vilgfkiDmf = `vA[ vilgfkidfd. p<gfkv = cibpfp< uAdyvE[. Epat vqmf = wa[ vqpfptfAt (pir]vpf epaRAq). cgfkr[f eka]fFd= civcgfkr YMrftfti epBmfpF. emazinftvE[ = uArtftvE[.

p>kmff = kMk mrgfkqf. ud[f tikzf cgfK ;[mf eka]fd = viqgfKmf cgfKkqf ;Avkqi[f (`zAkkf) eka]fd. kirIv = kZtfAt uAdy. mdnfAt = ep]}mff. p<rnftr[f = ;nftir[f. tnfT `Rqf = epbfbRqiyvQmf ~kiy. p>Av = p>Av Epa[fb EtvEcA[. kRmf Kb mi[f = epRAm vayfnft Kb mkqakiy vqfqi nayki. klmf tgfK = (~kiyvrfkqi[f) ~pr]gfkqf tgfKmf pFya[. p[f[iR Etaqa = p[f[iR EtaqfkAq uAdyvE[.

tIT `kmf o[fbi[rf = tIy uqfqmf epaRnfti[vrfkQmf. vwfckmf Twfciyidatvrf = vwfckmf KAbyatvRmf. cgfkrrf tnft = civ epRma[f tnft. et[fp<mf = ecRkfKkqf. pl Ecrf = pl eka]fdvrfkQmakiy. niRt[f Klmf = `Crrf Pdfdmf. `wfc = pypfpDmfpF. M[f ec[fbiDmf = M[f ec[fB. (`vrfkAq `zitft). tibElaE[ = tibmf vayfnftvE[.

cItqmf MnfT = Kqirfcfci MbfpdfD. m]mf tygfKmf = m]Mmf viqgfKmf. epazilf = EcaAlkqf. Vzftr = VzfnftTmf. viwfAckqf = klfviyilf mikfEkarf. vnfT ;AbwfCmf = vnfT v]gfKvTma[. pti = Urf. Etvrf p]infT 'Zmf = Etvrfkqf v]gfki 'Zki[fb. et[f prmf K[fB uAb epRmaEq = `zkiy tiRpfprgf K[fbtftilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq.

CRkfk uAr

prnft k]fkAqkf eka]fd viAl matrfkqidmf m[mf oRAmpf pdfD, _mfp<l[fkQmf kam[f `mfp<kqalf takfkpfpdfD, pi]gfkiy<mf, ;]gfkiy<mf ndnfT vRmf matrfkqf pi[f ec[fB na[f uzlamlf, mlrfkAq "nfti ti[Mmf u[fA[tf etaZmf `Fyarfkqf VdfDmf tiRvFAytf tnfT `Rq Ev]fDmf.

pirmA[tf tAlyilf KdfF, ciAbyidfdvE[. civ{kfK upEtcmf ecyftvE[. EtvEcA[y<mf Kb mkqf vqfqiy<mf tgfKmf pFya[ p[f[iR EtaqfkAq uAdyvE[. civ[f tnft vrgfkqalf vliAm epbfb vwfckrfkqakiy `CrrfkAq `zitft vIrE[. Kqirfnft EcaAlkqf Vzfnft tiRpfprgf K[fbtftilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq. u[T ptgfkAqtf tRvayak.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. em[f ki]fki]i maAl....
ctgfAk maAl Epalkf kdpfp mlralf p<A[ypfpdfd maAl.
~.
cgfki[gf eka]fd.....
cgfki[f `mf (`zK) eka]fd `lflT cgfK ;f[mf eka]fd.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. (3 cTsfr `qv<, 1 k]fd `qv<). 17 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 4-4-5-4. 


tAlpfp<cf ecabfkqf (459)


viAl matrf (`gfkmf, mylf, ecylf) mt[f `Fyvrf tiRvF pirm[f civ[f ;nftir[f EtvEcA[ vqfqi `Crrf Etvrf kbfEbarf emlfli[mf   _mfp<l[f prgfK[fbmf

 
460.
                              epaT


                             ta[[a tnft[nf ta[ta tnft[nf 
                            ta[[a tnft[nf                      t[ta[

        katlfEma knftRgf EkaAtmarf ekagfAkcigf
            karna kwfecZgf                       k[ivayfk]f
        kaqP dgfekaDgf kalYR pmfepaRgf
              kampa ]wfCRmf                      pi[mfvaZmf
        Otikarf ecwfecalfem[f paKEt e[[fbyrfnf
            EtanEma knft'[f                       BAryaEt
        Ucla Dmfp<l[f tariEy ec[fBni[f
             Ebay<ma eba[fAby<gf                  kRtaEta
        tatkI c]fpkmf p>kmarf knftmnf
             tarmva cnfticnf                            t[nID
        camEv t]fdevgf EkapEka t]fdcnf
            ta[ma etgfkqfApmf                     p<[Emv<mf
        tItila vwfciywf cItpa tmfpDwf
            Eckra t]fAdygf                      kzlfEp]itf
        Etvipa kmfepaRnf tatina t[fetaZnf
             Etcika v<mfprftmf                        epRmaEq.


ptmf piritftlf

katlf Emakmf tRmf EkaAtmarf ekagfAk
cigfkar nakmf ecZmf k[i vayf k]f

kaq Pdmf ekaDmf kal YRpmf epaRmf
kam pa]mf CRmfpi[mf vaZmf

Oti karf ecmf ecalf em[f paK Et[f '[fB `yrfnfT
Omf nEma knfta '[fB uAryaEt

UclaDmf p<l[f tariEy ec[fB ni[fB
Oy<mf ~B o[fAby<mf kRtaEta

tatki c]fpkmf p>kmf ~rf knft
mnftarmf vacnfti cnft[(mf) nID

cam Evt]fdmf evmf Ekap Ekat]fdmf cnfta[mf
maT 'gfkqf Apmf p<[mf Emv<mf

tItila vwfci `mf cIt patmf pDmf
Eckra t]fAd `mf kzlf Ep]i

Etvi pakmf epaRnfT ~ti nat[f etaZmf
Etcika umfprf tmf epRmaEq.


pt uAr

katlf Emakmf = kam ~AcAy. tRmf = 'Zpfp<mf. EkaAtmarf ekagfAk = matrfkqi[f t[gfkqf. cigfkar nakmf = Orf `lgfkarf mAl '[fBmf. ecZmf k[i vayf = vayf ecvfviy (ekavfAvkf) k[i '[fBmf. k]f = k]fkqf. 

kaq Pdmf = ~lkal vidmff. ekaDmf kal YRpmf = ekaFy ym{Ady uRvmf. epaRmf kam pa]mf = Eparf ecyfy<mf m[fmt{Ady `mfp< ('[fBmf). CRmfp< ;[mf vaZmf = v]fF[gfkqf vaZmf. 

Oti = Pnftlf. karf = Emkmff '[ffBmf. ecmf ecalf = ecvfviy ecabfkqf. paK, Et[f '[fB(mf) = ;[ikfKmf evlflmf, Et[f '[fBmf. `yrfnfT = (uvAmkqf ecalfli) Ecarfv<pdfD. Omf nEma knft '[fB uAryaEt = Omf nEma knfta '[fB Pbamlf.

UclaDmf p<l[f tariEy ec[fB = UclaDmf `AlnfT eka]fEd ;RkfKmf _mfp<l[fkqf eclfLmf vziyiElEy Epayf. ni[fB = `vfvziAyEy kAdpfpiFtfT. Oy<mf ~B = `Alcfclf Oyfv<Bmf pFya[. o[fAby<mf kRtaEta = oR vziAyy<mf '[f uqfqmf ']f]aEta?

tatki, c[fpkmf, p>kmf = tatki, c]fpkmf, kMK. ~rf = crkf eka[fAb. knftmf= nB m]Mqfq. mnftarmf = mnftarmf. vacnfti = KRkfktfti. cnft[mf = cnft[mf. nID = (;Avkqf) nI]fD viqgfKmf. 

cam Evt]fdmf = kriy nibtfAt uAdy vqfqi mAlyilf. evmf Ekapmf = ekaFy EkaptfAt uAdy. Ekat]fdmf cnfta[mf = vilfAl "nftiy Evdrfkqf vmfctftilf vqrfnft. maT = ep]f]akiy vqfqi. 'gfkqf Apmf p<[mf = 'gfkQkfK uknftvqayf pciy tiA[pf p<[tftilf. Emv<mf = vacmf ecyfy<mf.

tItila vwfci = KbfbEm ;lflat vwfcikf ekaF Epa[fb vqfqiyi[f. `mf cIt patmf = `zkiy Kqirfnft tiRvFkqf. pDmf Eckra = pDki[fb tAlAy uAdyvEr. t]fAd `mf kzlf = t]fAd `]inft `zkiy kzlf `]inft tiRvFAy. Ep]i = viRmfpi.

Etvi pakmf epaRnfT = parfvti Etviyi[f oR paktftilf epaRnfti uqfq. ~ti nat[f = pzmfepaRqa[ civepRma[f. etaZmf = etaZt. Etcika = KR YMrftftiEy. umfprf tmf epRmaEq = EtvrfkQAdy epRmaEq.

CRkfk uAr

kam ~AcAy 'Zpfp<mf ekagfAk oR `lgfkar mAl, vayf ekavfAvkf k[i, k]f ~lkal vidmf, kal{Ady uRvmf, Eparf ecyfy<mf m[fmt[i[f `mfp<, Pnftlf kREmkmf, ecabfkqf evlflmf '[fB uvAmkqf Pbi, mylf eka]fD tiriy<mf na[f, Omf nEma knft '[fB Pbamlf, _mfp<l[f vziEy ec[fB UclaDkiEb[f. '[f m[mf '[fB Oy<Ema?


plvAkpf p>kfkqf mlRmf vqfqi mAlyilf Evdrfkqf vmfctftilf vqrfnft vqfqi nayki vwfcikf ekaF Epa[fbvqf. `vQAdy Kqirfnft patgfkqf pDmf tAlAy uAdyvEr. parfvtiAypf pakmakkf eka]fd civ epRma{kfKkf KR natEr. Etvrfkqf epRmEq. '[f m[mf UclaDvT '[fB Oy<Ema?

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. Omf nEma knft '[fB uAryaEt....
MRk{Ady tiRnamgfkqf ~B. MRk[f, Kmr[f, Kk[f, knft[f, Ecnft[f, kdmfp[f '[fp[. knft[f '[f{mf epyrf pl ;dgfkqilf vnfTqfqT.
(T[fpEnayf cinftnbf knftEv eq[fBA[tf
eta]fF[a ela[fBArkf kRqfvaEy) ---- tiRpfp<kzf (cgfKEpalf)
(ec[fEb yidgfkqf knfta '{mfepa
ecwfEcvlf eka]fD vrEv}mf) --- tiRpfp<kzf (`[fpakvnfT)
(...knfta'[f EbtfTmf pFey[
cnftapnf tIrftfet[f bFyiA] tRvaEy) --- tiRpfp<kzf (mgfkatigfka)
(AmvRgf k]fdtftrf Amnftknf taev[fB vazftfT minft) --- knftrf `lgfkarmf 84.
~.
Eckra t]fAdygf kzlf Ep]i...
(u[f tiRvFAycf civepRma[f Ep]itf etaZT nibfk, nI vqfqi pattfAtpf Ep]pf p]iki[fbayf, '[fB PbiyT `Fyarf epRAmAyy<mf, `FyarfkfK 'qiyv[f '[fpAty<mf KbikfKmf.
(Evta Mtlf vi]f]vrf VDmlrfpf pata Kbmi[f ptEckrE[) --- knftrf `{p>ti 36.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = k]f `qv<. 10 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 5-5. 


tAlpfp<cf ecabfkqf (460)


Tti namgfkqf viAl matrf (`gfkmf) uvAmkqf _mfp<l[f knft[f vqfqi tiRvF `Fyvrf civ[f parfvti Etvrf epaT


 
461.                                epaT

                   ta[ ta[ ta[a[ ta[tf     t[ta[a

      kati Emati vataD N\lfkbf                  biDEvaRgf
           kaC EtF yIyamlf vazpf                 epBEvaRmf
      maT pakrf vazfEv ey[aenkf               KRkaRmf
          mabi lat makal {\rfp<kf                  kAlvaEr
      nat YRp manat raktf                          TAbEvaE[
          nak Elak mIErZ paRkf                   KriEyaE[
      tIti lat EvlfvIr Ecvbf                     ekaFEyaE[
         Etv Etv Etvati Etvpf                 epRmaEq.


ptmf piritftlf

kati Emati vaT ~D N\lf kbfbiDvaRmf
kaC EtF :yamlf vaz epBEvaRmf

maT pakrf vazfEv '[a enkfK uRkaRmf
maB ;lat ma kal[f Urf p<kfK `AlvaEr

nat YRp ma natrf ~ktfT uAbEvaE[
nak Elakmf :ErZ paRkfK uriEyaE[

tIT ;lat Evlf vIr Ecvlf ekaFEyaE[
Etv Etv Etvati Etv epRmaEq.


pt uAr

kati = evdfDtlf Epalpf Epciy<mf takfkiy<mf. vaT ~D = trfkfkmf ecyfvtbfK uqta[. N\lf kbfbiDEvaRmf = N\lfkAqkf kbfpvrfkQmf.
kaC EtF = epaRqf :dfF. :yamlf vazpf epBEvaRmf = pibRkfK :yamlf vazfkfAk ndtfTpvRmf. 

maT pakrf = umaEtviyi[f pakra[ civ epRma[T. vazfEv '[a = eclfvEm '[fB. enkfK uRkaRmf = uA[pf p<kzfnfT uqfqmf uRkatvrfkQmf. maB ;lat = nIgfKtlf ;lflamlf. ma = epriy kal[f Urf = ym p<riyilf. p<kfK `AlvaEr = p<KnfT `Alcfclf uBvarfkqf.

nat YRp = oli uRvtftvE[. ma natrf ~ktfT = epriy epRma[f `Fkqakiy civ epRma[T uqfqtftilf vIbfbiRpfpvEr. nak Elakmf = Cvrfkfk Elakmf ~tiy. "ErZ paRkfKmf = pti[a[fK ulkgfkQkfKmf. uriEyaE[ = tAlv[ak nibfpvE[.

tIT ;lat = tIAmEy ecyfyat. Evlf vIr = Evlay<ttfAt uAdyvE[. Ecvlf ekaFEyaE[ = EcvAlkf ekaFyak uAdyvE[. Etv Etv Etvati Etvpf epRmaEq = EtvrfkQkfK 'lflamff epRmaqak viqgfKpvEr.

CRkfk uAr

takfkipf EpCvtbfKmf, vatmf ecyfvtbfKmf uriy pl N\lfkAqkf kbfpvRmf, epaRqf :dfFpf pibRkfK :yamlf vazfpvrfkQmf, civepRmaA[ uqmabpf p<kzfnfT m[mf uRkatvrfkQmf, ym{Ady Urilf p<KnfT `Alcfclf uBvaarfkqf. nat vFva[vE[. `Fyarfkq uqfqtftilf vIbfbiRpfpvE[. 'lfla ulkgfkQkfKmf tAlvE[. EtvrfkQkfKpf epRmaEq.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. kati Emati vataD N\lf.....
(kAlwer}gf kbfp<kf kliy<kpnf ttfTkf
    kd[pymf pdfDkf    kcdaKmf
kRmcdgf kcfcdf cmyikqfpgf kidfDkf
    klke{gf ekadfp<bf    Bd[fEmaTmf
`lkilfepRnf trfkfkpf plkAlyi[f pbfbbf
    brviyidnf tpfpikf    KbiyaEt)---- tiRpfp<kzf (kAlwer}gfk).
~.
kaCEtF yIyamlf vaz...
(..kcinfTqfq EpaEt ekadatvrf patktftabf
EtFpf p<AttfTtf tiRdfFbf ekaDtfTtf tiAktftiAqtfT
vaFkf kiElcitfT vazfnaAq vI}kfK mayfpfpvEr) ---- knftrf `lgfkarmf 53.
;.
natYRp natrf ~ktfT.....
(OAc olieylamf ~[ayfnIEy
ulKkfK oRv[ayf ni[fbayf nIEy)--- tiRnav<kfkrcrf Etvartf tiRMAb 6-38-1.
(mtftpfr mtftr]i mtftcfc Adpfprmrf
     citfttftilf Avtft    kzElaE[)--- tiRpfp<kzf (MtfTtfetbi)
:.
:ErZ paRkfK uriEyaE[...
(...Kmr E[pti [aLl Ekarfp<kzf
pzni mamAl mIti[i Ely<Ab     epRmaEq) ---- tiRpfp<kzf ( kriyEmkEma)

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. 15 `Xrgfkqf+ etagfklf. ( 2 tisfrmf, 1 cTsfrmf, 1 k]fdmf). ly `Ampfp< = 3-3-5-4. taqmf = ;pfpadlf 'mf.'mf. t]fdpa]i Etcikrf sfvr `Ampfpilf misfr cap< taqmakv<mf, citfT\rf Cpfrm]iypf piqfAqyi[f sfvr `Ampfpilf misfr (tisfr nAd) taqmakv<mf, F.". cmfpnftYMrftftiyi[f sfvr `Ampfpilf misfr jmfp taqmakv<mf `AmkfkpfpdfDqfaT (`gfkybfk]f]i).

tAlpfp<cf ecabfkqf (461)


cmyikqf Elapi ta[mf civ[f parfvti natmf ym[f Evlf Ecvlf Etvrf upEtcmf cibiypadlf  epaT

462.                                epaT


                  ta[ ta[ t[tftnf ta[ ta[ t[tftnf
                 ta[ ta[ t[tftnf t[ta[

        kati ElaAl kizikfKgf kam pa] vizikfKgf
            ka[ yazi[f emazikfKmf                 epaTmatrf
        kae]a ]at ;AdkfKmf p>} lav< MAlkfKgf
             katilf nID KAzkfKmf                     p<titay
        Ekati lat kRpfpwf caB Epal RcikfKgf
            EkaAv vayM TkfKnf                   t]iyamlf
        PREv e[aR vrfkfKnf Eteda ]ateta rrftftgf
             PD maebaR cbfBgf                     kRtaEya
        p>ti p>x]rf kbfpi[f EpAt pakrf TtikfKmf
              Epat Etcik ckfrnf                       tvbaEt
        Epak p>mi p<rkfKnf tfyak Emak Kbpfep]f
             Epat ~tr AvkfKmf                     p<yvIra
        Ecati EvAl eyDtft[f Ebat EvAlyilf nibfKwf
              Vt taRv<mf evbfp<mf                epaREkaEv
        Vrrf EcA[ yA[tfTnf T\qi yak nFkfKnf
               EtaAk vaci ndtfTmf                 epRmaEq.


ptmf piritftlf

katilf OAl kizikfKmf kam pa] vizikfKmf
ka[ yazi[f emazikfKmf epaTmatrf

ka] o]at ;AdkfKmf p>]f ulav<mf MAlkfKmf
katilf nID KAzkfKmf p<tiT ~y

EkaT ;lat kRpfpwf caB Epal RcikfKmf
EkaAv vayf `MTkfKmf t]iyamlf

PREv[f oRvrfkfKmf Etd o]atT Orf `rftftmf
PDmaB oR cbfBmf kRtaEya

p>ti p>x]rf kbfpi[f EpAt pakrf TtikfKmf
Epat Etcik ckfrmf tvbaEt

Epak p>mi p<rkfKmf tfyak Emak Kb ep]f
Epat ~trmf AvkfKmf p<y vIra

Ecati EvAl 'DtfT `[fB Ot EvAlyilf nibfKmf
Vt taRv<mf evbfp<mf epaR EkaEv

Vrrf EcA[ `A[tfTmf T\qiyak nFkfKmf
EtaAk vaci ndtfTmf epRmaEq.


pt uAr

katilf OAl kizikfKmf = (viAl mkqirf) katilf `]infTqfq OAlAykf kizikfki[fbTmf. kam pa] vizikfKmf = m[fmt[i[f `mfAp otftTma[ k]fkQkfKmf. ka[ yazi[f = ;AcAy 'Zpfp<mf yazf Epa[fb. emazikfKmf = EpcfCkfKmf. epaT matrf = Evcikqi[f. 

ka] o]at ;AdkfKmf = parfkfk MFyat vAkyilf N]f]iyta[ ;Dpfp<kfKmf. p>]f = ~pr]gfkqf. ulav< = `Ac tRmf. MAlkfKmf = ekagfAkkfKmf. katilf nID KAzkfKmf = katilf nI]fD etagfKmf KAzy]ikfKmf. p<tiT ~y = `ticymf viAqvikfktf tkfk. 

EkaT ;lat = (ckfAk, Etalf Mtliy) Kbfbmf ;lflat. kRpfpwf cB Epal RcikfKmf = kRmfpi[f caB Epal ;[ikfKmf. EkaAv vayf `MTkfKmf = ekavfAvpf pzmf Epal civnft vayidtfT UBmf UbLkfKmf. t]iyamlf = `dgfkat vAkyilf.

PREv[f = (katlf) mikfekZtAlkf eka]fdv[akiy na[f. oRvrfkfKmf Etd o]atT = yaraLmf EtFkf ka] MFyatta[. orf `rftftmf = opfpbfb (Epri[fppf) epaRAqkf k]fD. (O m[Em). PDmf ~B = `Ady<mfpF. oR cbfBmf = oR cibitqvavT. kRtaEya = oR cibiTmf niA[kfk madfdaEya?


p>ti p>x]rf = vip>tiAy `lgfkarmakkf ekaqfQpvrf. kbfpi[f EpAt = kbfepaZkfkmf niAbnft EpAtyakiy parfvtiyi[f. pakrf = Etvi parpfptiAypf paktftilf eka]fdvrf ~kiy civepRma[f. TtikfKmf = EpabfBmf. Epat Etcik = wa[ EtcikE[. ckfrmf = vititft nItiyilf. tvbaEt = tvbat v]f]mf. 

Epak p>mi = Cvrfkfk ElaktfAt. p<rkfKmf = katftRQmf. tfyak = vr cIlE[. Emakkf Kbpf ep]f = u[f ~AckfK uriy Kbpf ep]f]akiy vqfqi. Epat = ni[fpalf vnfT Ecr. ~tr(v<) AvkfKmf = ~Ac Avtft. p<y vIrE[ = p<y vIrE[.

Ecati EvAl 'Dtft = Eperaqi vICmf Evlay<ttfAt 'DtfT. `[fB = `[fB. Ot EvAlyilf = tiAr vICmf kdlilf. nibfKmf = (mAbnfT) nibfKmf. Vt taRv<mf = mamrmakiy Vr{mf. evbfp<mf = (`v{kfK `r]ayiRnft) 'Z kiriy<d[f. epaR EkaEv = c]fAd ecyft tAlvE[.


Vrrf EcA[ `A[tfTmf = VrrfkQAdy pAd yav<mf. T\qiyak = epaFyaKmfpF. nFkfKmf = nd[mf ecyfy<mf. EtaAk vaci = myilakiy KtiArAy. ndtfTmf epRmaEq = ndtfticf ec[fb epRmaEq.

CRkfk uAr

epaT matrfkQAdy katqv< prviyTmf, m[fmt[i[f `mfp<kfK opfpa[Tma[ k]fkQkfKmf, ;[iy emazikQkfKmf, N]f]iy ;AdkfKmf, ekagfAkkfKmf, katilf etagfKmf nI]fd KAzkQkfKmf, vayiliRnfT CrkfKmff UbLkfKmf mygfki uqfqm `dgfkat vAkyilf nibfKmf na[f, yaraLmf EtFkf ka] MFyat opfpbfb Epri[fppf epaRAqkf k]fD `Ady<mfpF oR cibiTmf niA[kfk madfEd[a?

tiRnIbfbzkRmf, parfvtiAypf paktftilf eka]fdvRmakiy civepRma[f TtitfTpf EpabfBmf wa[ EtcikE[. nIti tvbamlf Cvrfkfk ElaktfAtkf kakfKmf vrcIlE[. u[f[idmf Ecr ~Acpf pdfd vqfqiyidmf `[fp< Avtft vIrE[. oqi vICmf Evlay<ttfAt 'DtfT, kdlilf mamrmak mAbnft ni[fb VrA[y<mf, `v{Ady "Z kirikAqy<mf epaFyakfKmf pF myiAl ndtfticf ec[fbvE[. emyfpf epaRAqkf PDmaB na[f kRTEv[ak.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. oRvrfkfKmf Etd o]atT....
(...m[taEl
mdfFdfDtf Etdeva ]atT
ttfvtftibf EkaAvp datT...) --- tiRpfp<kzf (mkfkdfKkf)
(...ktiyaqrrf
vItitfTtf Etdri ta[T
~titftbf kay eva]atT...) --- tiRpfp<kzf (Evttftibf Ekaqfvi)
(... 'vraLnf
etadera ]aT mamaAy yiAdp<kaT...) ---- tiRpfp<kzf (CRtiy>D)
(etadr v<]r`ri tay T\riy
epaRAq y}kiyN Epak ma[Av)---- tiRpfp<kzf (CRtievKMk)

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. 11 `Xrgfkqf + etagfklf. (2 tisfrmf, 1 k]fdmf). ly `Ampfp< = 3-3-5. 


tAlpfp<cf ecabfkqf (462)


emyfpf epaRqf ttfTvmf viAl matrf (`gfkmf, mylf) civ[f parfvti Evlf Vr[f 'Zkiri myilf vqfqi KR natrf uvAm epaT

463.                              citmfprmf


                      ta[tff ta[ttft ta[tf ta[ttft
                ta[tf ta[ttft                      t[ta[


        kaAtkf katiemtft Ematikf Ekqfviybfb
           kampf p>clidfD                           mtiyaEt  

       kaeratf Etyfnibtft Evatikf kav[tfti
           [Izbf EktRkfki                        viAqyaFcf
        Ectitf EtkRtfAt EnRbf EbepRtft
            Ecelatf EtvRtfTmf               vizima[arf
        Etmbf parevbfpilf YMzfkitf tapmikfk
            tIAmkf kavitpfp                    ecbitarayf
        maAtkf katlitfT Evdkf ka[ktfT
            vactf taqfcivpfp                  vREvaE[
        varikf Ekeyaqitft maycf VArevdfF
           maqpf EparfetaAltft               vFEvla
        vIttf EtrfndtfT T\qtf talRkfk[f
            vIrtf EtrfmAbtft                    p<liy>rfvazf
        EmAlkf Ekap<rtfT Emvikf Ekqfvimikfk
           Evttf EtarfTtitft                 epRmaEq.


ptmf piritftlf


kaAt kati Emati Ekqfvi `bfb
kam p>clf ;dfD mtiyaEt

karf otft "yf nibtft Oti kav[tfti[f
nIzbfEk tRkfki viAqyaF

EctitfEt kRtfAt Enrf ubfEb epRtft
Eclf otfEt vRtfTmf vizi ma[arf

Etmlf par evbfpilf YMzfki tapmf mikfk
tIAmkfK ~vi tpfp enbi tarayf

maAt katlitfT Evd ka[ktfT
vac taqf civpfp vREvaE[

varikfEk oqitft may VAr evdfF
maq Eparf etaAltft vFEvla

vIti Etrf ndtfT T\qf `tftalf `Rkfk[f
vIr Etrf mAbtft p<liy>rf vazf

EmAl Ekap<rtfT Emvi Ekqfvi mikfk
EvttfEtarf Ttitft epRmaEq.


pt uAr

kaAtkf kati = kaAt evdfDvT Epal. emtft = `tikmak. Emati = (`nftkf kati[f Emlf) Emati. Ekqfvi `bfb = Ekdfdbiyat. kampf p>clf ;dfD = kampf EpaAr viAqvitfT. mtiyaEt = yaAry<mf mtiyamlf. 

karf otfT "yf = EmktfAt otfT nikrfkfKmf. nibtft = nibtfAt uAdy. Otikf kav[tfti[f = Pnftlakiy kadfF[f. nIzbfEk = nizliEl. tRkfki = kqipfp<bfB. viAqyaF = viAqyaF.

kRtfAt EctitfEt = (t[fA[kf k]fdvrfkQAdy ) kRtfAt `zitfT. Enrf ubfEb epRtft = oZgfkak epritak viqgfki. Eclf otfEt vRtfTmf = Eclf mI[f Epa[fB (~dvrfkAq) vRtfTki[fb. vizi ma[arf = k]fkAq uAdy ep]fkqi[f.

Etmlf par evbfpilf YMzfki = Etmlf prnfTqfq k[tft mAl Epa[fb ekagfAkyilf YMzfki. tapmf mikfk = kam ~Ac mikfk. tIAmkfK = ekaDAmyi[i[fBmf. ~vi tpfp = ('[f{Ady) uyirf piAzkfKmfpFya[. enbi tarayf = nlfl vzikAqtf tnftRQk.

maAtkf katlitfT = (vqfqipf) ep]f mIT ~Ac eka]fD. Evdkf ka[ktfT = Evdrfkqf vaZmf kadfFlf. vactf taqf = nB m]mf vICmf tiRvFkqf. civpfp = civnfT Epak. vREvaE[ = ec[fbvE[. 

varikfEk oqitft = kdlilf oqitft. maycf CAr evdfF = maytftilf vlfl mamrmakiy VrA[ evdfF. maq = `v[f maQmfpF. Eparf etaAltft = Eparf ecyfT MFtft. vFEvla = `zkiy EvlE[.


vItitf Etrf ndtfT = vItiyilf Etrf eclfLvtalf 'Zmf. T\qf `tftalf = T\ciyalf. `Rkfk[f = Vriy{Ady. vIrtf Etrf mAbtft = vIrtf EtRmf mAb pDmf. p<liy>rf vazf = citmfprtftilf vazfki[fb. 

EmAlkf Ekap<rtfT Emvi = EmbfKkf Ekap<rtftilf vIbfbiRnfT. EvttfEtarf = Ekqfvi wa[mf mikfk mAbEyarfkqf. Ttitft epRmaEq = Ttikfki[fb epRmaEq.

CRkfk uAr

EmktfAt otft Pnftel[f{mf kadfFlf kqitfT viAqyaF, vREvarf m[At `zitfT ~dvrfkAq vRtfTmf Eclf mI[f Epa[fb k]fkAq uAdy Evciyrfkqi[f Etmlf pdrfnft mAl Epa[fb ekagfAkyilf YMzfki, kam ~Ac mikfk ekaDAmyi[i[fBmf '[f{Ady uyirf piAzkfk vzi o[fB tnfT `Rq Ev]fDmf.

Evdrf ep]f]a[ vqfqiyi[f mIT ~Ac AvtfT, u[f tiRvFkqf civkfk kadfdktfTkfKcf ec[fbvE[. kdlilf oqinft maycf Vr[f maQmfpF `vA[ `zitft Prf EvlE[. Etrf eclfLmf T\ciyalf Vriy{Ady EtRmf mAbpDki[fb tilfAlyilf, EmAlkf Ekap<rtftilf vIbfbiRpfpvE[. mAbEyarf Ttikfki[fb epRmaEq. viAl matrfkqf tIAmkfK '[f ~vi tpfp enbi tarayf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. p<liy>rf = citmfprmf, tilfAl.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = k]fd `qv< 10 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 4-6. 


tAlpfp<cf ecabfkqf (463)


viAl matrf (`gfkmf, mylf, ecylf) n[fe[bi vqfqi Vr[f Evlf kammf Evtmf wa[mf Eparf tilfAl

 
464.
                          tiRmakaqmf


                     (EprqtfTkfK `Rkilf uqfqT) 

                ta[a[ ta[t[ ta[t[ ta[t[
                ta[a[ ta[t[ ta[t[ ta[t[
                ta[a[ ta[t[ ta[t[ ta[t[      t[ta[


       kaEtaD EtaFkli yadvizi vaqfCzl
           Ekalak larMAl marfp<Aty p>]kl
          kaEraD Pdqk parml EradAly     `A]mIEt
       kaElaD kalikli yadpri N\p<rema
          Edkac ma[v<Ad vIciyiAd N\lfTvq
          kavIr ma[;t YZblftr Enrem[       midEbaAt
       nata[ kItKyilf Epal `lfKlf malfp<rq
           marfEpaD Etaqfkrema daFmik na]ziy
           na[avi EnatMb materaD PFmylf   pDEvA[
        na[aR nIeyve[ [amel[ tavikvrf
            cIrfpat EmkvAl yay<M[ EvnitM
           nataK marMR ka'[v< Emat        `Rqfp<rivaEy
        pataq Ecd{d layirp ]amKd
           maEmera EdZkd ElatmAl VrRdlf
           pazak T\qivi]i Elbp<vi vazviD    CdrfEvla
        palazi mItrvi[f EmlftiReva Edymqi
            EcrfnIl YRp[fvli rav]K zamiriy
            paErAv EyviyM rariAyvrf Etaz[ri mREkaE[
        matap< rariCk varipAr nariy<Am
            ~kac YRpiypi ramivl Emv<civ[f
            maEdbi yaDemaR nat[fmkizf EpatmRqf KRnata


        vaE[arfk qIc[fmyi ElaDKb maTm]
             vaqaK kaKmr mamyili[f mITtiR
             makaq mankrilf maeladF yarfprv<     epRmaEq.

ptmf piritftlf

kaEtaD EtaD ;kli vizi vaqf Czl
Ekalaklmf ~r MAl marf p<Aty p>]f `kl
kaEraD Pd `qk parmf mlEraD `Aly `A] mIEt

kaElaD kalf ;kli ~d pri N\premaD
"kacma[ uAd vIci ;Ad N\lf Tvq
kavIrma[ ;tzf Ublf tr Enr(y)mf '[ midbfB OAt

nata[ kIt Kyilf Epal `lfKlf malf p<rq
marfEpaD Etaqf kremaD ~F mik na]f `ziy
na[a viEnatmf ub materaD PF mylf pDEvA[

na[f ~R nI 'v[f '[amlf '[T ~vi kvrf
cIrf patEm kvAlyay<mf u([f)[Ev nitMmf
nata Kmar MRka '[v<mf Ot `Rqf p<rivaEy

pataq Ecd[f udlf ~yirmf p]a mKdmf
ma EmR oEd "Z kdlf Otmf mAl Vrrf udlf
pazak T\qi vi(]f)]ilf "b p<vi vazviD Cdrf Evla

palf ~zi mIT `rvi[f Emlf tiREvaEd `mqi
Ecrf nIl YRp[f vli rav][f Kzamf ;riy
parf "Av "viy Mrari _vrf Etaz[f `ri mREkaE[

mata p<rari Ckvari pAr nari uAm
~kac YRpi `pirami vlmf Emv<mf civ[f
maD "bi ~Dmf oR nat[f mkizf Epatmf `Rqf KRnata

vaE[arfkqf :c[f myiElaD Kb maT m]vaqa
Kka Kmr ma myili[f mIT tiR
makaq ma nkrilf maelaD `Fyarf prv< epRmaEq.

pt uAr

kaEtaD = katilf uqfq. EtaD ;kli ~d = EtaDd[f maBpdfDpf pay<mf. vizi = k]fkqf. vaqf Czl = vaqf Epalcf Czl. Ekalaklmf = ~dmfprma[. ~rmf MAl = MtfT maAl `]inft ekagfAk. marf p<Aty = marfAp mAbkfk. p>]f = ~pr]gfkqf. `kl = `k[fB Epak. karf OD = Emkmf Epa[fb. PD `qk parmf = Pnftlf parmf. mlEraD `Aly = mlrfkQd[f `Aly. `A] mIEt = pDkfAkyi[f Emlf.

kaElaD = kaLd[f. kalf ;kli ~d = kalf maBpdfD `Acy. pri = tritfTqfq. N\p<rmf oD = cilmfp<d[f. "kacma[ uAd = EmEl `]inftqfq. vIci = vIcpfpdfD. ;Ad N\lf Tvq = N\lf Epa[fb ;Ad Tvdfci ub. kavIrma[ = ecvfvlri Epalcf civnft. ;tzf Ublf = vayitzf UbAl. tr = ekaDkfk. En(r)ymf '[ = `[fp< kadfDvT Epal. midbfB = k]fdtfti[f. OAt = oli.

nata[ = (natma[) ;[iy. kIt Kyilf Epal = kItmf Epalf olikfKmf Kyilf Epalf viqgfki. `lfKlf malf p<rq = `lfKlilf `[fepaZkfkmf p<rq. marfepaD Etaqf krmf oD ~F = marfp<mf, EtaQmf, Aky<mf o[fEbaeda[fB piA]pdfD ~F. mik na]f `ziy = mikv<mf na]mf ekdfedaziy. na[a viEnatmf ub = plvit viE[atgfkAq `{pvitfT. materaD PF= ep]fkEqaD PF. mylf pDEvA[ = Emak mykfkmf ekaqfki[fb '[fA[.

na[f ~R nI 'v[f '[amlf = na[f yarf, nI 'v[f '[fB ']f]amlf. '[T ~vi kvrf = '[f{Ady uyiAr vcIkrikfki[fb. cIrf patEm = (u[T) cIriy tiRvFEy. kvAlyay<mf = (tiya[Em '[kfKqfq) kvAlyakv<mf. u([f)[Ev = (u[fA[tf) tiya[kfkv<mf. nitMmf = naqfEtaBmf. nata Kmar MRka '[v<mf Ot = nata, Kmara, MRka '[fB Otv<mf. `Rqf p<rivaEy = tiRvRAqtf tnfT `RQk.

pataq Ecd[f udlf = pataqtftilf uqfq ~tiEcd{Ady udlf. ~yirmf p]amKdmf = ~yirmf pdgfkqakiy mKdgfkqf. ma EmaeraD = mka EmR ;AvkQd[f. "Z kdlf Ot(mf) = "Z kdlfkqi[f evqfqmf. mAl = kierqwfc mAl. Vrrf udlf = CrrfkQAdy udlf (;Av 'lflamf). pazak = pazfpd. T\qi = epaFpdfd T\qf. vi(]f)]ilf "b = vi]f]iEl Epayfpf pFy. p<vi vaz viD = ulAk vazcf ecLtfti[. Cdrf Evla = oqi EvlE[.

palf ~zi mIT = tiRpfpabf kdlilf. `rvi[f Emlf = pamfpi[f Emlf. tiRevaD = ;lkfKmiy<d[f. `mqi Ecrf = pDkfAk eka]fd. nIl YRp[f = nIl nibmf eka]fd tiRmalf. vli rav][f Kzamf = vliAm vayfnft ;rva]{mf `v[f PdfdtftaRmf. ;riy = `wfci OF vilk. parf = p>miyilf. "Av "viy = `mfApcf ecLtfti[. Mrari = MraCr{Ady pAkv{mf. _vrf Etaz[f = pwfc pa]fdvrf _vri[f Etaz{makiy. `ri mREkaE[ = tiRmali[f mREkaE[.

mata = `[fA[. p<rari = tiri p<rtfAt 'ritftvqf. Ck vari = Ckkf kdlf. pAr = pr EtvAt. nari = ep]f. uAm = uma Etvi. ~kac YRpi = ~kac ecaYRpi. `pirami = `zki (~kiy parfvtiyi[f). vlmf Emv<mf = vlpf palf uqfq. civ[f = civ epRma[f. maD = viAd vak[tfti[f. "bi ~Dmf oR nat[f = Emlf nd[mf ecyfy<mf opfpbfb tAlv{kfK. mkizf = mkiZmfpFya[. Epatmf = wa[pf epaRAq. `Rqf KR nata =  `Rqiy KR YMrftftiEy.

vaE[arfkqf :c[f = EtEvnftir[f. myiElaD = (vqrftft) myilf Epa[fb EtvEcA[y<d[f. Kb maT = Kbpf ep]f vqfqiAy. m]vaqa = m]nft m]vaqE[. Kka Kmr = KkE[, KmrE[. ma myili[f mIT = cibnft myili[f Emlf. tiR makaq ma nkrilf = tiRmakaq ma nkrilf. maelaD = ~Acy<d[f. `Fyarf prv<mf epRmaEq = `Fyarfkqf prvi vzipDmf epRmaEq.

CRkfk uAr

kaetaD maBpdfDpf pay<mf k]fkqf Czl, ekagfAkkqf `Acy, Emlf `]inft ~Ad vIcpfpdfD na]mf ekd, pl kam viE[atgfkAq `{pvitfTpf ep]fkEqaD Emak mykfkmf ekaqfQmf '[fA[, na[f yarf, nI 'v[f '[fB ']f]ipf p<bkfk]ikfkamlf, naEdaBmf nata, Kmara, MRka '[fB OTmf tiRvRAqtf tarayf.

~tiEcd[f, EmR mAl, "Z kdlf evqfqmf, kierqwfc mAl, Vrrfkqf udlf ;Av pazfpdfD, `nfttf T\ci vi]f]lf pDmfpF EvAlcf ecLtftivE[. pabfkdlilf ;lkfKmiy<d[f pqfqi eka]fdv{mf, Mrariy<mf, pwfc pa]fdvrfkQkfKtf Etaz{makiy tiRmali[f mREkaE[. uma Etviyi[f vlpf paktftilf uAby<mf civepRma{kfK wa[pf epaRAq upEtcitftvE[. EtvEcA[y<d[f vqfqiAy m]nftvE[. myili[f mIT tiRmakaq nkrilf `Fyarfkqf prvi vzipDmf epRmaEq. nata, Kmar MRka '[fB Ot `Rqf p<rivayak.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. nata Kmar MRka '[....
(nata Kmra nm'[f br[arf
Otayf'[ Otiy etpfepaRqf ta[f...) --- knftrf `{p>ti 36.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = k]fd `qv< 20 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 5-5-5-5. 


tAlpfp<cf ecabfkqf (464)

viAl matrf (`gfkmf, ecylf, mylf, klvi) ttfTvmf Tti `Rqf Evlf tiya[mf tiRmalf ;lkfKmi uAm civ[f KRnatrf upEtcmf EtvEcA[ vqfqi `Fyarf makaqmf
 
465.
                       pa]fFkfekaDMF


                    tanfttf t[t[ tanfttf t[t[
                    tanfttf t[t[                  t[ta[


        kanftdf krvAq EcnfTbf bidmt
             ka]fdtf triAvy                   Rd{\ci
        kanfttf Tbev[ vIzfnftpf pFKbi
           ka]fdbf kNpv                       vitEmvicf
        canfAttf tdviy Pnftbf kRMkilf
            cayfnftidf dyilfvizi                  KAzmIEt
        ta]fFpf eparv<Ad tI]fFtf t[kiri
            tagfkitf tZv<t                  elaziEyE[a
        manftrfkf kmrrfkqf Evnftbf kvrvrf
           vawfAcpf pFyRqf                 vyL\ra
        va[fkidf FyepR YMgfkibf p<[miAc
             ma[fcibf bFetaZ                   mtikami
        panftdf cAdMF Eynftikf Klviy
             pa]fFkf ekaDMF              y<AdyaRmf
        pagfkibf prKR vagfkbf pA[eyaD
           pa]fecabf prviy                 epRmaEq.

ptmf piritftlf

kanftqf kr vAq EcnfT ubfbid mt
ka]fdtfT `riAvyRd[f Uci

kanfttfT ubv< '[ vIzfnfT `pfpF Kbi
ka]fdbfK `Npv vitmf Emvi

canfAt tdviy Pnftlf kR Mkilf
cayfnftidfD `yilf vizi KAz mIEt

ta]fF epar uAd tI]fF t[ kiri
tagfki tZv<tlf oziEyE[a

manftrfkfK `mrrfkqf EvnftbfK `vrvrf
vawfAcpf pF `Rqf vyL\ra

va[f kidfFy epR YMgfkilf p<[mf miAc
ma[f cibfbF etaZmf `tikami

panftqf cAd MF "nfti Klviy
pa]fFkf ekaDMF uAdyaRmf

pagfkilf pr KRvamf kbfpA[eyaD
pa]f ecalf prviy epRmaEq.

pt uAr

kanftqf = kanftqf mlArpf Epa[fb. vAq krmf = vAqylf `]infTqfq Akkqf. EcnfT ubfB = civkfk. mt ka]fdtfT = m[fmt{Ady vilfLkfKpf py[fpDmf. `riAvyRd[f = matrfkQd[f. 

Uci kanfttfT ubv< '[ = UcikfKmf kanfttfTkfKmf uqfq ubAvpf Epal. ubvaF = (`kf kam mykfktftilf) viZnfT. `pfpF = `vfvaEb. Kbi ka]fdbfK = ep]f KbiAykf ka]fptbfK. `Npv vitmf Emvi = `{pv vzikAq naFpf epaRnfti.

canfAttf tdviy = nBwfcanfT tdvpfpdfd. Pnftlf kR Mkilf = kriy Emkmf Epa[fb Pnftli[f Emlf. cayfnftidfD = cayfnfT pDtfT. `yilf vizi = Evlf Epa[fb k]fkqf. KAz mIEt = (katilf uqfq) KAzkqi[f Emlf. 

ta]fF = tavicf ec[fB. epar = takfKmfpF. uAd tI]fF = ~AdAytf etadfD. t[ kiri = ekagfAk mAlAy. tagfkitf tZv<tlf = piFtfTtf tZv<mf ecyAl. oziEyE[a = ozikfk madfEdE[a?

manftrfkfK = m[itrfkQkfKmf. `mrrfkqf EvnftbfK = Etv `rc[akiy ;nftir{kfKmf. `vrvrf vawfAcpf pF = `vrvrfkQAdy viRpfppfpF. `Rqf vyL\ra = `Rqf palikfKmf vyL\rE[. 

va[f kidfFy = ~kaytfAtkf kidfFy. epR YMgfkilf = epriy YMgfkilf kaD uqfq. p<[mf miAc = vqfqi mAltf tiA[pfp<[tfti[f mIT ;Rnft. ma[f = ma[f Epa[fb vqfqi naykiyi[f. cibfbF etaZmf = cibiy patgfkAqtf etaZt. `ti kami = kammf mikfkvE[.


panftqf = pamfAp. cAd MF = t[T cda MFyilf. "nftikf Klviy = tagfki viqgfKpvRmf. pa]fFkf ekaDMF uAdyaRmf = pa]fFkf ekaDMF '[f{mf tltfAt uAdyvRmf ~kiy civ epRma[f. 

pagfkilf = uriy MAbyilf. pr KRvamf = Emla[ KRva[. kbfpA[eyaD = cgfkbfptfEtaD. pa]f ecalf prviy = p]f Epa[fb ecabfkAqkf eka]fD evqipfpDtftiy. epRmaEq = epRmaEq.

CRkfk uAr

UcikfKmf kanfttfTkfKmf uqfq ubAvpf Epalf viAl matrfkQd[f ubvaF, p<]rfcfci ;[fptfAtEy naF, `vrfkqf ekagfAkkAqpf piFtfTtf tZv<mf ecyAl na[f tvirfkfk madfEdE[a?

manftrfkQkfKmf EtvrfkQkfKmf `vrvrf viRmfpiyvaB vrgfkAqtf tRmf vyL\raE[. YMgfkilf kaD niAbnft vqfqi mAlpf p<[tftilf ;Rnft vqfqi naykiyi[f patgfkAqtf etaZt kaMkE[. pamfApcf cAd MFyilf tritftvRmf, pa]fFkf ekaD MFyilf uqfqvRmf ~kiy civepRma{kfK uriy MAbyilf upEtcmf ecyft epRmaEq. t[ kirikAqtf tZv<tlf ozikfk madfEdE[a?

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`.kanftdf krvAq EcnfTbf......
(...viAr Ecrf epa[f ;tzi tr, em[f kanftqf
Ak "bfKmf mizAl ~Em) ---- cmfpnftrf Etvartf tiRMAb 1-132-4.
(Mr ecbinfT mapfepRgf kRA]yi[f Mzgfkipf
p>pfp<Ar ywfcli kanftqf kadfd...) ---- ma]ikfk vackrf (tiRvackmf- tiRv]fdpf pKti) 3-74-75.
~.
mtk]fdtf triAvyRd[f.......
m[fmt{Ady vilf kRmfp< vilf, p> vilf, ;Rmfp< vilf '[ YM[fB.
(kykfk]i[fn p>vi[fmikfk kam k]fdmf, k[f[lf vilf.
;ykfkma[par vilf 'DtfT emayfpfpilf "nftiEy...) --- knft p<ra]mf 1-4-62.
;.
va[fkidfFy epR YMgfkibf p<[miAc
(...mdfedaZK carmT ritftEt A[pfpRk
mrfkfkdc YMkAm etadfFba eldfDvAr
m[fbbf Apmfp<[tf taqf...) ---- p>tEvtaq vKpfp< 23.
:.
`vrvrf vawfAcpf pF `Rqf....
(`Fyv ricfAcyi elAveyAv y<bfb[
`AvtR vitftRqf epRmaEq) --- tiRpfp<kzf (klkel[cfcil).

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = cTsfr `qv<. 8 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 4-4. 


tAlpfp<cf ecabfkqf (465)


viAlmatrf (mylf, klvi, `gfkmf) `Rqf vqfqi ptmf kaMk[f civ[f KRnatrf upEtcmf ;Ac pa]fFkfekaDMF

466.                             viralimAl


                        ta[atft[ ta[ t[t[
                        ta[atft[ ta[ t[t[
                        ta[atft[ ta[ t[t[        t[ta[
      

        kamatftir maki yiAqwrfkqf
           vazfnadfekaD Epaki yzkiy
           katadfFy par ;RKAz                  yqEvaFkf
        kaafEpabfbv Ezati nizlft[i
            larfvadfkAd yID k[ekaD
            kaElbfBAv Evli[f MA[kAd     ymT\trf
        "mapfpb Emak viylfecyfT
            nIElabfpl ~cilf mlRd
            E[radfdvi Enat miDmfvizi            mdvarfpalf
        "kapfpzi p>} mRqb
            nIEtabfbiM [aQ mFAmAy
           yIEdbfBt laL[f vliAmAy        mbEvE[
        cImadfFy< may tirip<Ar
           kalakfkiri Ekap pyirvi
           cIElatftmi nIli Crtiri                  p<vEnAc
        cIkarftftiAk yay `BvAk
            matakfkqfK mar e[[evK
            cIradfedaD Ep] vdtiAc            kyilackf
        EkamabfKp Etc Mpnid
             Evtarftftemyfwf wa[ enbiyRqf
             EkatadfFy sfvami ey[vR     miAqEyaE[
        Ekadacfciv p>Aj pv<Rx
             mabakfekaAd naQ mRviy
            Eka[adfDvi ralimAy<Ab           epRmaEq.


ptmf piritftlf

kam `tftirmaki ;Aqwrfkqf
vazi naqf ekaD Epaki `zkiy
kaT ~dfFy par ;R KAz `qEvaF

karf Epalf tvzf Oti nizlf t[ilf
~rf vaqf kAd :D k[mf eka(]f)D
kalf ~bfBmf Av Evli[f MA[ kAd ym T\trf

"mapfp< `b Emak ;ylf ecyfT
nIElabfpl ~C ;lf mlRd[f
Enrf ~dfdmf viEnatmiDmf vizi mdvarf palf

"ka pzi p>}mf mRqf `b
nI Etabfbi M([f)[aQmf `FAmAy
:EdbfBtlalf u[f vliAmAy mbEvE[

cImadfFy<mf ~y tiri p<Ar
kalakfki[i Ekap pyirvi
cIl utftmi nIli Cr tiri p<v[ :Ac

cI karftftiAkyay `B vAk
matakfkqf Kmar[f '[ evK
cIradfedaD Ep] vd tiAc kyilac

EkamabfK upEtc upnid
Evt `rftft emyfwf wa[ enbi `Rqf
EkaT ~dfFy sfvami '[ vRmf ;AqEyaE[

Ekada civ p>Aj pv<Rx
maba ekaAd naQmf mRviy
Eka[adfD virali mAl uAb epRmaEq.


pt uAr

kam `tftirmaki = m[fmt pa]maki. ;Aqwrfkqf vazf naqf eka(]f)D Epaki = ;Aqwrfkqf tgfkqf vazf naAqkf eka]fD Epayf. `zkiy = `zK vayfnt. kaT ~dfFy = katilf ~Dki[fb. k[ = k[tft. ;R KAz =  ;r]fD KAzkqf vAryiLmf OFcf ec[fB. 


karf Epalf tvzf = Emkmf Epalf tvzfnfT viqgfKmf. Oti = Pnftli[f. nizlf t[ilf = nizlilf. ~rf = niAbnfT ni[fB. vaqf kAd :D = vaqf MA[ Epa[fB. k[(mf) ekaD = vliAm epRAm eka]fdtayf.
kalf "bfB = ekaDgf kabfbi[f t[fAm eka]fD. Av = Priy. Evli[f MA[ kAd = Evli[f MA[ N[i Epa[fb. ym T\trf "mapfp< `b = (;kfk]fkqi[f ekaDAm M[f namf 'mfmdfD '{mfpF) ym T\Tvrfkqf ;BmapfAp ;zkfk.

Emak ;ylf ecyfT = Emaktf t[fAmAy UdfF. nIElabfpl ~C ;lf mlRdE[ = nIElabfptfti[f Kbfbmilflat mlRkfK. Enrf ~dfdmf viEnatmiDmf = opfpa[ PtfT viEnattfAtkf kadfDmf. vizi = k]fkAq uAdy. mdvarf palf = Evciyrfkqf mIT. 

"ka = nIgfkat. pzi p>}mf = ninfAtya[ pzicf ecalfAlkf eka]fFRnft. mRqf `b = mykfkmf ('[fA[) vidfD nIgfk. nI Etabfbi = nI `FEy[f 'tirilf Eta[fbi. M([f)[aqf `FAmAy = M[fp< `FAmyakiy '[fA[. :EdbfBtlalf = kAr "bfbiy kar]tftalf. u[f vliAmAy mbEvE[ = u[f (`Rqf) vliAmAy mbkfk madfEd[f.

cImadfFy<mf ~y tiri p<Ar = epRmadfFyakiy tirip<Ar. kalakfki[i = y<kanft kal enRpfp< Epa[fb. Ekap pyirvi = Ekapmf ekaqfQmf pyirvi. cIl utftmi = nlfelaZkfkmf uqfq utftmi. nIli = nIl nibmf uAdyvqf. Cr = vi]f (Mtliy). tiri p<v[ :Ac = YMv<lkgfkQkfKmf :Cvri.

cI karftftiAk ~y = ! karftftiAkyay. `BvAk matrfkqf KmarE[ = `BvAk matrfkQkfKmf KmarE[. '[ evK = '[fB mikfk. cIradfedaD = eclflpf paradfDkQd[f. Ep] = (u[fA[pf) Epabfb. vd tiAc kyilac = vd tiAcyilf uqfq kyilaytftilf vIbfbiRkfKmf. 

EkamabfK = tAlvarakiy civ epRma{kfK. upEtc = upEtcmak. upnid Evt = upnidtmf, Evtmf ;AvkQkfK. `rftft = epaRqa[. emyfwfwa[ enbi = emyfwfwa[ marfkfktfAt. `Rqf = `Rqf ecyfT. EkaT ~dfFy sfvami '[ vRmf = (`biyaAm '[f{mf) KbfbtfAt nIkfkiy KR YMrftfti '[f{mf epyrf viqgfk Avtft. ;AqEyaE[ = ;AqyvE[.

Ekadacf civ p>Aj = enbi tvbat MAbyilf civ p>Ajy<mf. pvRx = ~]fAmy<mf. mabakf ekaAd = ;lfAl '[f[at ekaAdy<mf. naQmf mRviy = naQmf epaRnftiy<qfq. Eka[adfD = Eka[adfAdcf Ecrfnft. virali mAl uAb epRmaEq = virali mAlyilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq.

CRkfk uAr

m[fmt pa]maki ;Aqwrfkqf tgfkqf vazf nadfkAqkf eka]fD Epayf, nB m]mf eka]fd PnftLmf, Evli[f N[i Epa[fb PrfAmy<mf, ym T\TvrfkQmf evdfKmf pFya[ ekaDAmy<mf vayfnft k]fkQmf uAdy viAl matrfkqi[f mIT na[f eka]fd mykfkmf '[fA[ vidfD nIgfk, '[f M[f Eta[fbi '[fA[ ~dfeka]fd kRA]Ay na[f mbEv[f.

tirip<r Cnftriy<mf, YM[fb ulkgfkQkfKmf :Cvriy<ma[ uma Etvy<mf, karftftiAkpf ep]fkQmf, cIradfF u[fA[pf Epabfb, kyilaytfti[f tAlv[a[ civ epRma{kfK Evt upnidtgfkAqpf piAzyi[fbi upEtcitft ;AqyvE[. enbi tvbat civ p>Acy<mf, ;lfAl '[f[at ekaAdy<mf naQmf epaRnftiy<qfq virali mAlyilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq. u[f `RAq na[f mbkfk madfEd[f.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. cI karftftiAk yay `BvAk..
(uvAkeyaD kirftftiAkyrf `BvRmf 'Dkfk`vrf
oRveraR vrfkfkve]arf Orf p<tfr[f ~[v{mf...) ---- EvFcfci kavl[f vKpfp< 3.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. 13 `Xrgfkqf + etagfklf. (3 tisfrmf, 1 cTsfrmf). ly `Ampfp< = 6-3-4. 


tAlpfp<cf ecabfkqf (466)


viAl matrf (mylf, `gfkmf) ym[f `Rqf kadfci ta[mf civp>Ac n[fbi m[fmt[f viralimAl


 

467.
                          tiREvrkmf

       
                       ta[ ttft tnft      t[ta[


        kami ytft Znfti                yiAqyaEt
            kalrf Akpfp FnfT           mFyaEt
        Oem Ztfti l[fp<                   mikv>bi
             Ovi ytfti lnft            mRqfvaEy
        T\m emyfkf k]inft                CklIla
            Vr A[kfk Fnft             ktirfEvla
        "m evbfp< yrfnft                 myilfvIra
             "r ktft mrfnft               epRmaEq.


ptmf piritftlf

kamiytfT `Znfti ;AqyaEt
kalrf Ak pFnfT mFyaEt

Omf 'Ztftilf `[fp< mik Ubi
Oviytftilf `nftmf `RqfvaEy

T\mmf emyfkfK `]inft Ck lIla
VrA[ kFnft ktirf Evla

"m evbfp< uyrfnft myilf vIra
"rktfT `mrfnft epRmaEq.


pt uAr

kamiytfT = ~Acpf pDmf epaRqfkqilf. `Znfti = :DpdfD. ;AqyaEt = emlinfT Epakamlf. kalrf = ym T\trfkqi[f. AkpfpFnfT = Akyilf cikffki. mFyaEt = ;bnfT Epakamlf. 

Omf 'Ztftilf = Omf '[f{mf pir]vpf epaRqilf. `[fp< mik Ubi = `[fp< mikv<mf AvtfT. Oviytftilf = citftirmf Epa[fb (Ema[ niAl). `nftmf = MFAv. `RqfvaEy = `Rqfvayak.

T\mmf = nBmfp<Ak. emyfkfK `]inft = udlilf `]infTqfq. Ck lIla = Ck lIAlpf epRmaE[. VrA[kf kFnft = VrA[ `zitft. ktirf Evla = oqi vICmf EvlE[. 

"m evbfp< = epa[f mAl Epal. uyrfnft = cibnfEtagfKmf. myilf vIra = myililf "Bmf vIrE[. "rktfT = tiREvrkmf '[pfpDmf Cvami mAlyilf. `mrfnft epRmaEq = vIbfbiRkfKmf epRmaEq.

CRkfk uAr

~Ackqilf `Znfti ;AqyamLmf, ym T\trfkqidmf cikfkamLmf, Omf '[f{mf pir]v mnftirtftilf `[fp< eka]fD, Ema[ niAlya[ wa[ u]rfAv na[f `Ady `Rqf p<rivayak.

nB m]pf p<AkAy `]inft Ck lIlE[. VrA[ `zitft EvlE[. epa[f myilf mIT "Bmf vIrE[. Cvami mAlyilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq. Oviytftilf `nftmf `RqfvaEy.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. kamitftZnfti yiAqyaEt...
(kamiymf ecyfT kalmf kziyaEt
Omiymf ecyfT `gfK uqfqtfT u]rfmiE[a..) --- tiRnav<kfkrcrf Etvartf tiRMAb 5-22-8.
(olfAl ~bi uqfqmf o[fbi kqfqmf ozinfT evyfy
ecalfAl ~bi T\yfAm ecyfT kamviA[ `kbfbi...) --- cmfpnftrf Etvartf tiRMAb 1-50-1.
~.
Omf 'Ztftilf `[fp< mik Ubi....
(Oem{mf Ogfkartf TqfEq eyaRemazi
Oem{mf Ogfkartf TqfEq y<RvR
Oem{mf Ogfkartf TqfEq plEptmf
Oem{mf Ogfkarmf o]fMtfti citftiEy)--- tiRmnftirmf 2627.
;.
Oviytftilf `nftmf `RqfvaEy...
(Oviyma[ u]rfAv `bimi[fkqf
pavik qitfti[f py[bi varilfAl
tIviA[ yaMd[f yaMd[f m]fdl YM[fBkfKmf
p>vilf ;RnftiDmf p<]f]iytf t]fEd) --- tiRmnftirmf 731.
(p>vi[ibf knftmf epaRnftgiy vaBEpabf
cIv{kf KqfEq civm]mf p>tftT
Oviymf Epal u]rfnftbi vaqrfkfK
navi yA]nft nDtbi yaEm) --- tiRmnftirmf 1432.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. etagfkLkfK Mnftiy pakmf mdfDmf 'DtfTkf eka]fdalf ;T cgfkIrf] pitftar vAk '[kf Pblamf. ly `Ampfp< = 3-3-3. taqmf = tisfrmf pirta[mak uqfqtalf ;tA[tf tisfr nAd k]fd "ktaqmakEva, YRpk taqmakEva `Amkfklamf. ;pfpadlf citfT\rf cipfrm]iypf piqfAq sfvrtaq `Ampfpilf k]fdtfrip<d '[fBmf, F.". cmfpnft YMrftftiyi[f sfvr taq `Ampfpilf cgfkIrf] tfrip<d '[fBmf uqfqT (`gfkybfk]f]i pkf. 167).

tAlpfp<cf ecabfkqf (467)


kammf ym[f Omf ttfTvmf emyfwfwa[mf mv<[mf Vr[f Evlf cnftmf cibiy padlf  "rkmf


 
468.
                                citmfprmf


                  ta[ ta[ ta[ ta[[ ta[ tnft
                  ttft tnft ttft tnft                 tnftta[
 
        kay may vID mIbiy PD nnfT
            p<bfp< tnft [ibfK rmfAp                 eka]fDnaQgf
        kaci laAc EtF vazfviA[ naF yinftfri
            ypfr mnft Ftft AlnfT                    cinfAtEvbayf
        Evyi lay Etaq mamd varfkqf pgfk
            ytfT ekagfAk y<bfbi ]gfki              enanftidaEt
        Evt kIt Epat Ema[ emyfwa[ nnft
             Mbfbi F[fp Mtfti eya[fB              tnftidaEya
        may vIr tIr Vrrfkqf par ni[fb
            vikfr mgfekaqf evbfpi dnft            ecgfAkEvla
        vaAk Evdrf EpAt katl Evz mgfAk
             Aypfp< ]rfnft evbfp knft          ecnftilfEvEq
        ~y<mf Evt kIt EmziAc pad vwfec
            Ztft zgfk Mdfd ni[fB                  T[fBEcatI
        ~ti nat raD nadk caAl ymfp
            lcfci tmfp rtft mrfnft                      tmfpiraE[.


ptmf piritftlf

kaymf may vID mIbiy PD nnfT
p<bfp<tmf t[ilf KrmfAp eka]fD naQmf

kacilf ~Ac EtF vazfviA[ naF ;nftfriy
pfrmmf tFtfT `AlnfT cinfAt Evbayf

Evyilf ~y Etaq ma mdvarfkqf pgfkytfT
ekagfAk ubfB ;]gfki enanftidaEt

Evt kIt Epat Ema[ wa[ nnft
MbfbiD ;[fp Mtfti o[fB tnftidaEya

may vIr tIr Vrrfkqf pab ni[fb
vikfrmmf ekaqf evbfp< ;dnft ecmf Ak Evla

vaAk Evdrf EpAt katl Evz mgfAkAy
p<]rfnft evbfp knft ecnftilf EvEq

~y<mf Evt kItmf "ziAc pad `wfC
'ZtfT tzgfk Mdfd ni[fB T[fB EcatI

~ti natrf ~D nadk caAl `mfpl
citmfprtfT `mrfnft tmfpiraE[.


pt uAr

kaymf may vID = udlf '[fpT oR may vID. mIbiy PD = (`T) mikfekZnftetaR PD Epa[fbT. nnfT(mf) = `zinfT mAby<mf. p<bfp<tmf t[ilf = nIrfkfKmiziyilf. KrmfAp eka]fD = ciB KFAlkf eka]fD. naQmf = naqf EtaBmf. 

kacilf ~Ac = epaRqf mIT ~Ac eka]fD. EtF = (`tbfkakpf pl ;dtfTmf) EtF. vazfviA[ naF = (Ck) vazfkfAkAy viRmfpi. ;nftfriy pfrmmf = _mfepabikqalf ~kiy Emak mykfkmf. tFtfT = vLvAdnfT. `AlnfT = `Alcfclf ubfB. cinfAt Evbayf = m[mf EvBpdfDkf klgfki.

Evyilf ~y = YMgfkilf Epa[fb. Etaqf = EtaqfkAq uAdy. ma = `zkiy. mdvarfkqf = ep]fkqi[f. pgfkytfT = tamAr emadfAd otft. ekagfAk ubfB = t[gfkAq viRmfpi. ;]gfki = `Av vcpfpdfD. enanftidaEt = m[mf Enakamlf. 

Evt kItmf Epatmf = Evtmf, ;Ac, `biv<. Ema[mf = emq[mf. wa[mf = emyfwfwa[mf. nnft = tAztfT vqrfcfci ubv<mf. MbfbiD ;[fp Mtfti = epRkipf p>r]ma[ ;[fp Mtfti '[f{mf. o[fB = opfpbfb o[fAb. tnftidaEya = tnftRq madfdaEya?


may = maytftilf vlfl. vIr = vIr. tIr Vrrfkqf = tIrma[ Vrrfkqa[ ( Vr[f, cigfkMk[f, tark[f) '[fEparf. pab = citbi `ziy. ni[fb = evbfbi eka]fD ni[fb. ecgfAk EvlE[ = ecgfAk EvlE[. vikfrmmf ekaqf = vliAm eka]fd. evbfp< = kierqwfc mAlAy. ;dnft = piqv< ecyft. ecmf Ak Evla = ecgfAk EvlE[.

vaAk Evdrf = evfbiyaqrakiy Evdrfkqi[f. EpAt = mkqakiy (vqfqiyi[f). katl = katlE[. Evz mgfAkAy = _ravtmf '[fb yaA[ vqrftft mgfAkya[ EtvEcA[Ay. p<]rfnft = klnft. evbfp = mAlkf kizEvaE[. knft = knftE[. ecnftilf EvEq = tiRcfecnfT\rilf vaZmf EvEq.

~y<mf = ~yfnfT. Evt kItmf = Evt kItgfkAqy<mf. "ziAc pad = "Z ;AckAqy<mf pad. `wfC 'ZtfT = (civay nm '[fb) _nfetZtfAt Oti. tzgfk = Mzgfk. Mdfd ni[fB = `vfevali MZAmy<mf ni[fB. T[fB = enRgfki viqgfKmf. EcatI = EcatiEy. 

~ti natrf = ~tinatrakiy civepRma[f. ~D = ~Dki[fb. nadk caAl = nadk caAlyakiy. `mfpl = epa[f[mfpltfAtkf eka]fd. citmfprtfT `mrfnft = citmfprtftilf vIbfbiRkfKmf. tmfpiraE[ = tmfpiraE[.

CRkfk uAr

may vIdakiy ;nft udlf niAlyilflat PD Epa[fbT. nIrffkfKmizi Epa[fb ;nft ciB KFAlkf eka]fD naqf EtaBmf _mfepabikqalakiy Emak vazfkfAkAy viRmfpi, `Alcfclf ubfB, m[mf klgfki, matrf ekagfAkAy viRmfpi, m[mf enanfT Epakamlf, p>r]ma[ ;[fp Mtfti '[fb opfpbfb o[fAbtf tnfT `RQk.

vIr tIr VrrfkAq citbi `zitft ecgfAk EvlE[. kierqwfc mAlAypf piqv< ecyft EvlE[. vqfqiyi[f katlE[. etyfv yaA[Aykf klnft mAlkf kizvE[. Evt kItgfkAqy<mf. "ziAckAqy<<mf padv<mf, _nfetZtfAt Oti Mzgfkv<mf Ecati mymak ;RpfpvE[. civepRma[f ndmiDmf tilfAlyilf `mrfnft epRmaEq. '[kfK Mtfti o[fB tnftidaEya?


viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. may vIr tIr Vrrfkqf......
(...maycf Vrf `[fB `Btft Amnft[f taAt t[f
mIycfVArtf etaZT viA[Ay vIdfDEm) ---- cmfpnftrf Etvrtf tiRMAb 2-62-1.
~.
vwfec Ztft zgfk Mdfd...
`wfecZtfT tzgfk '[fpT `wfecZtf tzgfk '[ vnftT. tzgfk = Mzgfk.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf. (8 tisfrmf, 1 misfrmf) 31 `Xrgfkqf + etagfklf. ly `Ampfp< = 6-7-6-6-6. (EmLmf ~rayfcfcikfK uriyT).


tAlpfp<cf ecabfkqf (468)


niAlyaAm _mfepabikqf viAl matrf (`gfkmf, mylf) ttfTvmf Evtmf emq[mf emyfwfwa[mf Mtfti Vrrf Evlf vqfqi EtvEcA[ ;Ac civepRma[f tilfAl

469.                             pzMtirfEcaAl 

                   ta[t[ ta[tnft        t[ta[a


        kar]m takvnfT                  p<vimIEt
           kal[} katiAcnfT          ktika]
        nar]{mf Evt[fM[fp<          etriyat
           wa[nd Emp<rinfT               vRvaEy
        ~rMt ma[tnfti                   m]vaqa
             ~BMk mabir]fD            viziEyaE[
        VrrfkiAq maqev[fb            ktirfEvla
            EcaAlmAl Emvini[fb      epRmaEq.


ptmf piritftlf

kar]mf `tak vnfT p<vimIEt
kal[f `}kaT ;AcnfT kti ka]

nar]{mf Evt[f M[fp< etriyat
wa[ ndEm p<rinfT vRvaEy

~r `Mtma[ tnfti m]vaqa
~B Mkmf ~B ;r]fD viziEyaE[

Vrrf kiAq maq ev[fb ktirf Evla
EcaAl mAl Emvi ni[fb epRmaEq.


pt uAr

kar]mf `Tvak vnfT = Uzf viA[yi[f kar]mak vnfT. p<vi mIEt = ;nft p>miyilf pibnfT. kal[f `}kaT = ym[f ('[fA[) enRgfkatpF. ;AcnfT = nI m[mf epaRnfti. kti ka] = na[f nbf ktiAy `Ady. 

nar]{mf = tiRmaLmf. Evt[f = pirm{mf. M[fp< etriyat = M[fp< k]fdbiyat. wa[ ndEm p<rinfT = wa[ nd[tfAt ~F. vRvaEy = vnfT `Rqfk.

~r = niAbnft. `Mtma[ = `Mtmf Epalf ;[iy. tnfti = yaA[yalf vqrfkfkpfpdfd (EtvEcA[yi[f). m]vaqa = k]vE[. ~B Mkmf ~bir]fD viziEyaE[ = ~B tiR MkgfkQmf p[f[ir]fD k]fkAqy<mf uAdyvE[.

Vrrf kiAq = Vrrf PdfdgfkAq. maq ev[fb = ;bkfKmfpF ev[fb. ktirf Evla = oqi vICmf EvlE[. EcaAl mAl Emvi ni[fb epRmaEq = pz Mtirf EcaAlyilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq.

CRkfk uAr

Uzf viA[yi[f kar]mak ;pf p>miyilf pibnfT, ym[f '[fA[ `}kat v]f]mf nI m[mf ;AcnfT na[f nbf kti `Ady, tiRmaLmf, pirm{mf k]fdbiyat, wa[ nd[mf ecyfT vrEv]fDmf. 

`Mtmf Epa[fb EtvEcA[kfKkf k]vE[. ~B MkgfkQmf, p[f[ir]fD k]fkQmf uAdyvE[. Vrrf Pdfdmf ;bkfKmf pF EvAl f'yftivE[. EcaAl mAlyilf uAby<mf epRmaEq. wa[ nd[mf p<rinfT vrEv]fDmf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. ~r `Mtma[ tnft.....
tiRmali[f p<tlfvikqa[ `Mtvlfli, Cnftrvlfli '[fpvrfkqf MRkEvAq m]kfk viRmfpi[rf. MRk[f `vrfkqf M[f Eta[fbi `Mtvlfli ;nftir[f mkqakv<mf, Cnftrvlfli Evdrf KltfTpf ep]f]akv<mf vnft pi[f `vrfkAq m]nftarf. `Mtvlfliyakiy EtvEcA[ yaA[yalf vqrfkfkpfpdfdvqf ~tlalf ~r `Mtma[ tnfti '[fbarf.

;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = klpfp<. ly `Ampfp< = 5-6. taqmf = ;pfpadlf F.". cmfpnft YMrftftiyi[f ptipfpilf misfrjati `d taqtftilf uqfqT (`gfkybfk]f]i).

tAlpfp<cf ecabfkqf (469)


viA[ pibvi ym[f tiRmalf pirm[f wa[mf EtvEcA[  Vr[f Evlf Tti pzMtirfEcaAl cibiy padlf

470.                         tiRvavi[[fKF


                  ta[[nf t[[tf ta[[nf t[[tf
                  ta[[nf t[[tf                   t[ta[

        kar]inf tvArpf pardrfnf TviA[kf
           katlfenwf cyrtf                  tDmabikf
        ka[rmf p<tirtf EtalfvZmf p<Bepayfkf
            kayema[f BepaBtf            tFEy{mf
        tari]gf KKzbf Pr]inf tvizicf
            capema[f BNtbf              ekaFyarftmf
        taqfp]inf tvrfepabf EbaqfviRmf pimiktf
            tazfvAdnf TAlytf         tKEmata[ff
        Vr[gf kmfviztf Etvrfni[f Betaztf
            EtayMwf Cvbpf             epaRmfEvla
        T\yfAmeka]f dKbtf EtaAkni[f bp<[cf
            VzfepRgf kiriyibf             biriEvaE[
        ~r][f kRdkf Ekt[[f etaZMbf
             balM]f dvRkf               KriEyaE[
        ~Aly<mf pz[cf EcaAly<mf p<AdCbf
             bavi[[f KFyibf               epRmaEq.


ptmf piritftlf

karf `]inft vAr parf `drfnfT viA[
katlf enwfC `yr tDmabi

kalf nrmfp< utir Etalf vZmfp< uB epayf
kaymf o[fB epaBtfT `FEy{mf

tarf ;]gfK Kzlf Prf `]inft vizi
capmf o[fB Ntlf ekaFyarf tmf

taqf p]infT `vrf epa[f Etaqf viRmfpi mik
tazfv< `AdnfT uAly tKEma ta[f

Vr[f `gfkmf viz Etvrf ni[fB etaz
EtayMmf Cvb epaRmf Evla

T\yfAm eka]fd Kb EtaAk ni[fb p<[mf
Vzf epRmf kiriyilf tiriEvaE[

~r][f kRd Ekt[[f etaz
MbfB ~lmf u]fdvRkfK uriEyaE[

~Aly<mf pz[ EcaAly<mf p<Ad CbfB
~vi[[fKF epRmaEq.


pt uAr

karf `]inft = EmkgfkAq `]inft. vAr parf `drfnfT = mAlkQd[f PFy ;pfp><miyilf pibnfT. viA[kf katlf enwfC `yr = viA[kAqpf epRkfKmf katli[alf uqfqmf EcarfnfT. tDmabi = tDmabfbmf eka]fD.

kalf nrmfp< utirf Etalf = vay<, nrmfp<, ;rtftmf, Etalf. vZpfp< = ekaZpfp< (;AvkEqaD PFy). epayf = epayfya[. kaymf = udlf. o[fB epaBtfT = o[fbiA[cf CmnfT. `FEy{mf = `FEy[akiy na[f.

tarf ;]gfK = maAl Ecrfnft. Kzlf = PnftAly<mf. Prf `]inft vizi = PrfAmya[ k]fkAqy<mf. capmf o[fB Ntlf = vilfLkfK opfpa[ enbfbiAyy<mf uAdy. ekaFyarf tmf = ekaF Epa[fb mkqiRAdy.

taqf p]infT = patgfkAq v]gfki. `vrf epa[f Etaqf = `vrfkQAdy `zkiy EtaqfkAq. viRmfpi = ~Acpf pdfD. tazfv< `AdnfT = mikv<mf kIza[ niAlAy `AdnfT. uAly = `zinfT Epak. tKEma ta[f = tkfktaEma ? (;lfAl '[fbpF).

Vr[f `gfkmf viz = Vr{Ady udlf `zinfT Epakv<mf. Etvrf ni[fB etaz = Etvrfkqf ni[fB Epabfbv<mf. EtayMmf = kdLmf. Cvb = vbfbipf Epak. epaRmf Evla = c]fAd ecyfy<mf EvlE[.

T\yfAm eka]fd Kbtf EtaAk = priCtftmf eka]fd myilf Epa[fb vqfqi. ni[fb = ni[fb. p<[mf Vzf = tiA[pf p<[gfkqf Vzfnft. kiriyilf tiriEvaE[ = (vqfqi) mAlyilf tiriki[fbvE[.


~r][f = pirm[f. kRdkf Ekt[[f = kRdkf ekaFAyy<Ady tiRmalf. etaz = etaz. MbfB ~lmf u]fdvrfkfK uriEyaE[ = MZ ~lkal vidtfAt u]fd civepRma{kfK uriyvE[. 

~Aly<mf = (kRmfp<) ~AlkQmf. pz[(mf) = vylfkQmf. EcaAly<mf p<Ad Vzf = EcaAlkQmf pkfkgfkqilf VzfnfTqfq. ~vi[[f KFyilf epRmaEq = tiRvavi[[f KFyilf vIbfbiRkfKmf epRmaEq.

CRkfk uAr

;pfp>miyilf `FkfkF pibnfT viA[Aypf epRkfKmf katlf miKnfT, uqfqmf EcarfnfTtf tDmabi, vay<, ;rtftmf, ekaZpfp< ;AvkEqaD PFy epayfya[ udAlcf CmnfT, `zkiy k]fkAq uAdy matrfkqi[f taqf v]gfki, kIzf niAlAy na[f `AdnfT `zinfT Epatlf tKEma?

Vr{Ady udlf `ziyv<mf, kdlf vbfbv<mf, EvAlcf ecLtftiyvE[. priCtftma[ vqfqi ni[fb tiA[pf p<<[tftilf tiriki[fbvE[. pirm{mf, tiRmaLmf Epabfb, vidtfAt MZTmf u]fd civepRma{kfK uriyvE[. tiRvavi[[fKFyilf uAby<mf epRmaEq. na[f tazfvAdnfT uAlytf tKEma?

viqkfkkf Kbipfp<kqf

pz[ikf K[fbMmf, tiRvavi[[fKFtf tlMmf evvfEvba[Av '[fb EpatiLmf, tiRpfp<kzfpf pakfkqf 'gfK ;ybfbpfpdfdAv '[fpAt `biy MFyat kar]tftalf, ;vfvir]fD tlgfkAqy<mf piritfTkf KbipfpidvilfAl.

 
;Ackf Kbipfp<kqf

cnftmf = cgfkIrf] `qv<. 9 `Xrgfkqf. ly `Ampfp< = 5-4.

tAlpfp<cf ecabfkqf (470)


niAlyaAm ep]f ~Ac Vr[f Evlf vqfqi pirm[f tiRmalf civ[f
pz[i 
 
471.                 tiRtftvtfTAb (lalfKF)


               ta[[ tnft[ ttft ttft[
               ta[[ tnft[ ttft ttft[
               ta[[ tnft[ ttft ttft[      t[ta[

        kar]i y<gfKz AlkfK vitftiD
           Ekak[ kgfekaD emtfet [pfpibrf
           ka]v RnftiM Ftfti dkfkD             virkaEl

        katq v<gfky Alpfp< rdfFm
            [atikqf vwfcmi Ktfti dpfpF
            kaMk r[fp<K vitft AkpfepaR          Qbvakipf
        p>r] Kmfpem [pfp< AdtfetZ
            cItq KgfKm ematft citftir
            p>xit ekagfAkyi LbfB Mtft]i        piAbya[
        EpaRAv eya[fBen kizftfT Rkfkiemyf
           yaAry<mf enwfAcvi Alpfp DtftiD
           p>Avyrf tgfkqfm ykfAk vidfFd         `RqfvaEy
        vIrp< ygfkiri y<kfr vikfrm
             p>tk ]mfpl nirftft midfFd
            EvkM d[fpAb ekadfF dkfkZ             ki[mad
        vIciy pmfpr emapfep [kfkqi
             vIcn dwfecyfvi Adtft [itfTcrf
            Evtp rmfpAr y<dfk qitftid               vRmfvIra
         cIr]i y<nftiAr ttfT Mtfetbi
           kaviri yi[fkAr ematfT emtftiy
           cIrfp<A[ ki[fbti Rtft vtfTAb        vRmfvazfEv
        cIbiey tirftftv rkfk Adkfekd
            Ematiy drfnftRqf pdfc Mbfbiy
           Etvrfkqf twfciAb evdfF vidfdRqf    epRmaEq.


ptmf piritftlf


karf `]iy<mf KzAl KvitftiD
Ekak[mf ekaD emtfet[ pibrf
ka] vRnfti MFtftid kD virkaEl

kaT `qv<mf kyAl p<rdfF
m[  ~tikqf vwfcmf miKtfT ;dpfpF
kaMkrf `[fp< Kvitft AkpfepaRqf ubvaki

p>r] Kmfpmf '[ p<AdtfT 'Z
cItq KgfKmmf otft citftir
p>xit ekagfAkyilf ubfB MtfT `]i piAbya[

EpaRAv o[fB enkitfT uRkfki emyf
yaAry<mf enwfAc viAl pDtftiD
p>Avyrf tgfkqf mykfAk vidfFd `RqfvaEy

vIr p<ymf kiri ukfr vikfrm
p>t k]mf pl nirftftmf ;dfFd
EvkMd[f pAb ekadfFd kZK ;[mf ~d

vIciy pmfprmf opfp< '[ kqi
vIc ndmf ecyf viAd t[i Tcrf
Evt prmfpAr uqf kqitftid vRmf vIra

cIrf `]iy<mf tiAr ttfTmf MtfT 'bi
kaviriyi[f kAr ematfT emtftiy
cIrf p<A[ki[fb tiRtftvtf TAb vRmf vazfEv

cIbi 'tirftft `rkfkAr ekd
Emati `drfnfT `Rqf pdfcmf Mbfbiy
Etvrfkqf tmf ciAb evdfF vidfD `Rqf epRmaEq.


pt uAr

karf `]iy<mf = EmktfAt otft. KzAlkf KvitfT = PnftAl o[fB EcrftfT. ;D = (`tilf) `]iy<mf. Ekak[mf ekaD = ecnftamAr ;tzf eka]fD. emtfet[ = pkfKvmak. pibrf ka] = pibrf ka}mfpFyak. vRnfti MFtftidd = cirmpfpdfD MFtftidfD. kD virkaEl = kFy upaytftalf. 

kaT `qv<mf = kaT vArkfKmf. kyAlpf p<rdfF = kylf mI[f Epa[fb k]fkAqpf p<rdfF. m[ ~tikqf = m[mf, p<tfti, citftmf, `kgfkarmf '[pfpDmf `nftkf kr]gfkqf 'lflamf. vwfcmf miKtfT = vwfcA[ ']f]Em `tikritfT. ;dpfpF = tgfkqidmf vnfT kIzfpfpFy<mf. kaMkrf = kammf eka]fdvrfkqf. `[fp< Kvitft = ~Ac mykfkmf eka]fD vnfT ekadfDki[fb. Akpf epaRqf ubvaki = AkpfepaRqi[alf ubv< "bfpdfD.

p>r] Kmfpmf '[ = p>r] Kdmf Epal. p<AdtfT 'Z = pRtfT 'Zki[fb. cItq = Kqirfnft. KgfKmmf otft = ecwfcanfT otftpfpdfDqfq. citftir = `zkiy. p>xit = `lgfkrikfkpfpdfd, ekagfAkyilf obfB = t[tftilf epaRnft. MtfT `]i piAbya[ = MtfTkfkqalf ~y piAbya[ tAl ~pr]mak.

EpaRAv = tritftiRtftAl. o[fB enkizftfT = o[fAbtf tqrftfti. emyf uRkfki = udAl uRkfki. yaAry<mf enwfAc viAlpfpDtftiD = yarayiRnftaLmf `vRAdy m[Attf tmkfK vibfpA[yaKmfpF (ecyfki[fb). p>Avyrf tgfkqf = epaT mkqirf mITqfq. mykfAk vidfFd `RqfvaEy = kam mykfktfAt vidfDtf etaAlkfKmfpF `Rqf p<rivayak.

vIr p<y kiri = vIrmf vayfnft p<y mAlAy uAdy. vikfrm = vliAm vayfnftvE[. p>t k]mf pl = p>t k]gfkqf pl. nirftftmf ;dfFd = nd[mf ~d. EvkMd[f = EvktfTdE[. pAb ekadfFd = pAb vatftiygfkqf Mzgfk. kZK ;[mf ~d = kZKkf Pdfdgfgqf ~d. 

vIciy pmfprmf opfp< '[ = vIci 'biypfpdfd pmfprmf Epal. kqi vIc = mkizfcfci epagfk. ndmf ecyf = nd[mf ecyfki[fb. viAdtf t[itf Tcrf = ;dpkf ekaFAy uAdy (civepRma{mf). Evt prmfpAr = Evt vzkfkilf Mtla[ parfvti. uqf kqitftid = uqfqmf mkiz. vRmf vIrE[ = vRki[fb vIrE[.


cIrf `]iy<mf = oZgfK epaRnftiy. tiAr = `Alkqf. ttfT = p<r]fD. MtfT 'bi = MtfTkfkAq vICvTma[. kaviriyi[f kAr = kaviriyi[f kAr Emlf. ematfT = Emati. emtftiy = nirpfp<ki[fb. cIrf p<A[ = `zAkkf eka]fDqfq. tiRtftvtfTAb vRmf vazfEv = tiRtftvtfTAbyilf 'ZnftRqiy eclfvEm.

cIbi = EkapitfT. 'tirftft = 'tirftfT vnft. `rkfkAr = `CrrfkAq. ekd Emati = ekdfD `ziy<mfpF Emati. `drfnfT = enRkfki. `Rqf = `Rqff palitft epRmaEq. pdfcmf Mbfbiy = `[fp< niAbnft. Etvrffkqf tmf = EtvrfkQAAdy. ciAb evdfF vidfD `Rqf epRmaEq = ciAbAy evdfF nIkfki `Rqiy epRmaEq.

CRkfk uAr

EmktfAt otft PnftAl `zkak MFnfT, kFy upaytftalf ~dvAr mykfki, `vrfkAtf tmf vcpf pDtftikf Akpf epaRqalf ubv< "bfpDtftikf eka]fD, yarayiRnftaLmf, `vrfkAqkf kam vcpfpDtfTmf Evciyrfkqi[f mITqfq kam mykfkmf '[fA[vidfD oziy<mfpF `Rqf p<rivayak.

vIrmf vayfnft p<y mAlAy uAdyvEr. p>t k]gfkqf ndmf ;dv<mf, pAb vatftiygfkqf Mzgfkv<mf, pmfprmf Epalf mkizfcfci epagfk nd[mf ecyft ;dpkf ekaFAy uAdy civepRma{mf, Evt Mtlfviya[ parfvtiy<mf m[mf kqikfk vRmf vIrE[. MtfTkfkAq vICmf kaviriyi[f kAr mIT `zK epaRnft tiRtftvtfTAbyilf 'ZnftRqiy<qfq eclfvEm. `Crrfkqf ekdfD `ziy<mfpF `vrfkAq Ematipf pi[f `Rqf palitftvE[. Etvrfkqf ciAbAy mIdfdvE[. kam mykfkmf '[fA[ vidfD nIgfk `Rqf p<rivayak.

viqkfkkf Kbipfp<kqf

`. vIciy pmfprmf opfep[.....
(pmfpr EmEpal ~Fy
cgfkri Evtaq nayki
pgfky cIpat N\p<ri krVli) --- tiRpfp<kzf (ekamfpA[yarfkaT)

;Ackf Kbpfp<kqf

cnftmf = klpfp< cnftmf (3 cTsfrmf, 1 tisfrmf). 15 `Xrgfkqf. ly `Ampfp< = 4-4-3-4. 


tAlpfp<cf ecabfkqf (471)

viAlmatrf (`gfkmf, ecylf, mylf) civ[f parfvti `Crrf Etvrf lalfKF

 

                                pakmf 14

                                pakmf 16

                                tiRpfp<kzf