Make your own free website on Tripod.com
knftrf `{p>ti (pakmf -1~)

10.
karfma miAcka l[fvribf klptf
Etrfma miAcvnf ettirpf pDvayf
tarfmarf pvla ritla ri'{wf
Vrfma mFytf etaDEv lvE[

ptmf piritftlf
karf ma miAc kal[f vri[f klptf
Etrfma miAc vnfT 'tirpf pDvayf
tarf marfp vlari tlari '{mf
Vrf ma mFy etaD EvlvE[

ptmf PdfDtlf ----tarf marfp. vlari....EvlvE[. karfma miAc....'tirpfpDvayf.

pt uAr
tarf marfp = kdmfp<, evdfci, ~kiy maAlkAq `]inft marfpE[. vlari = vlaCr{kfKpf pAkv[f (;nftir[f). tlari (tlmf + `ri) = (;nftir{Ady) tlmakiy epa[f{lKkfKpf pAkv[f). '{mf = '[fbiRnft. Vrf ma = Vr[akiy ma mrmf. mFy = `ziy<mfpF. etaD = ecLtfti[. EvlvE[ = Evlay<tkf kdv<Eq. karf ma miAc = kriy 'RAm Emlf. kal[f vri[f = ym[f '[fA[pf piFkfk vnftalf. klptf Etrf mamiAc vnfT = EtaAkpf priyakiy myilf vak[tfti[f mIT vnfT. 'tirpf pDvayf. = '[f 'tiEr tric[mf tnftRqfvayf.

CRkfk uAr
evdfci maAl `]inft marfpE[. vlaCr{kfKpf pAkv[a[ ;nftirA[Ady epa[f{lKkfKpf pAk '[fbiRnft mamr vFv[akiy VrA[ EvAl vidfD `zitft EvlE[. 'm[f '[fA[pf piFkfk vRmf EpaT myilf mIT vnfT tric[mf tnftRqfk.

viqkfkkf Kbipfp<kqf
`. vlari tlari '{mf........
vlari (vl[f + `ri)= vl[f '[f{mf `Cr{kfKpf pAkv[f(;nftir[f). tlari (tlmf + `ri)= epa[f{lKkfKpf pAkv[f.

~. kal[f vri[f....
PbfBv[f vRmfEpaT t[fA[ ~dfekaqfQmaB pl ;dgfkqilf `R]kiriyarf Ev]fDkibarf.
(.......pkdT MTki[ilf ymraj[f
`wfcEv vRmf `vtr mtielaR
twfcmakiy vzivzi yRqfepBmf
`[fpi[aL[ tFp<kzf `FAmey[f 'tiErnI
`]fd EkaqAk evFpd ;Fpd
']fF caMk mdmd ndmiDmf
`nftEmakr myi[ilf ;yLd[f vrEv}m)f---- tiRpfp<kzf ( pwfcpatk).
(PbfBv[f pactfti[alf piFkfKmfepaZT vnftwfc el[fpayf) ---knftrf `lgfkarmf 50.

;. VrfmamFytf etaD.... mamr vFvak vnft VrA[kf knft[f t[f Evlay<ttftalf piqnftarf '[fpAt `Fyibfk]fd knft p<ra]cf ecyfy<qf viqkfKmf.
(vidmfpiftf tml[f ecgfk]f evgfk[lf uBtftipfpa]i
;dmfpiFtf tidfdtIyilf EtayftfTM[f ;ybfbi y[f[
udmfpiFtf etyfvmf ;vfva BRekZ eclvi[f "ki
mdmfpiFtf tidfd evwfVrf maMtlf tFnft t[fEb-)-- knftp<ra]mf.


11.
Pka '['[f kiAqP F`zpf
Epaka vAkemyfpf epaRqfEp ciyva
naka clEv lvna Lkvitf
tiyaka CrEla kcika m]iEy

ptmf piritftlf
Pka '[ '[f kiAq PF `z
Epaka vAk emyfpf epaRqf Epciyva
nak `cl Evlv naL kvitf
tiyaka CrElak cika m]iEy

ptmf PdfDtlff----nakacl.....cikam]iEy. Pka '[......Epciyva.

pt uAr
nakacl = pamfp< kiri '[pfpDmf tiRcf ecgfEkadE[. Evlv = EvlE[. naL kvi tiyaka = ~C, mTrmf, citftirmf, vitftarmf '[f{mf nabfkvikAqpf paDmf tibtfAt u[T `FyarfkQkfK `qikfKmf epRmaEq. CrElakmf = EtvElaktfT. cikam]iEy = ciEra rtfti[Em. P ka = P ka '[fB PcfclidfD. '[f kiAq = '[T Cbfbtftarf. PF `z = o[fB PF `z. EpakavAk= na[f ;bnfT Epakat v]f]mf. emyfpf epaRqf = u]fAm wa[pf epaRAq. Epciyva = nI '[kfK upEtcitft `bfp<tmf ta[f '[fE[.

CRkfk uAr br> tiRcfecgfEkadfD Evbf kdv<Eq. na[fK vitma[ kvi paDmf tib[fkAq `FyarfkfKkf ekaDpfpvE[. ubvi[rf PF `z na[f ;bkfkamlf u]fAm emyfpf epaRAq '[kfK upEtcitft `bfp<tmf ta[f '[fE[. u[f kRA]Ay 'vfvaB viypfEp[f.

viqkfkkf Kbipfp<kqf
`. Pka '[ '[fkiAq....
(ubvi[fMAb ktbiyz UraR maAcyb
pAbtimiAl Mzvi[iAc yakac mITMb
ulkiLq plrrici vayfmItiAlecariy< mnftbaqilf)----tiRpfp<kzf (ubvi[fMAb).
(k]gfeka]fD Cbfbtftarf klfel[f blbpf pi]gfeka]fD kadfDyfpfparf). --- nalFyarf 25.

~. emyfpfepaRqf Epciyva...
(`vEm pibnft'A[ ;bvamlf `[fprfp<Kmf
`Mtalymfptvi `RqfEvaE[)---tiRpfp<kzf (civwa[)

;. naL kvi tiyakCr........
t[fA[tf etaZmf `[fprfkQkfK na[fK vAkya[ kvikAqpf paDmf tibA[ MRk[f vzgfkiDvarf.
1. ~C kvi = mbfebaRvrf ekaDtft epaRAq AvtfT `Dtft epaZtilf paDmf kviAt.
2. mTr kvi - EkdfEparf m[tilf `Mtmf Epalf ;[iAm pypfppf paDmf kvi. (epaRdf eclfvMmf, ecabfCAvy<mf miKnfT, etaAd, vikbfpmf ecbiy, uRvkmf Mtliy `]ikEqaD padpfpDvT.
3. citftir kvi - citftirtftilf `AmtftbfK "bfppf paDmf ;Abkf kviAt. `R]kiri natrf `Rqiy tiR 'Zkf PbfbiRkfAk ;tbfK oR 'DtfTkf kadfdaKmf.
4. vitftar kvi - virivakpf paDmf pirpnftmf, Mmfm]ikf EkaAv, kli ev]fpa, mdL\rftlf Mtliy[ ;vbfBqf `dgfKmf.

:. nakacl Evlv...
pamfp< vFvtftilf `Amnft tiRcfEcgfEkadfAdkf KbikfKmf.
(ekagfki[f p<ck Ekatftiri pgfkgf kAqy<
ekagfki[f KvAq p<kfkib kiriEca])---- tiRpfp<kzf (epagfKkfekaFy). ;nfttf tiRpfp<kzilf pl tlgfkqi[f epyrfkqf KbipfpidpfpdfFRkfki[fb[.


12.
ecmfma[f mkAqtf tiRDmf tiRd[f
epmfma[f MRk[f pibva[f ;bva[f
Cmfma ;Recalf lb'[f bLEm
`mfma epaRqfo[f Bmf`binf tilE[

ptmf piritftlf
ecmfma[f mkAqtf tiRDmf tiRd[f
epmfma[f MRk[f pibva[f ;bva[f
Cmfma ;R ecalf `b '[fbLEm
`mfma epaRqf o[Bmf `binftilE[.

ptmf PdfDtlf ------ecmfma[f mkAqtf tiRDmf.....`binftilE[.

pt uAr
ecmfma[f = ecvfviy ;lkfKmiyamf ma[f :[fb. mkAq = vqfqiAy. tiRDmf tiRd[f ....... epmfma[f MRk[f = epRma[akiy MRk[f. pibva[f, ;bva[f = `v{kfKpf pibpfp< , ;bpfp< ;lfAl. Cmfma ;R ecalf`b = (`tftAky epRma[f) emq[ niAlyilf ;Rpfpayak. '[fbLEm = '[fB '[kfK upEtcitft udE[. `mfma = '[f[ ~cfciriymf. epaRqf o[fBmf `binftilE[ = ulk vixygfkqf o[fBmf na[f u]r vilfAl.

CRkfk uAr
ecvfviy ;lkfKmiyakiy ma[f :[fb mkqa[ vqfqiAytf tiRFy MRk{kfKpf pibpfp<mf ;bpfp<mf ;lfAl. `tftAkyv[f emq[ niAlyilf ;R '[fB upEtcitftv<d[f ulkpf epaRqf o[fAby<mf `FEy[f u]rfnfEt[ilfAl.

viqkfkkf Kbipfp<kqf
`. Cmfma ;R......
MRk[f `R]kiri natRkfKkf KRvakitf Eta[fbi upEtcitft `Rqf vakfK. m[mf, emazi, emyf ~kiyAv `dgfkiy niAlAykf KbikfKmf.
(Cmfma ;RpfpTEv Cdfdbfb p>r]mf '[f
ebmfma lbitbf ekqiEta praprEm) ---tay<ma[vrf (praprkf k]f]i) 70.
(Cmfma ;Rev[ ecalflpf epaReq[
kRA]p<ri EpaYRra kadfD) ---- tiRpf EpaYRrf cnfniti MAb.
(Cmfma ;RkfKmf 'lfAly<df eclfl 'A[ vidfdva)--knftrf `lgfkarmf 10.
('[f[aA] '[f[aA] '[f[aA] "kmir]f
ed[f[ambf Cmfma ;Rev[fB - eca[f[a[f
tiRwa[ cmfpnft[f cIkazi nad[f
`Rqaq[f wa[viEna t[f) ---- ozivielaDkfkmf 5 - 14.
(Cmfma ;Rkfkcf CkwfCkem[fB CRtieylflamf
`mfma nirnftrwf ecalflv<mf )--- tay<ma[vrf (paypf p<li) 36.
(Cmfma ;RkfkAvtfta[f VtftirtfAt na[biEy[f
`mfm epaRqiet[ `Ady viZgfki[]fF)---pdfF[tftarf `Rdfp<lmfplf 41.

~. epaReqa[fBmf `binftil[f....
na[f '[fpT `bfBpf EpayibfB, '[fA[tf ta[akfkikf eka]fda[f MRk[f '[fpT kRtfT.
(ya[akiy '[fA[ viZgfki evBnf
ta[ayf niAlni[f bTtbf prEm)--- knftrf `{p>ti 28.


13.
MRk[f t[iEvlf Mninmf KRev[f
bRqfeka]f dbiyarf `biy<nf trEma
uRv[f bRv[f Bqt[f bilt[f
biRq[f e$qiy[f eb[ni[f bTEv.

ptmf piritftlf
MRk[f t[i Evlf Mni nmf KR '[fB
uRv[fB `Rv[fB uqT `[fB ;lT `[fB
;Rqf `[fB oqi `[ffB '[ ni[fb `TEv<

ptmf PdfDtlf ---uRv[fB...........ni[fbTEv...... MRk[f........`biy<mf trEma.

pt uAr
uRv[fB = uRv<AdyT `[fB. `Rv[fB = uRvmf ;lflatTmf `[fB. uqT `[fB = uqfqetaR epaRQmf `[fB. ;lt[fB = ;lflat epaRQmf `[fB. ;Rqf `[fB = ;Rqf Vzfnft epaRQmf `[fB. oqi `[fB = pirkacmf epaRnftiy epaRQmf `[fB. '[ - '[fB. ni[fb `T = t[fAmyilf ni[fbta[ `nft emyfpf epaRAq. MRk[f t[i Evlf Mni = MRk[f opfpbfb Evlay<ttfAt "nftiy epRma[f ta[f. nmf KR '[fB = nmT KR '[fB. `Rqf eka]fD = `nft MRkEvqi[f tiRvRAqkf eka]fD . `biyarf = `biyatvrf (`v[f tiRvRAqpf epbatvrf)f. `biy<nftrEma = `biy<mf t[fAmyEta. MFyaT '[fptamf.

CRkfk uAr
uR, `R, uqT, ;lT, ;Rqf, oqi '[fB 'lflavbfAby<mf kdnft t[ipf epaRqayf Evlf "nfti nibfKmf MRkA[kf KRvak `AdnfEtarf `v[f `Rqalf u]fAmya[ emyfpf epaRAq u]rfvarfkqf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf
`. MRk[f...`Rqf eka]fD `biyarf..... ;Abv[f tiR `Rqf ;lfAl '[fbalf emyfpf epaRAq `biy MFyaT '[fb kRtfAt ma]ikfkvackrf, tiRnav<kfkrcrf, tiR YMlrf ~kiEyaRmf PbiyiRkfki[fb[rf.
(civ[f `v[f '[f cinfAty<qf ni[fb `t[alf
`v[f `RqaEl `v[f taqf v]gfki)---- tiRvackmf (civp<ra]mf) 17-18.
(kadfDvitftalf ~eraRvrf ka]aEtEr
ka]fpararf k]f}tlayf, kadfdakfkaEl)---tiRnav<kfkrcrf (Etvartf tiRMAb) 6-95-3.
(pira[f `Rqf u]fed[ilf u]fD n[fwa[mf)---tiR mnftirmf 1645.

~. uR `[fB `R `[fB......
;nft `Fkqf ;Abv[f uR, uRvR, `R '[fb YM[fB niAlkAqy<mf kdnftv[f '[fpAt Kbikfki[fb[. mI]fDmf ;kfkRtfT uRvayf `Rvayf, uqtayf, ;ltayf '[tf etadgfKmf knftrf `Np>ti 51-vT padlilf vliy<BtftpfpDki[fbT. mbfb ca[fBkqf pi[f vRmaB.
(`RvMmf uRvmf ~ki `natiyayfpf plv<mf o[fbayf
pirmmayf ni[fbEcatipf pizmfpEtarf Em[iyakkf
kRA]PrfMkgfkqf ~Bmf krgfkqf p[f[ir]fDgf eka]fEd
oRtiR MRk[f vnftagf Ktitft[[f ulkmf uyfy)---knft p<ra]mf.
(;Req[fpTmf `[fbi oqi '[fpTv<mf `[fbi
'Avy<mf t[fuqf `dgfk oRMtlf ~Kmf
uqT '[fpTv<mf `[fbi ;lT '[fpTv<mf `[fbi
ulkmf etaz ;Rnft)--- tay<ma[vrf (v]f]mf)
(;lflTmf uqfqTmf yaAvy<nf ta[aki
;lflT uqfqT may[fbamf `]f]Alcf
ecalflT ecalfliFlf T\rati T\rem[f
ebalfAl y<]rfnftalf uyirfkfKyiraEm)----tiRmnftirmf 2335.


14.
Akvayf ktirfEvlf MRk[f kzlfepbf
Byfvayf m[E[ ozivayf ozivayf
emyfvayf vizina cieyaDmf ecviyamf
_vayf vzieclf Lmf`va viA[Ey

ptmf piritftlf
Akvayf ktirf Evlf MRk[f kzlf epbfB
uyfvayf m[E[ oziyayf oziyayf
emyf vayf vizi naci oDmf ecviyamf
_vayf vzi eclfLmf `va viA[Ey.

ptmf PdfDtlf ---m[E[....Akvayf.....uyfvayf. emyf vayf........`va viA[Ey. ozivayf, ozivayf.

pt uAr
m[E[. Akvayf = Akyi[idtfEt. ktirfEvlf MRk[f = oqi epaRnftiy EvAl "nftiy MRkEvqi[f. kzlf epbfB = tiRvFAy `AdnfT. uyfvayf = nbf ktiAypf epBvayak. emyf, vayf, vizi, naci, ecvi ~mf = udlf, vayf, k]f, YYMkfK, ;Avy<d[f kaT ~ki[fb. _vayf vzi = _nfT epabikqi[f vziyak. eclfLmf = "bfpDmf. `va = ~Ac. viA[ = viA[kqf ;vbfAb. ozivayf, ozivayf = nI vidfD viDvayf.

CRkfk uAr
_mfepabikqf vziyak "bfpDmf ~AckAq viDtfT, m[Em, EvAl "nftiy krtfAt uAdy MRk[f tiRvRAqpf epbfB :EdBk.

viqkfkkf Kbipfp<kqf
`. `va viA[Ey....
~AckAq ozikfk Ev]fDmf '[fB Ev]fDmf ;pfpadlf m[ita[kpf pibnft ovfevaRvRkfKmf 'nftkf kaltftiLmf epaRtftma[T. ~Ackqi[f viAqv<kAq tiRvqfQvrf pi[f vRmaB PBkibarf.
(`vavilflarfkf kilflaKnf T[fpmf `#T]fEdlf
tva`T Em[fEmlf vRmf) --- tiRkfKbqf.

~. emyfvayfvizi.....
_mfp<l[fkqf vziyak NkRmf ;[fpgfkqf niAlyilflatAv. T[fpmf ;[fbi vaz ;AvkAqkf kdfDpfpDtft Ev]fDmf. ~kEv _mfepabikAqy<mf pAkvrfkqf '[fB knftrf `lgfkartftilf KbipfpiDkibarf.

(Orevad fdarfo[fAb u[f[evadf
darfml ridfD[taqf
Ecrevadf darf _vrf ecyfvet[f)---knftrf `lgfkarmf 4.
(vAqtfT ni[fB _vrfkqfvrf vnfT 'A[ nDkfkmf ecyfy
tAqtfT AvtfT uAlAy "bfbitf tzlf'ri mDtft nIrilf
tiAqtfT ni[fB ~Dki[fb ~AmEpalf etqiv<;laEt[f
;AqtfT ni[fB ~Dki[fEb[f - '[f ecyfva[f Eta[fbiE[E[)----tiRnav<kfkrcrf (Etvartf tiRMAb) 4-79-6.
(emyf vayf k]f YMkfKcf ecviey[pf Eprfepbfb
_vayf EvdfAk `vaviA[kf--Akvayfkf
klgfkamlf katfTyfkfKmf ~bfblf uAdya[f
vilgfkaT vID epBmf)---nalFyarf 39.


15.
MRk[f Kmr[f Kke[[f Bemazinf
TRKwf ecylftnf T]rfev[f bRqfvayf
epaRp<gf kvRmf p<viy<mf prv<gf
KRp<gf kv']f K]pwf crE[

ptmf piritftlf
MRk[f Kmr[f Kk[f '[fB emazinfT
uRKmf ecylf tnfT u]rfv< '[fB `Rqfvayf
epaR p<gfkvRmf p<viy<mf prv<mf
KR p<gfkv ']f K] pwfcrE[

ptmf PdfDtlf ----epaR p<gfkvRmf.... K] pwfcrE[. MRk[f Kmr[f......`Rqfvayf.

pt uAr
epaR = pkfti epaRnfti nibfKmf. p<gfkvRmf = vaE[aRmf. p<viy<mf = m]f}lktftaRmf. prv<mf = TtitfTpf EpabfBmf. KR p<gfkv = KR ciErxfdE[. ']f K] pwfcrE[ = 'dfD K]gfkAqy<mf ;dmf eka]fFRpfpvE[. MRk[f, Kmr[f, Kk[f '[fB = MRka '[fBmf, Kmra '[fBmf, Kka '[fBmf. emazinfT = ecpitfT. uRKmf ecylf = uRKmfpFya[ oZkfk niAlAy. tnfT = '[kfK `Rqi. u]rfv< '[fB `Rqfvay = wa[ niAlAy 'pfepaZT `Rqf p<rivayf.

CRkfk uAr
va[vRmf, ulktftaRmf Epabfbitf Ttipfpv{mf, 'dfD K]gfkQmf epaRnftiyv{makiy KR nata, YMRk[f, Kmr[f, Kk[f '[fB u[fA[tf tiya[itfT wa[ niAlAy '[kfK 'pfEpaT `Rqf p<rivayf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf
`. ']f K] pwfcrE[-----
;Abv[f kIzfkfk]fd 'dfD K]gfkQkfK uAbvidmak ;Rpfpv[f.(t[f vytft[atlf, T\y udmfpi[[atlf, ;ybfAk u]rfvi[[atlf, MbfBmf u]rftlf, ;ylfpakEv pacgfkqi[i[fBmf nIgfKtlf, EprRQAdAm, MFvilabfbLAdAm, vrmfpili[fpMAdAm.)
(Vli ynfTrik pali cgfkrip<
rari ymfpriK mari ey]fK]C
vami pgfkiciv kam Cnftriy< knftEcEy)----tiRpfp<kzf ( YMlM]fdk{)
(viml ey]fK] p>r]i kar]i)---tiRpfp<kzf ( m[em{mf)

~. MRk[f Kmr[f.....
MRk{kfK uknft mnftir namgfkqf - MRka, Kmra, Kka, knfta, Ecnfta, kdmfpa.
(oRkalf MRka prma Kmra
uyirfka ev[Eva tRqftarayf)f----tiRpfp<kzf ('Rvayf)
(val Kmr Kk knft K[febbi
Evl myil '[vnfT KmfpiD
va[vip<trf )f........tiRpfp<kzf (OlmAbkqAb)
(cnftarwf catfTmf p<yviylf
knfta'[f EbtfTmf pFey[
cnftapnf tIrftfet[f bFyiA] tRvaEy)---tiRpfp<kzf (mgfkatigfka)
(crv] knft MRkk dmfp
t[imyibf eka]fD parfVzfnf tvE[)---tiRpfp<kzf (Kdrfni]em[fp<)


16.
Epra Ac'{mf pi]iyibf pi]ipdf
Edara viA[Ey[f uzltf tKEma
vIra MTVrf pdEvlf 'biy<wf
Vra CrEla kTrnf trE[

ptmf piritftlf
EpraAc '{mf pi]iyilf pi]i pdfD
Ora viA[Ey[f uzltf tKEma
vIra MT Vrf pd Evlf 'biy<mf
Vra Cr Elakmf TrnftrE[

ptmf PdfDtlff ----vIra. MT Vrf......TrnftrE[. EpraAc....tKEma.

pt uAr
vIra = vIrE[. MT Vrf pd = pzAmya[ Vr[f ;bnfT pd. Evlf 'biy<mf Vra = Evlay<ttfAtcf ecLtfti[ VrE[. Cr Elakmf = Etvrf ulktfti[f. TrnftrE[ = epaBpfAp Embf eka]fD `Atkf kapfpabfbi[vE[. EpraAc '{mf pi]iyilf = EpraAc '[fki[fb Enayilf. pi]ipdfD = kdfD]fD. Ora = nlflT ;ff[f[T '[fpAttf etqivak `biyat. viA[Ey[f = tIy ecylaq[akiy na[f. uzl = ;vfvaB ;gfK `Alcfclf ublf. tKEma = nItiEya.

CRkfk uAr
vIrE[. Vr[f mFy EvAlcf ecLtftiy VrE[. Etvrf ulAkkf kapfpabfbiyvE[. EpraAc '[f{mf pi]iyilf kdfD]fD etqivilflamlf uzLmf na[f ;gfK `Alcfclf uBvT tKEma.

viqkfkkf Kbipfp<kqf
`. EpraAc ......
EpraAcAy oR pi]iyak uRvkpfpDtftiyiRpfpT 'nftkf kaltfTkfKmf 'nft nadfDkfKmf mikfk epaRtftma[T. ;[fAby ulkcf VzfniAlyilf ;nftpf EpraAcpf pi]iAykf KAbkfktf tKnft ndvFkfAk 'DpfpEt 'lfla cmygfkqi[f tAlyay kd[aktf Eta[fBkibT. EpraAcyi[f viAqv<kAqpf pbfbipf plrf 'Ztiy<qfq[rf.
(~ra ;ybfAk `vanIpfpi[f `nfniAlEy
Epra ;ybfAk tRmf)---tiRkfKbqf (`btfTpfpalf, `va `Btftlf)
(~AckfEkarf `qvilfAl `kilemlflagf kdfF
~qi{gf kdlfmI tiEl
~A]ecl EvniA[vrf `qEkc[f nikrak
`mfepa[f mik Avtft EpRmf
EncitfT rcvat vitfAtkf kAlnftiDvrf
enDnaqf ;Rnft EpRmf
niAlyak Evyi{mf kaykbfpnf EtF
enwfCp<]f ]avrf 'lflamf
EyacikfKmf EvAqyilf pcitIr v<]fpTmf
ubgfKvT makMFy<mf
uqfqEt EpaTmfna[f na[f'[kf KqbiEy<
o[fAbvidf eda[fBpbfbipf
packf kdbfKEq vIzamlf m[tbfb
priCtft niAlAy `Rqfvayf
parfkfKmidmf 'gfKemaR nIkfkmb niAbki[fb
prip>r ]a[nftEm) ---- tay<ma[vrf (prip>r]a[nftm)f 10.
(~Ac'{mf epRgfkabfB\D ;lvmfpwfC
'[v<mfm[T `Aly<mf kalmf
EmacmfvRmf, ;t[aEl kbfbTmfEkdf
dTmfT\rfnfT MkftikfK ~[)......tay<ma[vrf (~Ac'{mf) 1..
~. MT Vrf......
MT Vrf - wa[ckftiyal[fbi EvB vAkyalf `ziv< pdamlf Vr[f ;RnftT Epalf EpraAcy<mf MRk[f tiRvRqakiy waE[apEtctftal[fbi EvB vAkyalf oziyaT '[fpAtkf KbikfKmf.
(Vr Vr Vrati Vrrfkf ekqivaya
EtaAk yaK mara kiratkf ekaFEkqfva--- tiRpfp<kzf ( Eprvav).

;. Ora viA[Ey[f....
'T n[fAm pykfKmf, 'T tIAm viAqvikfKmf '[fB ~rayamlf, viA[yilf viZnfT uzLmf niAlAykf KbikfKmf.
(Ora tarf uqfqtfT oqikfKmf oqiyaE[)--- tiRvackmf (civp<ra]mf)f 68.


17.
yaEma tiyklf viy<mf'mf mbiv<nf
taEm epbEv lvrftnf tt[abf
p>Emlf mylfEpayf `bemyfpf p<]rfvIrf
naEmlf ndvIrf ndvIrf ;[iEy.

ptmf piritftlf
yamf Otiy klfviy<mf 'mf `biv<mf
taEm epb Evlvrf tnftt[alf
p> Emlf mylf Epayf `bmf emyf p<]rfvIrf
naEmlf ndvIrf ndvIrf ;[iEy.

ptmf Pdfdlf ----padfFlf uqfqvaB.

pt uAr
yamf = namf. Otiy klfviy<mf = kbfB `biy<mf klfviy<mf. 'mf `biv<mff = nmT ;ybfAk `biv<mf. taEm epb = tamf epBvtbfkakEv. Evlvrf tnftt[alf = Evlay<tpf epRmaqf tnftRqiytalf (ulki[Er), p> Emlf = (nIgfkqf ecyfy Ev]fFyT '[f[ev[f$lf ) p>miyi[f Emlf uqfq vAr. mylf Epayf = ~Ac mykfkgfkAq nIkfki. `bmf = `bcf ecylfkAqy<mf. emyf = u]fAmAyy<mf. p<]rfvIrf = kAdpfpiFtfT `nf enbiyilf EcRgfkqf. naEmlf ndvIrf ndvIrf ;[iEy = ;[iEmlf ;Abv[f ugfkQkfKkf ekaDtft naAvkf eka]fD `v[f p<kAzpf paDgfkqf.

CRkfk uAr
Evlv[f namff Oti u]rfnft klfvi `biv<mf ;ybfAk `biv<mf nmkfKtf tnfT `Rqi[arf. ~kEv ulki[Er, nIgfkqf ecyfy Ev]fFyT '[f[ '[fbalf p>miyilf uqfq vAr mykfkgfkAq ozitfT `bcf ecylfkAqy<mf u]fAmAyy<mf kAdpfpiFtfT `v[f p<kAzpf paDgfkqf.

viqkfkkf Kbipfp<kqf
`. taEm epb ......
;Abv[f nmkfKkf ekaDtft klfviAyy<mf, `biAvy<mf `vRkfEk opfpAdtftlf wa[ enbiyaKmf.
('[fA[ n[f$k ;Abv[f pAdtft[[f, t[fA[ n[f$ktf tmizf ecyfy<maEb) ---- (tiR mnftirmf 81)
('gfAk u[kfklfla etpfp]iy<mf ecyfybfk, kgfKlf pklf 'gfk]f
mbfeba[fBmf ka]fkbfk) --- tiRvackmf (tiRevmfpaAv) 7 - 19.

~. naEmlf ndvIrf.....
(nakfAkkf eka]fdr[f nammf nvilfkilarf)---tiRnav<kfkrcrf (Etvartf tiRMAb) 5-90-5. ;[i namf Emlf ndvIrf '[pf piritfT namf '[fptbfK nIgfkqf (nIvirf) '[v<mf epaRqf ekaqfqlamf (ecgfklfvray[f).

TO KANTHAR ANUBUTHI - 2A
TO KANTHAR ANUBUTHI - 1A
TO THAMIZH MARABU HOME PAGE